Usmernenia

Časť D – Usmernenia

D1 USMERNENIA PRE USKLADNENIE NOVÉHO VOZIDLA – 1. september 2014

Prvý dojem z nového vozidla po dodaní má výrazný vplyv na mieru spokojnosti zákazníka, pričom spomínaný prvý dojem do veľkej miery závisí od toho, ako sa s vozidlom manipuluje pred dodaním.

Keď predajca dostane nové vozidlo Nissan, nesie zodpovednosť za jeho starostlivé uskladnenie, aby do okamihu predaja a dodania zákazníkovi zostalo v neporušenom stave.

Uvedené platí pre každú lokalitu uskladnenia vozidla, či už u predajcu alebo u dodávateľa.

Po privezení je potrebné uskutočniť úkony z Kontrolného zoznamu všetkých foriem kontaktu (ECCL), pričom tento kontrolný zoznam musí zostať vo vozidle až do dodania zákazníkovi. Kópiu ECCL nájdete v normatíve Nissan Sales and Service Way (NSSW).

Pred uskladnení je dôležité podrobiť vozidlo bežnej kontrole stavu pri dodaní s cieľom identifikovať možné poškodenia. Túto kontrolu je potrebné vykonať v čase prevzatia vozidla a predstavuje poslednú príležitosť na identifikáciu akýchkoľvek nezrovnalostí, ktoré už následne nebude možné reklamovať. Pozrite si časť B4.1.1 Prevzatie nových vozidiel.

D1.1 PRVOTNÉ USKLADNENIE VOZIDLA

Umiestnenie

 • Vozidlá je v optimálnom prípade potrebné skladovať v suchých a dobre vetraných priestoroch chránených pred priamym slnečným svetlom. Medzi vozidlami ponechajte dostatok voľného miesta, aby bolo možné realizovať úkony pravidelnej kontroly a údržby.
 • Ak sa vozidlá musia uskladňovať vonku, podklad musí byť spevnený a musí byť zabezpečené odvádzanie vody. Podklad porastený burinou a pokrytý bahnom je neprípustný. Vozidlá neparkujte pod stromy, elektrické vedenia a pouličné osvetlenie.

Príprava

 • Dôkladne vyčistite celú karosériu a podvozok. Dvere a okná musia byť dôkladne uzavreté, pričom je potrebné skontrolovať, či dnu nepreniká voda.
 • Z povrchu je potrebné odstrániť hmyz a vtáčí trus, aby nedošlo k poškodeniu laku.
 • Neodstraňujte ochranné prvky vozidla používané pri preprave, pretože tieto tiež pomáhajú predchádzať poškodeniu počas uskladnenia. Medzi ne patria (ak sú osadené) interiérové poťahy, chrániče nárazníkov, chrániče stieračov atď.
 • Neodstraňuje PGF (ak je osadené), pričom však odstráňte nečistoty z povrchu PGF.
 • Dodržiavajte požiadavky na kontrolu akumulátora a pravidelnú údržbu uvedené v časti A1.5.1 Akumulátor a v časti D2 Postup testovania akumulátora nového vozidla. POZNÁMKA: Ak sa vozidlo bude uskladňovať pred dodávkou, bude potrebné odpojiť svorky 12 V akumulátora.
 • Aby na pneumatikách nevznikali ploché miesta, tlak v pneumatikách nesmie klesnúť pod najvyššie nominálne hodnoty. Je bežné, že vozidlá opúšťajú výrobný závod s nadmerne nahustenými pneumatikami. Tlak v pneumatikách je potrebné skontrolovať a upraviť v čase realizácie previerky PDI.
 • Nezaťahujte parkovaciu brzdu. Uistite sa, že radiaca páka je v nasledujúcej polohe, aby sa zabránilo v pohybe vozidla:
  • Automatická prevodovka: P
  • Manuálna prevodovka: 1. rýchlostný stupeň

Poznámka: Pri parkovaní na svahu umiestnite za kolesá kváder.

 • Na zabezpečenie vetrania vozidla je ovládanie vykurovania potrebné nastaviť do režimu “Čerstvý vzduch” a vzduchové ventilátory majú byť uzavreté, aby sa do vozidla nedostával prach.
 • Uistite sa, že okná, dvere, kapota, dvere batožinového priestoru a strešné okno sú dôkladne uzavreté a že interiérové a vonkajšie svetlá sú vypnuté.
 • Skontrolujte, či je vozidlo kompletne uzamknuté.

D1.2 PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA (KAŽDÝ MESIAC)

 • Raz za mesiac sa odporúča kontrolovať, či sa nezmenili podmienky na mieste uskladnenia.
 • Skontrolujte, či je vozidlo čisté a v prípade potreby ho umyte. Hmyz a vtáčí trus sa musí odstraňovať ihneď po spozorovaní, aby sa zabránilo poškodeniu laku.
 • Vozidlo posuňte o približne štvrtinu otočenia kolies, aby na pneumatikách nevznikli ploché miesta. Vizuálne skontrolujte, či pneumatiky nie sú poškodené a či tlak neklesol pod najvyššie nominálne hodnoty.
 • Skontrolujte, či vo vnútri vozidla a v batožinovom priestore nevzniká kondenzát. Ak spozorujete kondenzáciu, vozidlo vysušte ventiláciou a systém HVAC ponechajte v režime “Čerstvý vzduch”. Ak spozorujete prienik vody, stav bude potrebné okamžite napraviť.
 • Vykonajte bežnú prehliadku funkčnosti vozidla a vyhľadajte prípadné drobné poškodenia. Skontrolujte, či čepele stieračov nie sú poškodené a či ochranné prvky (ak sú osadené) zostali na svojich miestach.
 • Skontrolujte hladinu kvapalín.

D1.3 PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA (KAŽDÉ DVA MESIACE A NESKÔR)

 • S vozidlom sa prevezte po parkovisku (pomocou brzdového pedála odstráňte povrchovú hrdzu na rotoroch).
 • PGF je potrebné vymieňať každé 3 mesiace.
 • Dodržiavajte požiadavky na kontrolu akumulátora a pravidelnú údržbu uvedené v časti A1.5.1 Akumulátor a v časti D2 Postup testovania akumulátora nového vozidla. Skontrolujte stav akumulátora a v prípade potreby ho vymeňte alebo nabite.

Poznámka: Ak na realizáciu kontrol bolo potrebné pripojiť svorky 12 V akumulátora, odpojte ich.

D1.4 ŠPECIFICKÁ OPERÁCIA PRE ELEKTROMOBILY NISSAN

D1.4.1 JAPONSKÝ PRODUKČNÝ MODEL NISSAN LEAF (VIN ZAČÍNAJÚCE NA “JN1”)

 • Každých 90 dní nabíjajte lítium-iónový akumulátor na kapacitu 80 % s použitím nasledujúceho postupu pravidelného nabíjania:
 1. Prepínač napájania prepnite do polohy “ON” (ZAP.).
 2. Stlačte tlačidlo Zero Emission (Nulové emisie).
 3. Dotknite sa položky [Charging Timer] (Časovač nabíjania).
 4. Dotknite sa nastavení [Timer 1 Settings] (Nastavenia časovača 1) alebo [Timer 2 Settings] (Nastavenia časovača 2). Nasledujúci postup vysvetľuje Nastavenia časovača 1.
 5. Zadajte čas začiatku nabíjania lítium-iónového akumulátora, dotknite sa položky [Charge %] (% nabitia) a následne [80% Limited Charge Mode] (Režim obmedzeného nabíjania na 80 %). Kontrolka sa rozsvieti, keď sa zapne režim dlhodobej životnosti. Dotykom položky [Back] (Späť) sa vráťte na predchádzajúcu
 6. obrazovku. Dotykom položky [End Time] (Čas ukončenia) zmeňte čas na zastavenie nabíjania.
 7. Dotykom položky [Timer Days] (Dni časovača) nastavte časovač nabíjania pre jednotlivé dni v týždni. Pre každý deň v týždni je možné nastaviť Časovač 1 alebo Časovač 2. Po dokončení nastavení sa dotknite položky [OK].
 8. Po dokončení nastavení sa dotknite položky [OK] a zobrazí sa kontrolná obrazovka.
 9. Ak sú nastavenia na obrazovke správne, dotknite sa položky [YES] (ÁNO).
 10. Indikátor [Timer 1] (Časovač 1) sa rozsvieti po nastavení časovača nabíjania. Uplatnením rovnakého postupu nastavte Časovač 2.
 11. Spínač napájania uveďte do polohy “OFF” (VYP.) a potom k vozidlu pripojte konektor nabíjania.

POZNÁMKA
Po nastavení časovačov nabíjania vždy uveďte spínač napájania do polohy “OFF” (VYP.). Keď je spínač napájania v polohe “ON” (ZAP.), lítium-iónový akumulátor sa nezačne nabíjať.
Bližšie podrobnosti nájdete v príručke pre vlastníka.

D1.4.2 EURÓPSKY PRODUKČNÝ MODEL NISSAN LEAF (VIN ZAČÍNAJÚCE NA “SJN”) A NISSAN eNV200

 • Každých 90 dní nabíjajte lítium-iónový akumulátor na kapacitu 80 % s použitím nasledujúceho postupu pravidelného nabíjania:

D1.4.2.1 MODELY S NAVIGAČNÝM SYSTÉMOM PRE ELEKTROMOBIL

 1. Prepínač napájania prepnite do polohy “ON” (ZAP.).
 2. Stlačte tlačidlo Zero Emission (Nulové emisie).
 3. Dotknite sa položky [Charging Timer] (Časovač nabíjania).
 4. Dotknite sa položky [Long life mode (80% Charge)] (Režim dlhej životnosti (nabíjanie na 80 %)). Kontrolka sa rozsvieti, keď sa zapne režim dlhodobej životnosti. Bližšie podrobnosti nájdete v príručke pre vlastníka.

D1.4.2.2 MODELY BEZ NAVIGAČNÉHO SYSTÉMU PRE ELEKTROMOBIL

Naštudujte si postup uvedený v príručke pre vlastníka vozidla.

D2 POSTUP TESTOVANIA AKUMULÁTORA NOVÉHO VOZIDLA – 1. september 2014

D2.1 ÚVOD

Cieľom postupu testovania akumulátora nového vozidla je zvýšiť mieru spokojnosti zákazníka. Ak sa tento postup dodržiava, je zárukou toho, že zákazník v čase odovzdania vozidla dostáva akumulátor v náležitom stave.

Zodpovednosťou predajcu Nissan bude zabezpečiť, že všetky nové vozidlá Nissan majú v čase odovzdania zákazníkovi “funkčný” akumulátor.

Tento dokument uvádza postup testovania, manipulácie, údržby a validačného procesu pre akumulátory dodávané vo vozidlách značky Nissan.

V záujme zdokonalenia procesu odovzdávania vozidla zákazníkovi je v systéme eNEWS pre subjekty RBU/NSC/iNSC a predajcov dostupná doplnková funkcionalita.

D2.2 POSTUP PRE NOVÝ AKUMULÁTOR 12 V DC – 1. júl 2016

D2.2.1 PRÍSTROJ NA TESTOVANIE 12 V AKUMULÁTORA A NÁVOD NA POUŽITIE

Na správne dodržanie tohto postupu je potrebné použiť Midtronics EXP-1625 (prístroj na testovanie akumulátorov schválený spoločnosťou Nissan pre vozidlá s technológiami Intelligent Stop Start (ISS) a akumulátorov typu Enhanced Flooded Battery (EFB) Zlepšený olovený akumulátor)

Okrem toho budete potrebovať aj kópiu návodu na použitie prístroja Midtronics EXP-1625 dostupné buď na disku CD-ROM (dodáva sa spolu s prístrojom na testovanie akumulátorov), alebo vo formáte .pdf.

Návod na použitie od spoločnosti Midtronics slúži len na referenčné účely. V prípade akéhokoľvek rozporu bude mať pred návodom na obsluhu od spoločnosti Midtronics prednosť postup testovania akumulátorov Nissan.

D2.2.2 SYSTÉMOVÉ POŽIADAVKY – 1. september 2014

Od predajcov sa vyžaduje prístup do systému eNEWS. Bližšie pokyny k vkladaniu kódov z testu a pod. si naštudujte v príručke k systému eNEWS.

D2.2.3 PRIVEZENIE VOZIDLA K PREDAJCOVI – 1. júl 2016

 • Ak sa vozidlo odovzdá zákazníkovi do 30 dní odo dňa privezenia vozidla (VAD), akumulátor stačí otestovať v okamihu odovzdávania vozidla zákazníkovi. V rámci procesu PSWR bude do systému eNEWS potrebné zadať výsledok testu “GOOD-BATTERY” (batéria v poriadku)
 • Ak sa vozidlo neodovzdá zákazníkovi v lehote 30 dní, bude treba otestovať akumulátor a zadať výsledok testu “GOOD-BATTERY” (batéria v poriadku) do fázy uskladnenia v module testovania akumulátora v systéme eNEWS. Naštudujte si časť D2.2.4 Uskladnenie/údržba.
 • Pri vykonávaní testu akumulátora akumulátor musí byť umiestnený vo vozidle a pripojený.
 • Ak sa vozidlo privezené k predajcovi nedá naštartovať z dôvodu vybitého alebo slabo nabitého akumulátora, predajca je povinný:
  • Zaznamenať poruchu do formulára o dodaní vozidla.
  • Prepraviť vozidlo do servisu a otestovať 12 V akumulátor.
  • Pokiaľ je akumulátor možné nabiť tak, aby sa dosiahol výsledok testu “GOOD- BATTERY”, nie sú potrebné žiadne ďalšie kroky.V prípade chybného akumulátora si naštudujte tabuľku s výsledkami testu akumulátora v časti D2.2.7, kde nájdete požadované úkony. Vo fáze privezenia v module testu akumulátora v systéme eNEWS zadajte kód z testovania chybného akumulátora.
 • Ak sa akumulátor vozidla nedá nabiť alebo je potrebný nový akumulátor, musí byť použitý originálny akumulátor Nissan alebo akumulátor základnej hodnoty (Key Value). V prípade vozidiel osadených položkami triedy REGEN a ISS sa musí namontovať správny akumulátor, pretože v opačnom prípade funkcia REGEN a ISS nebude riadne fungovať. Kód testu “GOOD-BATTERY” (batéria v poriadku) sa musí zadať do fázy privezenia v module testovania akumulátora v systéme eNEWS pre akumulátor, ktorý bude krytý zárukou na nové vozidlo (NVW). Montáž nového akumulátora sa musí uskutočniť predtým, ako sa vozidlo odovzdá zákazníkovi.

D2.2.4 USKLADNENIE/ÚDRŽBA – 1. júl 2016

 • Ak sa vozidlo neodovzdá zákazníkovi v lehote 30 dní, bude treba otestovať akumulátor a zadať výsledok testu “GOOD-BATTERY” (batéria v poriadku) do fázy uskladnenia v module testovania akumulátora v systéme eNEWS.
 • Ak sa vozidlo bude pred dodávkou uskladňovať, bude potrebné odpojiť svorky akumulátora. Počas uskladnenia pri vykonávaní testu akumulátora akumulátor musí byť umiestnený vo vozidle a pripojený. Po vykonávanie testu akumulátor má byť odpojený.
 • Počas uskladnenia ste povinný akumulátor testovať každé 2 mesiace a výsledok testu “GOOD-BATTERY” (batéria v poriadku) zadať do fázy uskladnenia v module testovania akumulátora v systéme eNEWS.
  • 1 Prvý test pri uskladnení – 31. deň.
  • 2 Druhý test pri uskladnení – 91. deň.
  • 3 Tretí, štvrtý a každý nasledujúci test pri uskladnení sa bude vykonávať každých 60 dní a výsledok testu sa zaznamená do systému eNEWS.
 • Ďalšie informácie nájdete v časti B4.1.2 Uskladnenie a ochrana nového vozidla a v časti D1 Usmernenia pre uskladnenie nového vozidla.

D2.2.5 PREVIERKA PDI/ODOVZDANIE ZÁKAZNÍKOVI – 1. júl 2016

 • Zodpovednosťou predajcu je zabezpečiť, aby každé vozidlo malo pri odovzdaní zákazníkovi zaznamenaný testový kód “GOOD-BATTERY” (akumulátor v poriadku) v systéme eNEWS. Tým sa zabezpečí, že akumulátor je krytý zárukou na nové vozidlo.
 • Pri vykonávaní testu akumulátora pri odovzdaní zákazníkovi, akumulátor musí byť umiestnený vo vozidle a pripojený.
 • V čase odovzdania zákazníkovi alebo čo najkratšie pred dňom odovzdania zákazníkovi je nevyhnutné otestovať akumulátor a na obrazovke zákazníka a vozidla v systéme eNEWS zadať testový kód “GOOD-BATTERY” (akumulátor v poriadku). Ak sa test akumulátora pri odovzdaní vozidla zákazníkovi vykoná počas previerky pred dodaním (PDI), nevyžaduje sa žiadne ďalšie testovanie akumulátora. Dátum odovzdania zákazníkovi sa rovná dátumu začiatku plynutia záruky (WSD).
 • Pokiaľ je to možné, je potrebné vytlačiť výsledok testu akumulátora a priložiť ho ku karte o úkonoch vykonaných na vozidle v rámci PDI, a to na účely prípadného budúceho overovania reklamačného nároku.
 • Aby sa zaistilo, že zákazník vie o tom, že akumulátor vozidla je krytý zárukou na nové vozidlo, do systému eNEWS je pri vytlačení záručného certifikátu potrebné vložiť testový kód “GOOD-BATTERY” (batéria v poriadku).
 • Ak má predajca ťažkosti s vykonaním testu akumulátora pred odovzdaním vozidla z dôvodu problémov s testovacím prístrojom Midtronics, pred odovzdaním zákazníkovi sa odporúča akumulátor nabiť. Keď sa problém odstráni, predajca je povinný pri najbližšej možnej príležitosti otestovať akumulátor vozidla a zadať testový kód “GOOD-BATTERY” (akumulátor v poriadku) do fázy odovzdania zákazníkovi v module testovania akumulátora v systéme eNEWS, čím sa zabezpečí krytie akumulátora zárukou na nové vozidlo.

D2.2.6 V UŽÍVANÍ – 1. júl 2016

 • Ak akumulátor nebol testovaný pred odovzdaním zákazníkovi a v systéme eNEWS nie je zadaný testový kód “GOOD-BATTERY”, akumulátor nebude krytý zárukou na nové vozidlo a nebudú sa akceptovať žiadne záručné reklamácie na akumulátor. Výmena chybného akumulátora bude zodpovednosťou predajcu. Ak sa však test akumulátora vykoná neskôr, po odovzdaní vozidla zákazníkovi, a do fázy V užívaní v module testu akumulátora v systéme eNEWS sa zadá testový kód “GOOD-BATTERY” (akumulátor v poriadku), akumulátor bude krytý odo dňa vykonania testu do skončenia doby platnosti záruky na nové vozidlo.
 • Pri vykonávaní testu akumulátora v užívaní, akumulátor musí byť umiestnený vo vozidle a pripojený.
 • Ak sa predajca v pozícii realizátora opravy pokúša uplatniť si reklamačný nárok na opravu chybného akumulátora, keď pôvodný predajca zodpovedný za predaj vykonal test akumulátora pri odovzdávaní vozidla a nezadal testový kód “GOOD-BATTERY” (akumulátor v poriadku) do systému eNEWS, predajca v pozícii realizátora opravy nebude penalizovaný.

V tejto situácii bude predajca v pozícii realizátora opravy postupovať nasledovne:

  • Uskutoční nevyhnutné testy akumulátora a zadá chybové výsledky a výsledky “GOOD-BATTERY” (batéria v poriadku) do modulu testovania akumulátora v systéme
  • eNEWS.
  • Kontaktuje subjekt RBU/NSC/iNSC a informuje ho o probléme.
  • Subjekt RBU/NSC/iNSC v systéme eNEWS vznesie otázku pre NSC a požiada o pomoc s overením reklamačného nároku na akumulátor.
  • Subjekt RBU/NSC/iNSC bude kontaktovať predajcu zodpovedného za predaj a zistí, prečo pri odovzdaní vozidla zákazníkovi nebol vykonaný test akumulátora.
  • Ak bolo vozidlo vyžiadané a zákazníkovi odovzdané v inom teritóriu (napr. cezhraničné opravy), obráťte sa na Platformu záručnej podpory CA&W a žiadajte o prešetrenie danej záležitosti.
 • Ak bol akumulátor odpredaný cezpultovým predajom, vymenený na vozidle inej značky ako Nissan alebo vozidle značky Nissan, ktoré už nie je kryté zárukou na nové vozidlo, akumulátor musí byť otestovaný a testový kód “GOOD-BATTERY” (akumulátor v poriadku) uvedený na faktúre. Ak je výsledok testu akumulátora možné vytlačiť z prístroja na testovanie akumulátorov, tento výtlačok je tiež potrebné priložiť k faktúre pre zákazníka. Pri predkladaní reklamačného nároku na chybný akumulátor je zákazník povinný predložiť túto faktúru.
 • Akumulátor odpredaný “cezpultovým” predajom s testovým kódom “GOOD-BATTERY” uvedeným na predajnej faktúre bude krytý zárukou po dobu 12 alebo 24 mesiacov (podľa typu akumulátora) od dátumu vystavenia faktúry. Originálne akumulátory Nissan odpredané po 1. máji 2013 budú profitovať z 36 mesačnej záruky od výrobcu bez obmedzenia počtom najazdených km.
 • Akumulátory, na ktoré sa nevzťahuje záruka:
  • Iné ako originálne akumulátory značky Nissan.
  • Akumulátor, ktorý javí zreteľné známky nenáležitého použitia zákazníkom, poškodenia alebo hrubého používania.
  • Akumulátory netestované s náležitým testovacím prístrojom Midtronics spôsobom uvedeným v časti 2.1 tohto postupu.
  • Akumulátor bez kódu “GOOD-BATTERY” (akumulátor v poriadku) v príslušnej fáze v systéme eNEWS podľa popisu v častiach D2.2.3 až D2.2.6.
  • Akumulátor odpredaný “cezpultovým” predajom bez testového kódu “GOOD- BATTERY” (akumulátor v poriadku) uvedeného na predajnej faktúre.
  • Akumulátor typu Enhanced Flooded Battery (EFB), ktorý nebol testovaný prístrojom na testovanie akumulátorov Midtronics EXP-1625.

D2.2.7 PREDKLADANIE REKLAMAČNÉHO NÁROKU – 1. júl 2016

 • Pred predložením reklamačného nároku na chybný akumulátor v systéme eNEWS je predajca povinný zabezpečiť, že všetky príslušné testové kódy akumulátorov sú zadané a uložené v príslušnom testovacom module systému eNEWS.
 • Všetky testy akumulátorov (chybných a nových) musia byť vykonané na akumulátoroch umiestnených vo vozidle a pripojených.
 • V prípade každého reklamačného nároku na akumulátor platí, že sa museli uskutočniť minimálne dva testy akumulátora. Jeden test na diagnostiku chybného akumulátora (testový výsledok chybného akumulátora -> pozrite si nižšie uvedenú tabuľku) a jeden na overenie, či je náhradný akumulátor v poriadku (testový výsledok “GOOD-BATTERY” (akumulátor v poriadku)). Všetky testové kódy viažuce sa na opravu museli byť zadané do systému eNEWS ešte pred podaním reklamačného nároku. Uvedené platí po dátume privezenia vozidla, ako uvádzame nižšie:
  • 1 Na vozidlo, ktoré sa nenachádzalo na pôde predajcu dlhšie ako 30 dní.
  • 2 V prípade reklamačného nároku na akumulátor v čase previerky PDI nesmie byť pre vozidlo v systéme eNEWS zadaný dátum vyskladnenia od predajcu. Ak je uvedený dátum vyskladnenia od predajcu, vozidlo sa klasifikuje ako predané a reklamačný nárok na akumulátor bude potrebné predložiť po odovzdaní zákazníkovi. Navyše, reklamačný nárok na akumulátor musí mať v čase previerky PDI v reklamačnom nároku uvedený nulový počet najazdených km.
  • 3 V prípade vozidla uskladneného pred odovzdaním zákazníkovi sa 31 dní po dátume privezenia vozidla a každých 60 dní po umiestnení vozidla do uskladnenia musí vykonávať test akumulátora. Všetky testové kódy akumulátora za obdobie uskladnenia musia byť vložené vo fáze uskladnenia v systéme eNEWS. Systém eNEWS disponuje prostriedkom na záznam a uchovávanie všetkých testových kódov po obdobie uskladnenia.
  • 4 Po odovzdaní zákazníkovi (t. j. počas obdobia odovzdania nového vozidla).
  • 5 Na akumulátor odpredaný “cezpultovým” predajom zákazníkovi (mimo záruky na nové vozidlo v prípade vozidla so značkou Nissan alebo vozidla bez značky Nissan, t.j. čln atď.).
 • Nasledujúce príklady budú vyžadovať výmenu akumulátora. Výsledky testu akumulátora musia byť pred vytvorením reklamačného nároku vytvorené v správnej fáze v systéme eNEWS.
  • VÝSLEDOK TESTU 1: Vymeniť akumulátor, Chybný článok, V poriadku – nabiť, Nabiť a zopakovať test, V poriadku – nabiť Nabiť a zopakovať test
  • VÝSLEDOK TESTU 2: (v relevantnom prípade): V poriadku – nabiť, Nabiť a zopakovať test, Nabiť a zopakovať test, V poriadku – nabiť
  • ČINNOSŤ: Vymeniť akumulátor, Vymeniť akumulátor, Vymeniť akumulátor, Vymeniť akumulátor, Vymeniť akumulátor, Vymeniť akumulátor
 • Ak má predajca problémy s testovaním akumulátora (problémy s testovacím prístrojom Midtronics) alebo zadaním kódov výsledku testu akumulátora do systému eNEWS (problémy systému eNEWS), je povinný čo najskôr kontaktovať príslušný subjekt RBU/NSC/iNSC, aby sa predišlo ďalším komplikáciám v rámci reklamačného procesu.
 • Subjekt RBU/NSC/iNSC v prípade akýchkoľvek problémov vo vzťahu k testovaniu akumulátora alebo sprievodným reklamačným procesom vznesie otázku NSC v systéme eNEWS.
 • Systém eNEWS disponuje funkcionalitou na uchovávanie všetkých testových kódov 12 V akumulátorov:
  • Testový kód akumulátora pri privezení vozidla – všetky vozidlá privezené k predajcovi s problematickým akumulátorom. Testový kód chybného akumulátora sa musí zadať do fázy testovania akumulátora pri privezení vozidla. Ak vozidlo funguje správne, test akumulátora pri privezení vozidla sa nevyžaduje.
  • Kódy testovania akumulátora v rámci údržby pri uskladnení – vozidlá neodovzdané zákazníkovi do 30 dní odo dňa privezenia vozidla.
  • Testový kód akumulátora pri odovzdaní zákazníkovi – pre vozidlá, ktoré sú pripravené na odovzdanie zákazníkovi.
  • Testové kódy akumulátorov v užívaní – pre vozidlá, ktoré už boli odovzdané zákazníkovi so zadaným dátumom začiatku plynutia záručnej doby v systéme eNEWS.
 • Aby spoločnosť Nissan dokázala prijímať informáciami podložené rozhodnutia o budúcich záručných reklamáciách, je nevyhnutné, aby predajcovia do systému eNEWS vkladali všetky nevyhnutné testové kódy. Nižšie si pozrite príklady:
  • Vozidlo sa nedá naštartovať a akumulátor sa nedá nabiť v rámci VAD: Prevezenie – Áno
  • Obdobie od privezenia vozidla do odovzdania zákazníkovi je kratšie ako
   31 dní: Odovzdanie zákazníkovi – Áno
  • Obdobie od privezenia vozidla do odovzdania zákazníkovi je dlhšie ako 30 dní, ale kratšie ako 90 dní (po 31 dňoch sa musí vykonať prvý test pri uskladnení): Uskladnenie – ÁNO (po 31 dňoch), Odovzdanie zákazníkovi – Áno
  • Obdobie od privezenia vozidla do odovzdania zákazníkovi je dlhšie ako 90 dní (po 31 dňoch sa musí vykonať prvý test pri uskladnení): Uskladnenie – ÁNO (potom po každých 60 dňoch), Odovzdanie zákazníkovi – Áno
  • Po odovzdaní zákazníkovi: Odovzdanie zákazníkovi – Áno, V užívaní – Áno

D2.3 POSTUP PRE NOVÝ LÍTIUM-IÓNOVÝ AKUMULÁTOR – 1. september 2014

D2.3.1 TEST LÍTIUM-IÓNOVÉHO AKUMULÁTORA – 1. september 2014

Ak chcete otestovať lítium-iónový akumulátor, musíte použiť systém Consult III+ so softvérom na úrovni V.03.11.00 alebo novší a zmerať nasledujúce hodnoty:

 1. Stav akumulátora (% nabitia)
 2. Napätie akumulátora (V)
 3. Prúd akumulátora (A)

Pri práci na elektromobile (EV) dodržiavajte náležité bezpečnostné postupy pre lítium-iónové akumulátory.

D2.3.2 SYSTÉMOVÉ POŽIADAVKY – 1. september 2014

Od predajcov EV sa vyžaduje prístup do systému eNEWS. Bližšie pokyny k vkladaniu kódov z testu a pod. si naštudujte v príručke k systému eNEWS.

D2.3.3 PRIVEZENIE VOZIDLA K PREDAJCOVI

 • Ak sa elektromobil (EV) privezený k predajcovi nedá naštartovať z dôvodu vybitého alebo slabo nabitého akumulátora, predajca je povinný:
  • Zaznamenať poruchu do formulára o dodaní vozidla.
  • Prepraviť EV do servisu a skontrolovať poruchu lítium-iónového akumulátora.
  • V prípade chybného lítium-iónového akumulátora previezť EV do opravárenského strediska LiB na opravu. Predajca LiB je pri servise/oprave lítium-iónového akumulátora povinný dodržiavať náležité zásady bezpečnosti a realizácie opráv.
  • V prípade lítium-iónového akumulátora, ktorý sa dá nabiť min. na úroveň 80 %, sa nevyžadujú žiadne ďalšie činnosti.
 • Lítium-iónový akumulátor stačí otestovať (pomocou systému Consult III+) v čase odovzdávania zákazníkovi a výsledky testu uvedené v časti 3.1 zadať na položke vozidla v systéme eNEWS.
 • Ak sa EV NEODOVZDÁ zákazníkovi a uskladní sa (pozrite si časť D2.3.4 Uskladnenie/Údržba), lítium-iónový akumulátor sa musí každých 90 dní nabíjať aspoň na úroveň 80 % nabitia.
 • Ak lítium-iónový akumulátor vykazuje poruchu, kód diagnostického problému (DTC) sa uloží v riadiacom module vozidla (VCM). EV sa musí previezť do opravárenského strediska LiB a lítium-iónový akumulátor sa musí opraviť alebo vymeniť pred odovzdaním elektromobilu zákazníkovi.

D2.3.4 USKLADNENIE/ÚDRŽBA – 1. september 2014

 • Ak sa EV NEODOVZDÁ zákazníkovi a uskladní sa, lítium-iónový akumulátor sa musí každých 90 dní nabíjať aspoň na úroveň 80 % nabitia.
 • Ak sa vozidlo bude uskladňovať pred odovzdaním zákazníkovi, 12 V akumulátor v EV nebude potrebné odpojiť. Lítium-iónový akumulátor sa postará o to, aby 12 V akumulátor počas uskladnenia zostal nabitý.
 • Ak sa má reklamačný nárok na lítium-iónový akumulátor akceptovať po uskladnení vozidla, lítium-iónový akumulátor sa každých 90 dní musí nabiť na najmenej 80 % úroveň.
 • Ďalšie informácie o uskladnení a ochrane nového vozidla nájdete v časti B4.1.2 Uskladnenie a ochrana nového vozidla.

D2.3.5 PREVIERKA PDI/ODOVZDANIE ZÁKAZNÍKOVI – 1. september 2014

 • Zodpovednosťou predajcu je zabezpečiť, aby každý EV mal pri odovzdaní zákazníkovi lítium-iónový akumulátor nabitý na min. 80 % úroveň.
 • V čase odovzdania zákazníkovi alebo čo najkratšie pred dňom odovzdania zákazníkovi je nevyhnutné otestovať akumulátor a na obrazovke zákazníka a vozidla v systéme eNEWS zadať testový kód “GOOD-BATTERY” (akumulátor v poriadku) (pozrite si časť D2.3.1 Test lítium-iónového akumulátora). Dátum odovzdania zákazníkovi sa rovná dátumu začiatku plynutia záruky (WSD).
 • Do systému eNEWS sa majú vkladať len čísla zaznamenané systémom Consult III+ (do systému nezadávajte alfa-znaky ako napr. +, -< %, V alebo A). Uistite sa, že 12 V akumulátor elektromobilu je taktiež otestovaný a na obrazovke vozidla v systéme eNEWS je zadaný testový kód “GOOD-BATTERY” (dobrý akumulátor).
 • Pokiaľ je to možné, je potrebné vytlačiť výsledky testu akumulátora a priložiť ich ku karte o úkonoch vykonaných na vozidle v rámci previerky PDI, a to na účely prípadného budúceho overovania reklamačného nároku.
 • Aby sa zaistilo, že zákazník vie o tom, že akumulátor vozidla je krytý zárukou na nové vozidlo, pred vytlačením záručného certifikátu zo systému eNEWS je potrebné do systému eNEWS uložiť výsledky testu lítium-iónového akumulátora.

D2.3.6 V UŽÍVANÍ – 1. september 2014

 • Pred odovzdaním vozidla zákazníkovi je potrebné otestovať lítium-iónový akumulátor a výsledky testu lítium-iónového akumulátora zadať/uložiť do systému eNEWS.

D2.3.7 PREDKLADANIE REKLAMAČNÉHO NÁROKU – 1. september 2014

 • Ak má predajca problémy s testovaním lítium-iónového akumulátora (problémy so systémom Consult III+), je povinný čo najskôr kontaktovať príslušný subjekt RBU/NSC/iNSC, aby sa predišlo ďalším komplikáciám v rámci reklamačného procesu.
 • Subjekt RBU/NSC/iNSC je povinný v systéme eNEWS vzniesť otázku pre NSC v spojitosti s problémami s testovaním lítium-iónového akumulátora alebo reklamačným procesom.
 • S lítium-iónovým akumulátorom má pracovať len predajca autorizovaný na opravu lítium- iónových akumulátorov, keďže na tieto účely je potrebné špecializované školenie, náradie a bezpečnostné vybavenie. Systém eNEWS bol navrhnutý tak, aby umožnil strediskám/predajcom na opravu lítium-iónových akumulátorov predkladať reklamačné nároky na opravu lítium-iónových akumulátorov.
 • Až do odvolania sa všetky opravy a výmeny lítium-iónových akumulátorov musia vopred autorizovať prostredníctvom akčného tímu (Taskforce Team) ešte pred zahájením opravy. Po uplynutí akčného obdobia (zvyčajne 6 mesiacov) je predbežnú autorizáciu potrebné získať od subjektu RBU/NSC/iNSC.
 • Všetky vymenené lítium-iónové akumulátory a moduly sa musia vracať. Predajca je povinný postupovať podľa pokynov v časti B3.2.2 Vracanie dielov lítium-iónových akumulátorov do elektromobilov.
 • Predajca LiB je povinný zabezpečiť, že všetky nové/opravené lítium-iónové akumulátory sú nabité min. na úroveň 80 %.

D2.4 DUÁLNÝ BATÉRIOVÝ SYSTÉM – 1. september 2014

Nasledujúci postup sa musí dodržiavať v prípade vozidiel s dvomi 12 V akumulátormi:

 • Privezenie k predajcovi – naštudujte si časť D2.2.3 Privezenie vozidla k predajcovi.
 • Uskladnenie/údržba – naštudujte si časť D2.2.4 Uskladnenie/údržba, pričom však akumulátory sa pri realizácii testu akumulátora musia vzájomne oddeliť.
 • PDI/odovzdanie zákazníkovi – naštudujte si časť D2.2.5 PDI/odovzdanie zákazníkovi, pričom však akumulátory sa pri realizácii testu akumulátora musia vzájomne oddeliť.
 • V užívaní – na identifikáciu chybného akumulátora je do reklamačného nároku pre akumulátor potrebné zadať testový kód chybného akumulátora (v prípade, ak ste o to požiadaný). Ak sa obidva akumulátory preukážu byť chybné, k reklamačnému nároku je potrebné priložiť obidva testové kódy chybných akumulátorov. Poznámka: Formulár reklamačného nároku umožňuje vložiť len jeden testový kód chybného akumulátora, a preto je testový kód druhého chybného akumulátora potrebné zadať do rámčeka na komentáre v reklamačnom nároku.

D2.5 VŠEOBECNÉ USMERNENIA – 1. júl 2016

Kým vykonáte test akumulátora, bude potrebné si preštudovať príslušný návod na použitie testovacieho prístroja a porozumieť mu.

Presný typ a chémia batérie, hodnota ampérov pri studenom štarte 12 V akumulátora (CCA) a informácie o štandardnom 12 V akumulátore (EN, SAE a JIS) potrebné na test nájdete na štítku výrobcu na hornej strane akumulátora (akumulátory Nissan OEM) a na bočnej strane akumulátora (akumulátory základnej hodnoty (Key Value)). Ak sa na akumulátore
nenachádzajú informácie na nastavenie testovacieho prístroja Midtronics, naštudujte si predchádzajúce Listy s informáciami o záruke a ak sa k informáciám ani takto nedopracujete, vzneste otázku pre NSC v systéme eNEWS a priložte k nej obrázky znázorňujúce identifikačný/inštruktážny štítok akumulátora.
Nabíjanie sa môže vykonať len pomocou schválenej nabíjačky Nissan.

D3 POPREDAJNÉ ŠTANDARDY NA KONTROLU ZÁRUKY – 1. september 2014

Nasledujúce štandardy “najlepšej praxe” si kladú za cieľ zabezpečiť, že všetci predajcovia pracujú na vysokom stupni profesionality, ktorý im umožňuje dosahovať optimálnu mieru spokojnosti zákazníka a súčasne maximálnu mieru ziskovosti. Tieto dôležité ciele bude možné naplniť za predpokladu, že všetci členovia personálu predajcu dôsledne dodržiavajú príslušné štandardy a procesy. Tým sa zabezpečí existencia zdokumentovaného a stručného informačného toku medzi zákazníkom, technikom a výrobcom v spojitosti s opravami realizovanými na vozidlách Nissan. Nesúlad s týmito štandardmi bude mať dosah na prevádzkovú efektívnosť podniku a môže spôsobiť spätné zúčtovanie záručných reklamácií po realizácii auditu.

V záujme jednoduchého použitia boli uvádzané popredajné štandardy zoskupené do častí podľa oddelení.

Okrem uvedených popredajných štandardov tu nájdete aj nasledovné;

 • Kontrolný zoznam rýchlej referencie pre jednotlivé časti oddelení;
 • Prehľad Programu záručného auditu;
 • Prehľad obsahujúci výhody pre predajcu a spoločnosť Nissan vyplývajúce z uplatňovania týchto štandardov

D3.1 ODOVZDANIE PRI PREDAJI – 1. september 2014

(a) Záručné informácie

Zákazníkovi musí byť poskytnuté kompletné vysvetlenie požiadaviek a podmienok záruky na vozidlo uvádzaných v Záručnej knižke (WBMR). Uvedené zahŕňa balíčky zákazníckej podpory poskytované službou Paneurópskeho servisu spoločnosti Nissan. Uvedené sa musí realizovať pri predaji nových a jazdených vozidiel, aby sa zabezpečilo, že zákazník si je vedomý svojich povinností a rol v záujme zachovania platnosti záruky na vozidlo.

Výhody pre zákazníka

 • Zabezpečuje, že zákazník si je vedomý svojich záväzkov Výhody pre predajcu
 • Zabezpečuje, že očakávania zákazníka sú nastavené na primeranej úrovni a nie tak, že zákazník bude očakávať, že spoločnosť Nissan bude kryť všetky náklady spájajúce so servisom/opravami.
 • Znižuje riziko nespokojnosti zákazníka.

Výhody pre spoločnosť Nissan

 • Zlepšuje zážitok z vlastníctva/mieru spokojnosti zákazníka tým, že nedochádza k nastavovaniu očakávaní na neprimerane vysokú úroveň.

(b) Záväzky vo väzbe na servis vozidla

Zákazníkovi sa musia kompletne vysvetliť záväzky, ktoré mu vyplývajú v spojitosti so servisom svojho vozidla. Uvedené sa vzťahuje na všetky nové aj jazdené vozidlá, ktoré sú stále v záručnej dobe záruky na nové vozidlo. Uvedené sa musí realizovať pri predaja nových a jazdených vozidiel, aby sa zabezpečilo, že zákazník si je vedomý svojich povinností a rol v záujme zachovania náležitého výkonu a spoľahlivosti vozidla.

Výhody pre zákazníka

 • Zabezpečuje, že zákazník si je vedomý svojich záväzkov.

Výhody pre predajcu

 • Zabezpečuje, že zákazník si plní a dodržiava svoje záväzky v spojitosti so servisom, a tým znižuje riziko straty platnosti záruky z dôvodu nedostatočného alebo nenáležitého servisu.
 • Vedie zákazníka k používaniu servisu predajcu na realizáciu servisu/opráv.

Výhody pre spoločnosť Nissan

 • Zabezpečuje, že zákazník si plní a dodržiava svoje záväzky v spojitosti so servisom, a tým znižuje riziko zamietnutia záručných nárokov z dôvodu nedostatočného alebo nenáležitého servisu.
 • Pravidelný servis zvyšuje mieru spoľahlivosti produktu, reputáciu kvality a posilňuje imidž značky.

D3.2 PRIJATIE DO SERVISU 1. september 2014

(a) Rezervačný systém

Na potvrdenie rezervácie zákazníka, termínu návštevy a všetkých vyžiadaných prác (napr. údržba, oprava, úprava na karosérii atď.) sa vyžaduje rezervačný denník podnikového servisu spoločnosti Nissan (nástroj na riadenie termínov) alebo schválený alternatívny registračný záznam. Tento sa musí viesť sekvenčne podľa dátumu po dobu minimálne troch rokov (alebo dlhšie, ak si to vyžaduje zákon). V prípade počítačových systémov sa musí používať zabezpečený spôsob uchovávania údajov, ktorý umožní spätnej vyvolať akýkoľvek termín v rámci príslušného trojročného obdobia.

Všetky návštevy zákazníkov sa budú zaznamenávať v dennom rezervačnom systéme vrátane všetkých prác s dohodnutým termínom alebo bez neho, cestnej asistencie/obnovy, prevzatia/doručenia a interných pracovných úkonov.

Výhody pre predajcu

 • Umožňuje presne a optimálne vyťažovať príslušný servis.
 • Uchováva záznam o pôvodnom probléme, ktorý nahlási zákazník.
 • Poskytuje potvrdenie o dátume vloženia rezervácie vozidla do servisu.

Výhody pre spoločnosť Nissan

 • Uchováva záznam o pôvodnom probléme, ktorý nahlási zákazník.
 • Identifikuje dodatočné opravy nevyžiadané zákazníkom.
 • Poskytuje potvrdenie o dátume vloženia rezervácie vozidla do servisu, ktorý predstavuje významnú časť “auditnej stopy”.

(b) Objednávky opráv

Pred vykonaním akýchkoľvek prác na vozidle musí byť vytvorená pôvodná objednávka opravy. Objednávky opráv sa musia alokovať v poradí podľa sériového čísla priradeného manažérskym systémom predajcu (DMS). V prípade objednávok opráv vytlačených systémom DMS musí byť dátum tlače zaznamenaný na objednávke opravy vystavenej systémom DMS. Bude potrebné vykonávať pravidelné kontroly, aby sa identifikovali všetky chýbajúce objednávky. Akékoľvek kópie a duplikáty objednávok opráv musia byť zreteľne označené. Pokiaľ sa pre rovnakú alebo sprievodnú opravu na jednom vozidle predložia dve alebo viac objednávok opravy, každá z nich musí obsahovať krížové odkazy na všetky ostatné sprievodné objednávky (napr. Maloobchod a Záruka).

Výhody pre predajcu

 • Kontrola objednávok opráv zaručuje fakturovanie všetkých prác, čím sa zvyšuje ziskovosť a cash flow.
 • Presná archivácia objednávok opráv znižuje riziko auditného spätného zúčtovania vinou chýbajúcej dokumentácie.
 • Dátum vytlačenia DMS bude jasne identifikovať postupnosť a načasovanie tvorby prípadných kópií alebo duplikátov po vytvorení pôvodného dokumentu.

Výhody pre spoločnosť Nissan

 • Dôkladná kontrola a uvedenie krížových odkazov na objednávky opráv vytvára presnú auditnú stopu.
 • Dátum vytlačenia DMS bude jasne identifikovať postupnosť a načasovanie tvorby prípadných kópií alebo duplikátov po vytvorení pôvodného dokumentu.

(c) Údaje o zákazníkovi a vozidle

Objednávka opravy musí obsahovať meno a adresu zákazníka (vrátane PSČ, pokiaľ je k dispozícii). Všetky relevantné údaje vozidla musia byť prítomné vrátane kompletného popisu modelu, kódu VIN a čísla poznávacej značky. Akékoľvek zmeny týchto informácií sa musia aktualizovať podľa potreby.

Výhody pre predajcu

 • Predstavuje prostriedok aktualizácie databázy zákazníkov/vozidiel.
 • Umožňuje kontaktovať zákazníka a realizovať reakčné aktivity v spojitosti so zákazníkom.
 • Zaručuje predkladanie reklamačných nárokov voči správnym/platným kódom VIN, čím sa znižuje počet administratívnych chýb a omeškaných platieb v rámci správy reklamačných nárokov.

Výhody pre spoločnosť Nissan

 • Zaručuje predkladanie reklamačných nárokov voči správnym/platným kódom VIN, čím sa znižuje počet administratívnych chýb.
 • Predstavuje prostriedok aktualizácie databázy zákazníkov/vozidiel.

(d) Platnosť záruky

Musí sa overiť, či je vozidlo v záruke, či bolo predané v Európe a či má vyplnený dokument WBMR. Pre opravu musí byť ustanovená zodpovednosť výrobcu (kontrolou vozidla personálom servisu) ešte pred informovaním zákazníka o tom, že požadovaná oprava je krytá zárukou.

Výhody pre predajcu

 • Znižuje administratívu tým, že sa zabezpečí, že vozidlá sa registrujú na záruku, kým je vozidlo u predajcu.
 • Očakávania zákazníka sa nezvyšujú neprimeraným spôsobom v prípade, ak opravy nie sú v zodpovednosti spoločnosti Nissan.
 • Znižuje riziko zamietnutia reklamačných nárokov vzhľadom na nejednoznačnú zodpovednosť výrobcu.

Výhody pre spoločnosť Nissan

 • Znižuje administratívu registráciou vozidiel pre záruku, kým je vozidlo u predajcu.
 • Očakávania zákazníka sa nezvyšujú neprimeraným spôsobom v prípade, ak opravy nie sú v zodpovednosti spoločnosti Nissan.
 • Príležitosť na aktualizáciu databázy vozidiel/zákazníkov.
 • Zaručuje, že spoločnosť Nissan dostáva len opodstatnené reklamačné nároky, ktoré sú v zodpovednosti výrobcu.

(e) Zvolávacie/servisné kampane

Akékoľvek nevybavené zvolávacie alebo servisné kampane (S1 a S2) sa musia identifikovať, aby bolo počas pobytu vozidla v servise možné vykonať všetky nevyhnutné práce.

Výhody pre predajcu

 • Zaručuje, že predajca promptne plní všetky svoje zodpovednosti v rámci realizácie kampaní.
 • Zmierňuje nepríjemnosti z pohľadu zákazníka, čím sa zvyšuje miera jeho spokojnosti.
 • Potenciál na postupné zvyšovanie objemu servisných prác.

Výhody pre spoločnosť Nissan

 • Zaručuje, že spoločnosť Nissan promptne plní všetky svoje zodpovednosti v rámci realizácie kampaní.
 • Zmierňuje nepríjemnosti z pohľadu zákazníka, čím sa zvyšuje miera jeho spokojnosti.

(f) Podnety od zákazníka

Podnet nahlásený zákazníkom musí vychádzať presne z toho, čo zákazník povedal a musí sa presne zaznamenať do objednávky opravy. To personálu servisu umožní realizovať presnú diagnostiku.

Tá musí presným a stručným spôsobom uvádzať príznaky a okolnosti konkretizované nasledujúcimi faktormi:

 • Čo zákazník zažil, videl, počul alebo cítil?
 • Kedy k tomu dochádza, napr. motor, pri jazde s vozidlom, podmienky na ceste alebo vplyv počasia a pod.?
 • Kde na vozidle sa problém spozoroval?
 • Ako často sa problém objavuje, napr. stále, prerušovane, odkedy je vozidlo nové a pod.?

Ak sa podnet zákazníka identifikuje v rámci testovacej jazdy, výsledky testovacej jazdy sa musia zdokumentovať v objednávke opravy vyššie uvedeným spôsobom (t. j. čo, kedy, kde, ako).

Keď sa používajú diagnostické alebo testové formuláre, bude potrebné ich priložiť k objednávke opravy.

Výhody pre predajcu

 • Umožňuje personálu servisu realizovať presnú diagnostiku na prvý pokus a je zárukou spokojnosti zákazníka.
 • Umožňuje presne identifikovať kód príznaku (CS).
 • Eliminuje akékoľvek nejasnosti, pokiaľ ide o to, aké opravy boli vyžiadané/odsúhlasené zákazníkom.

Výhody pre spoločnosť Nissan

 • Spoločnosti Nissan umožňuje porozumieť pôvodnej sťažnosti zákazníka, a tým pádom určiť jeho zodpovednosť, pokiaľ ide o náklady na opravu.
 • Umožňuje presne identifikovať kód príznaku (CS), ktorý zabezpečuje odovzdanie presnej informácie od zákazníka o probléme do výroby na účely náležitej analýzy zdrojovej príčiny a následného zdokonalenia produktu.

(g) Nevyužitý priestor na objednávke opravy

V prípadne ručne písaných objednávok opráv je celý nevyužitý priestor za posledným zaznamenaným podnetom potrebné vyčiarknuť ešte predtým, ako zákazník podpíše objednávku opravy.

V prípade objednávok opravy vytlačených manažérskymi systémami predajcov (DMS) sa za poslednú položku považuje posledný vytlačený podnet a vyčiarknutie nie je nevyhnutné. Akékoľvek ručne dopísané položky musia byť samostatne podpísané zákazníkom a vyčiarknuté.

Vyčiarknutie umožňuje jasne rozlišovať medzi pôvodnými požiadavkami zákazníka a doplnkovými prácami identifikovanými pracovníkmi servisu.

Výhody pre predajcu

 • Zabezpečuje možnosť identifikácie a náležitej autorizácie akýchkoľvek dodatočných prác vyžadujúcich súhlas zákazníka.

Výhody pre spoločnosť Nissan

 • Zabezpečuje, že všetky opravy boli správne autorizované buď zákazníkom, alebo v prípade doplnkovej opravy, manažérom servisu.

(h) Podpis zákazníka

Podpis zákazníka (alebo jeho autorizovaného zástupcu) a dátum podpisu musia byť uvedené na objednávke opravy ešte pred zahájením realizácie príslušnej opravy. Oprávneným zástupcom zákazníka nemôže byť žiadna osoba konajúca v mene predajcu. Podpis potvrdzuje, že všetky podnety sú presne zaznamenané a vyjadruje súhlas s preskúmaním všetkých podnetov uvedených na objednávke opravy.

Všetky práce s dohodnutým termínom aj bez neho, obnova cestnej asistencie, prevzatia/doručenia a interné pracovné úkony sú zahrnuté do tejto požiadavky. V prípade interných pracovných úkonov sa požaduje podpis manažéra oddelenia.

Ak vodič nie je oprávneným zástupcom zákazníka, túto skutočnosť je potrebné uviesť na objednávke opravy. V týchto prípadoch sa musí k objednávke opravy priložiť dokumentárny záznam (napr. objednávka zákazníka, e-mail, list súhlasu), ktorý potvrdzuje súhlas zákazníka.

Výhody pre predajcu

 • Poskytuje spôsob na potvrdenie vykonaných prác zo strany zákazníka.
 • Pre spoločnosť Nissan predstavuje potvrdenie o tom, že zákazník si reálne vyžiadal dané opravy.
 • Zabezpečuje, že predajca je chránený pred zákazníkom odmietajúcim akceptovať zodpovednosť za náklady na opravu pripísateľné na vrub zákazníka.
 • Dátum podpisu potvrdzuje, kedy zákazník podpísal objednávku opravy (pred zahájením opravy).
 • Predstavuje doklad o súhlase zákazníka v čase dohovoru.

Výhody pre spoločnosť Nissan

 • Pre spoločnosť Nissan predstavuje potvrdenie toho, že zákazník si opravy reálne vyžiadal a kedy si ich vyžiadal.
 • Umožňuje porovnať nárokované opravy s pôvodnými požiadavkami zákazníka.

(i) Servisná história

Servisná história všetkých vozidiel sa musí skontrolovať pred zahájením akýchkoľvek záručných opráv. Na jej základe bude možné ustanoviť, či k poruche mohol prispieť alebo ju spôsobiť nedostatočný či nenáležitý výkon servisu.

Výhody pre predajcu

 • Znižuje riziko straty platnosti záruky z dôvodu nedodržania požiadaviek na realizáciu odporúčaného servisu vozidla.
 • Zvyšuje prínosy vyplývajúce z poskytovania servisu predajcom so zmluvou o franchisingu.
 • Očakávania zákazníka sa nezvyšujú neprimeraným spôsobom v prípade, ak opravy nie sú v zodpovednosti spoločnosti Nissan.

Výhody pre spoločnosť Nissan

 

 • Zabezpečuje, že spoločnosť Nissan kryje len opravy, na ktoré sa vzťahuje záruka.
 • Zvyšuje prínosy vyplývajúce z poskytovania servisu predajcom so zmluvou o franchisingu.
 • Očakávania zákazníka sa nezvyšujú neprimeraným spôsobom v prípade, ak opravy nie sú v zodpovednosti spoločnosti Nissan.

(j) Súvisiace opravy

V prípade opráv viažucich sa na predchádzajúcu objednávku opravy budú všetky krížové odkazy na príslušné predchádzajúce termíny/objednávky opráv zahrnuté do aktuálnej objednávky opravy.

Výhody pre predajcu

 • Umožňuje realizovať rýchlu diagnostiku opakujúcich sa porúch, čím sa dosahuje maximálna spokojnosť zákazníka.
 • Znižuje nárast počtu opakovaných opráv alebo diagnostiky.
 • Umožňuje ustanoviť zodpovednosť za náklady na opravu.

Výhody pre spoločnosť Nissan

 • Sprostredkúva históriu opráv a umožňuje ustanoviť zodpovednosť výrobcu za náklady na finálnu opravu.
 • Zaručuje, že zákazníkom (vrátane Záruky) sa nefakturujú nesprávne sumy za nápravu chybných prác alebo nesprávnu predchádzajúcu diagnostiku.
 • Zabezpečuje, že výrobca je informovaný len o pravých opakujúcich sa poruchách.

D3.3 KONTROLA V DIELNI 1. september 2014

(a) Diagnostika porúch

Pred zahájením akýchkoľvek záručných opráv je potrebné vykonať primeranú diagnostiku. To umožní ustanoviť zodpovednosť výrobcu. V prípade odhalenia nekvalitného vyhotovenia zo strany predajcu alebo tretej strany, nenáležitého použitia zákazníkom, bežného opotrebenia, charakteristiky alebo nedostatku zodpovedajúceho veku, používaniu a počtu najazdeným km s vozidlom, príslušný subjekt (nie útvar Záruka) má byť informovaný, aby povolil príslušnú opravu.

Výhody pre predajcu

 • Náležitá diagnostika je zárukou opravy na prvý pokus a minimalizuje čas opravy, čím zvyšuje mieru spokojnosti zákazníka.
 • Identifikácia správneho subjektu pre platbu zaručuje náležitú autorizáciu nákladov na opravu a pomáha predchádzať zmätkom v spojitosti s platbou.
 • Zabezpečuje zvýšenú produktivitu, efektívnosť a kvalitu práce.

Výhody pre spoločnosť Nissan

 • Správna diagnostika znižuje riziko, že sa spoločnosti Nissan dvakrát naúčtuje rovnaká suma za rovnakú opravu, prípadne nadmerne vysoká suma za opravu.
 • Zaručuje, že spoločnosť Nissan platí len za legitímne záručné opravy.

(b) Predchádzajúce oprávnenie

V prípade opráv špecifikovaných v Záručnej príručke alebo Bulletinoch subjektu RBU/NSC bude potrebné pred zahájením opravy získať predchádzajúci súhlas.

Výhody pre predajcu

 • Zabezpečuje, že reklamačný nárok bude autorizovaný pre platbu (za podmienky, že reklamačný nárok spĺňa všetky požiadavky dané politikou).
 • Predajcovi ponúka príležitosť na prijatie najnovších technických/nákladovo- efektívnych informácií o oprave a v opodstatnených prípadoch dokonca technickej podpory priamo na pracovisku.

Výhody pre spoločnosť Nissan

 • Spoločnosti Nissan umožňuje riadiť nákladné opravy s návrhom nákladovo- efektívnych riešení (v relevantných prípadoch).
 • Spoločnosti Nissan ponúka príležitosť na prijatie najnovších technických/nákladovo- efektívnych informácií o oprave a v opodstatnených prípadoch dokonca technickej podpory priamo na pracovisku.

(c) Doplnkové opravy

V prípade každej jednej doplnkovej opravy, ktorá nebola pôvodne vyžiadaná zákazníkom a bola dodatočne identifikovaná ako nevyhnutná priamo v servise, je potrebné získať od manažéra servisu alebo podobne kvalifikovaného pracovníka písomné oprávnenie.

Pred vykonaním opráv musí byť každá doplnková oprava schválená podpisom manažéra servisu alebo podobne kvalifikovaného pracovníka spolu so slovami “skontrolované a povolené” uvedenými na objednávke opravy. Tieto opravy sa majú vzťahovať len na právne a bezpečnostné aspekty, prípadne ak by nevykonanie úkonu malo neskôr za následok výrazne nákladnejšiu opravu.

Výhody pre predajcu

 • Zachováva kontrolu nad aktivitami v servise tým, že technici vykonávajú len tie práce, ktoré boli nezávisle overené a povolené.

Výhody pre spoločnosť Nissan

 • Stará sa o to, aby všetky opravy boli po previerke vozidla schválené buď zákazníkom, alebo manažérom servisu.
 • Zaručuje, že sa realizujú len opodstatnené záručné úkony a nie kozmetické opravy ani renovácie.

(d) Kontrola objednávok opráv

Technici majú mať v držbe len jednu objednávku opravy súčasne alebo jeden súbor objednávok na jedno vozidlo v prípade, ak sa používa niekoľko objednávok opráv (napr. jedna pre Maloobchod a jedna pre Záruku). Všetky objednávky opráv pre vozidlá, na ktorých sa nevykonávajú pracovné úkony, musia byť zozbierané (napr. na konci dňa, pri nedostupnosti dielov alebo ak sa vyžaduje test na vozovke) a do objednávky opravy sa musí zaznačiť “čas vyradenia”.

Výhody pre predajcu

 • Kontrola objednávok opráv zaručuje fakturovanie všetkých prác, čím sa zvyšuje ziskovosť a cash flow.
 • Zabezpečuje, že technici presne zaznamenávajú uplynutý čas atď. v rámci príslušnej pracovnej úlohy.
 • Zabezpečuje efektívnu kontrolu servisu a pracovných postupov technikov. Výhody pre spoločnosť Nissan
 • Dôkladná kontrola a uvedenie krížových odkazov na objednávky opráv vytvára presnú auditnú stopu.
 • Zaručuje, že čas uplatňovaný v rámci záručných opráv sa vzťahuje výlučne na uskutočnené záručné prace a nie na iné servisné/opravárenské úkony.

D3.4 TECHNICKÉ ASPEKTY 1. september 2014

(a) Kód modelu a VIN

Kód modelu a VIN na objednávke opravy sa musia skontrolovať, aby sa zabezpečilo, že súhlasia s identifikáciou vozidla, na ktorom sa pracuje.

Výhody pre predajcu

 • Zaručuje, že technik pracuje na správnom vozidle.
 • Zaručuje, že reklamačné nároky sa podávajú voči správnym a platným kódom VIN.
 • Eliminuje potrebu kontaktovať zákazníka v prípade zaznamenania nesprávneho kódu VIN.
 • Znižuje riziko chýb spätného prevádzania najazdených km/dátumu pri predkladaní reklamačných nárokov voči nesprávnemu kódu VIN.

Výhody pre spoločnosť Nissan

 • Potvrdzuje, že záručná reklamácia/náklad je pripísaný na vrub správneho vozidla.
 • Znižuje riziko chýb spätného prevádzania najazdených km/dátumu pri predkladaní reklamačných nárokov voči nesprávnemu kódu VIN.

(b) Počet najazdených km s vozidlom

Aktuálny počet najazdených km s vozidlom musí byť presne uvedený na objednávkach záručnej opravy. Pokiaľ bol počet najazdených km vopred vytlačený na nákupnej objednávke, musí sa podpísať na znak toho, že je správny, alebo sa musí opraviť a podpísať, keď bude správny.

Výhody pre predajcu

 • Znižuje riziko chýb spätného prevádzania najazdených km/dátumu pri predkladaní reklamačných nárokov s nesprávnym počtom najazdených km.
 • Potvrdenie/aktualizovanie predtlačeného počtu najazdených kilometrov zaručuje zaznamenanie aktuálneho počtu najazdených km, a to najmä v prípade manažérskych systémov predajcu, ktoré tlačia najaktuálnejší evidovaný počet najazdených km.
 • Vytvára logickú históriu servisu v DMS predajcu. Výhody pre spoločnosť Nissan
 • Potvrdzuje, že vozidlo nepresiahlo obmedzenie počtu najazdených kilometrov ustanovené zárukou.
 • Znižuje riziko chýb spätného prevádzania najazdených km/dátumu pri predkladaní reklamačných nárokov s nesprávnym počtom najazdených km.

(c) Časový záznam

Kompletný dátum a čas všetkých záručných opráv musí byť presne a logicky zaznamenaný na objednávke opravy s použitím mechanického, elektronického a výpočtového systému časových záznamov. Časy zahájenia/ukončenia všetkých opráv musia uvádzať dátum/mesiac/čas (napr. 11. február, 8:32). Časy zahájenia/ukončenia všetkých prestávok, dôb čakania na diely a nočných prerušení (v relevantných prípadoch) musia byť tiež zaznamenané. Časové záznamy sa musia v prípade každej opravy krížovo odkazovať na Popis príjmu a Správu technika.

Pokiaľ sa používajú výpočtové evidenčné systémy, musia byť zavedené príslušné opatrenia na predchádzanie neautorizovanému dopĺňaniu záznamov. Akékoľvek manuálne zmeny musia byť dosledovateľné na základe auditných záznamov alebo správ a podpísané manažérom servisu alebo podobne kvalifikovanou osobou spolu s vysvetlením príčiny aktualizácie.

Všetky záručné práce sa musia zaznamenávať samostatne od ostatných mimozáručných položiek (napr. servis/opravy). Jedinou výnimkou z tohto pravidla je prípad, keď sú opravy kryté Paušálnou časovou sadzbou a vyskytujú sa v súvisiacej oblasti vozidle, kde jeden pracovný úkon v rámci jednej opravy sa prekrýva s iným. Čas záručných opráv zahŕňajúci “priamy čas” musí byť vždy zaznamenaný individuálne a oddelene od akejkoľvek inej položky.

Výhody pre predajcu

 • Umožňuje presne vypočítať produktivitu a efektívnosť technika. Uvedené by malo umožniť riadiť efektívnu a ziskovú prevádzku servisu.
 • Evidencia dátumu, mesiaca a času umožňuje detailne overovať, kedy sa na vozidle pracovalo.
 • Umožňuje identifikovať požiadavky na školenie technika, chýbajúce náradie/vybavenie, obmedzenia v rozvrhnutí atď.
 • Individuálne časové nahrávky vedú k presným výpočtom efektívnosti.
 • Podporuje reklamačné nároky výlučne na prácu a opravy. Výhody pre spoločnosť Nissan
 • Potvrdzuje, že na vozidle sa pracovalo po logické časové obdobie a vo vykázaný deň opravy.
 • Poskytuje podklad pre uplatňovaný čas FRS v porovnaní s odporúčaným manuálnym postupom dielne.
 • Poskytuje podklad pre reklamačné nároky výlučne na prácu a opravy vyžadujúce komplexnú diagnostiku.
 • Umožňuje identifikovať potenciálne nesprávne nastavené časy FRS.

(d) Oprava

Všetky opravy sa musia realizovať v súlade s elektronickou servisnou príručkou (ESM) a všetkými relevantnými bulletinmi.

(e) Správa technika

Prvotná správa technika sa musí vyhotoviť na objednávke opravy v prípade všetkých realizovaných záručných opráv. Má identifikovať meno technika alebo číslo výplatnej pásky a má byť podpísaná príslušným technikom.

Správa musí uvádzať stručné podrobnosti o poruche, príčine a náprave každej záručnej opravy a musí uvádzať krížové odkazy na opravovanú položku vloženú úsekom Príjmu.

Porucha – potvrdenie podnetu nahláseného zákazníkom alebo inak, v podobe, v akej nedostatok identifikoval technik;

Príčina – diagnostika príčiny poruchy vrátane relevantných meraní alebo načítaných hodnôt získaných z bulletinov alebo odvolávajúcich sa na bulletiny atď.;

Oprava – podrobnosti použitého spôsobu opravy a výsledky opravy, t. j. potvrdenie úspechu alebo neúspechu.

Doplnková správa môže byť vypracovaná technicky spôsobilým manažérom servisu v záujme zabezpečenia prekladu správy, ktorá nebola formulovaná v miestnom jazyku alebo na doplnenie ďalších informácií vo vzťahu k oprave. Doplnková správa má byť podpísaná manažérom servisu.

Prvotná správa od technika sa za žiadnych okolností nesmie dopĺňať, upravovať ani vymazávať (vyčiarknuť).

Výhody pre predajcu

 • Poskytuje pravdivý a presný záznam o vykonanej práci na vozidle realizovanej zainteresovaným/zodpovedným technikom.
 • Umožňuje uskutočniť presné vyhotovenie faktúry na základe prác reálne vykonaných technikom.
 • Poskytuje podrobné informácie pre personál Príjmu na vysvetlenie postupu opravy a sprievodných nákladov zákazníkovi.
 • Umožňuje presne označiť reklamačný nárok kódom v závislosti od zistenej poruchy.

Výhody pre spoločnosť Nissan

 • Potvrdzuje, že uplatňovaná operácia sa vzťahuje na vykonanú prácu a podnet ohlásený zákazníkom.
 • Umožňuje ustanoviť zodpovednosť výrobcu (alebo OEM dodávateľa) za príslušnú opravu.
 • Umožňuje presne označiť reklamačný nárok kódom v závislosti od zistenej poruchy. Umožňuje analyzovať náležitú zdrojovú príčinu a následne zdokonaliť produkt.

(f) Diagnostické meranie

Všetky výsledky zo systému Consult, diagnostiky a iné výsledky testov musia byť zaznamenané na objednávke opravy a v relevantnom prípade priložené vo vytlačenej podobe. V nevyhnutných prípadoch sa musia vyplniť Formuláre o diagnostických testoch a na vyžiadanie sa musia zaslať do spoločnosti Nissan.

Výhody pre predajcu

 • Poukazuje na to, že pri diagnostike poruchy bol uplatnený podrobný a metodický prístup.
 • Poskytuje podrobné informácie pre personál Príjmu na vysvetlenie postupu opravy a sprievodných nákladov zákazníkovi.
 • Poskytuje presný záznam o predchádzajúcich pracovných úkonoch, ak by sa v budúcnosti objavil podnet v tejto súvislosti.

Výhody pre spoločnosť Nissan

 • Umožňuje ustanoviť zodpovednosť výrobcu za príslušnú opravu.
 • Poukazuje na to, že pri diagnostike poruchy bol uplatnený podrobný a metodický prístup.
 • Umožňuje presne označiť reklamačný nárok kódom v závislosti od zistenej poruchy.

ODDELENIE DIELOV – 1. september 2014

(a) Originálne diely

Na záručné opravy sa môžu používať len originálne diely Nissan a ako doklad o použití dielov musí byť k dispozícii záznam o zakúpení dielov.

Výhody pre predajcu

 • Z pohľadu zákazníka zachováva záruku od spoločnosti Nissan na vymieňaný diel.
 • Predchádza zmätkom v súvislosti s tým, kto bude hradiť následné poruchy.
 • Zachováva kvalitu produktu, celistvosť vozidla a jasne definovanú zodpovednosť za spoľahlivosť produktu.
 • Zachováva dôveru zákazníka v kvalitu vymieňaného dielu a informuje ho o použití originálnych dielov.
 • Posilňuje vzťahy s výrobcom.
 • Zaručuje súlad reklamačného nároku so záručnou politikou vo vzťahu k originálnym dielom.

Výhody pre spoločnosť Nissan

 • Keď spoločnosť Nissan hradí opravu, má nárok na špecifikovanie toho, že používať sa budú len originálne náhradné diely Nissan.
 • Zachováva dôveru zákazníka v kvalitu vymieňaného dielu a informuje ho o použití originálnych dielov.
 • Posilňuje vzťahy s výrobcom.
 • Poskytuje potvrdenie o vymenených dieloch vo vzťahu k vyžiadanej/realizovanej oprave.

(b) Náhradné diely

Všetky diely použité pri záručných opravách (vrátane kvapalín, upchávok a pod.) musia byť zaznamenané v Zázname o vystavení dielov (v elektronickej alebo fyzickej podobe) a na faktúre. Tieto faktúry sa majú odvolávať len na čísla dielov, sprievodnú objednávku opravy/číslo faktúry a v prípade dostupnosti na položku alebo číslo operácie.

Výhody pre predajcu

 • Predstavuje dokumentárny doklad, ktorý tvorí podklad pre uplatňované diely.
 • Umožňuje presné riadenie a dopĺňanie skladových zásob. Výhody pre spoločnosť Nissan
 • Predstavuje dokumentárny doklad, ktorý tvorí podklad pre uplatňované diely. Tvorí významnú súčasť auditnej stopy.
 • Poskytuje potvrdenie o vymenených dieloch vo vzťahu k vyžiadanej/realizovanej oprave.

(c) Demontované diely

Všetky demontované diely sa musia primerane označiť, uskladniť, vrátiť alebo zlikvidovať podľa pokynov spoločnosti Nissan.

Výhody pre predajcu

 • Zabezpečuje dostupnosť správneho dielu na vyžiadanie od spoločnosti Nissan.
 • Zabezpečuje, že reklamačné nároky sú promptne pripisované, keď je platba podmienená prijatím dielu spoločnosťou Nissan.
 • Umožňuje zošrotovať nepožadované diely pri najbližšej možnej príležitosti, čím sa redukujú priestorové nároky na uskladňovanie dielov.

Výhody pre spoločnosť Nissan

 • Zabezpečuje vrátenie správneho dielu a je zárukou toho, že podkladom pre technickú analýzu sú údaje zo správneho vozidla (vek/počet najazdených km).
 • Poskytuje potvrdenie o vymenených dieloch vo vzťahu k vyžiadanej/realizovanej oprave.
 • Zabezpečuje informácie o kvalite produktu pre výrobcu OE a umožňuje spoločnosti Nissan vykonať spätné zúčtovanie.

(d) Reklamačné nároky na originálne diely a príslušenstvo

Pôvodné dokumentárne doklady musia byť k dispozícii na potvrdenie toho, že reklamácie na diely/príslušenstvo sa vzťahujú na originálne diely Nissan. Uvedené zahŕňa objednávku opravy pre pôvodnú montáž a faktúru (diely a príslušenstvo pôvodne zakúpené zákazníkom).

Benefity pre predajcu

 Umožňuje promptne spracovať reklamačné nároky na diely/príslušenstvo poskytovaním presných údajov a počtu najazdených km v čase montáže.
 Potvrdzuje, že porucha je krytá záručnými podmienkami. Benefity pre spoločnosť Nissan
 Potvrdzuje, že porucha je krytá záručnými podmienkami.

D3.6 ADMINISTRÁCIA 1. september 2014

(a) Uplatňovanie si reklamačného nároku na záručné opravy

Reklamačné nároky sa budú predkladať len za opravy kryté zárukami Nissan a z objednávok opráv, ktoré sú kompletné vo všetkých ohľadoch. Príslušná podkladová dokumentácia musí taktiež byť k dispozícii, napr. správa od technika, časové záznamy, faktúry od subdodávateľa atď.

Výhody pre predajcu

 • Zabezpečuje dostupnosť všetkých relevantných informácií pri spracovaní reklamačného nároku a zahrnutie všetkých položiek.
 • Napomáha urýchliť úhradu reklamačných nárokov podložených presnými informáciami – zvyšuje cash flow a minimalizuje pravdepodobnosť zamietnutia reklamačného nároku.

Výhody pre spoločnosť Nissan

 • Potvrdzuje, že všetky reklamačné nároky spĺňajú požiadavky spoločnosti Nissan.
 • Spoločnosti Nissan poskytuje včasné a presné informácie o kvalite produktu.

(b) Kódovanie reklamačných nárokov

Popis a kódové označenie reklamačných nárokov (napr. PFP, prevádzkový kód CS/CT atď.) musí presne odzrkadľovať vykonanú opravu a musí byť podložený informáciami na objednávke opravy (napr. Správa od technika a časový záznam).

Výhody pre predajcu

 • Presné kódovanie reklamačných nárokov zabezpečuje promptnú úhradu reklamačných nárokov.

Výhody pre spoločnosť Nissan

 • Presné kódovanie reklamačných nárokov umožňuje promptne riešiť problémy s produktom a realizovať spätne zúčtovanie s dodávateľom OE (v relevantných prípadoch).

(c) Priamy čas

Reklamačné nároky za “priamy čas” musia byť primerané a overiteľné na základe Správy od technika, zaznamenaného uplynutého času a v prípade potreby autorizované spoločnosťou Nissan. Uplatňovaný čas nemôže presiahnuť zaznamenaný uplynutý čas na objednávke opravy pre konkrétnu opravu.

Výhody pre predajcu

 • Reklamačné nároky za priamy čas podložené presnými informáciami napomáhajú pri úhrade reklamačných nárokov. Stručné Správy od technikov sú pri používaní priameho času mimoriadne dôležité.

Výhody pre spoločnosť Nissan

 • Zabezpečuje, že všetky reklamačné nároky za priamy čas sú primerané a overiteľné.

(d) Subdodávateľské reklamačné nároky

Reklamačné nároky za prácu odvedenú subdodávateľmi nesmú presiahnuť hodnotu na faktúre od subdodávateľa (vrátane dodatočných zliav). Hodnota subdodávateľského vybavenia sa musí predkladať bez DPH. Pôvodná faktúra od dodávateľa musí byť k dispozícii. Faktúra od subdodávateľa musí podrobne charakterizovať problém a vykonané práce vrátane modelu vozidla, kódu VIN a dátumu opravy.

Výhody pre predajcu

 • Presné informácie na faktúrach od subdodávateľov pomáhajú pri kódovaní reklamačných nárokov a vedenie dokumentácie umožňuje promptne vybavovať podania v spojitosti s reklamačnými nárokmi.

Výhody pre spoločnosť Nissan

 • Zabezpečuje, že náklady za práce subdodávateľov sú primerané a umožňuje porovnať náklady s opravami na základe časov FRS.

(e) Záručná faktúra

Záručná (interná) faktúra alebo jej priamy ekvivalent sa musí vytvoriť v prípade každej záručnej opravy ešte pred predložením reklamačného nároku spoločnosti Nissan a v každom prípade pred koncom mesiaca opravy. Faktúra musí obsahovať nasledujúce informácie: číslo faktúry, dátum faktúry, číslo objednávky opravy, meno a adresu zákazníka alebo jeho referenciu, údaje vozidla, charakteristiku vykonaných prác, hodnotu práce, čísla a popis dielov, množstvo dielov, cenu dielov, hodnotu subdodávateľského vybavenia (vrátane administratívne povolenej sumy) a celkovú sumu faktúry.

Výhody pre predajcu

 • Faktúra alebo jej priamy ekvivalent je fundamentálny nástroj na finančné riadenie podniku a je základom pre štatutárne účtovníctvo a finančné požiadavky.
 • Umožňuje zaznamenávať všetky finančné aspekty vykonaných prác a alokáciu príslušných účtovných kódov.
 • Predstavuje východisko pre sledovanie platieb od spoločnosti Nissan.
 • Plní funkciu dokumentárneho dokladu na podloženie uplatňovaných prác vo vzťahu ku konkrétnej objednávke opravy a zákazníkovi.
 • Pomáha správne si uplatniť reklamačný nárok na všetky náklady a znižuje riziko opomenutia.

Výhody pre spoločnosť Nissan

 • Plní funkciu dokumentárneho dokladu na podloženie uplatňovanej práce, dielov a subdodávateľského vybavenia, ktoré tvoria významnú súčasť auditnej stopy.

(f) Záručné platby

Má sa viesť Register záručných prác konkretizujúci uplatňované množstvá/sumy za prácu/diely/subdodávateľské vybavenie. Tento register je potrebné aktualizovať na dennej báze, aby bolo možné promptne konať pri riešení prípadných dotazov na úhradu reklamačných nárokov. Dobropisy je potrebné pravidelne zúčtovávať, aby sa zabezpečilo, že aktualizované alebo odmietnuté reklamačné nároky sa premietajú do správnych účtov.

Výhody pre predajcu

 • Denné monitorovanie nárokov umožňuje riešiť dotazy v primeraných limitoch dostupných na podanie.
 • Pravidelná pozornosť venovaná priebehu vybavovania reklamačných nárokov pomáha identifikovať nedoplatky/preplatky, zlepšuje cash flow predajcu a znižuje riziko straty reklamačných nárokov.

Výhody pre spoločnosť Nissan

 • Znižuje riziko toho, že predajcovia budú spoločnosť Nissan žiadať o revíziu neaktuálnych reklamačných nárokov. Ide o časovo náročný a potenciálne nákladný proces pre obe zúčastnené strany.
 • Spoločnosti Nissan umožňuje promptne vybavovať platobné podnety.
 • Spoločnosti Nissan poskytuje včasné a presné informácie o kvalite produktu.

D3.7 VEDENIE SERVISU 1. september 2014

(a) Predajca v pozícii realizátora opravy

Všetky záručné opravy musia byť realizované u autorizovaného predajcu Nissan, na základe franchisingovej požiadavky. Jedinými výnimkami z tohto pravidla sú núdzové opravy mimo bežných otváracích hodín predajcu a subdodávateľské práce nevyhnutné v prípadoch, keď predajca nedisponuje nevyhnutným vybavením.

Výhody pre predajcu

 • Zabezpečuje, že práce na vozidlách Nissan sa vykonávajú v prevádzkach siete predajcov spoločnosti Nissan.
 • Ubezpečuje zákazníka, že práce realizujú zaškolení technici Nissan s použitím originálnych dielov Nissan a najnovších informácií.

Výhody pre spoločnosť Nissan

 • Zabezpečuje, že práce na vozidlách Nissan sa vykonávajú v prevádzkach siete predajcov spoločnosti Nissan.
 • Ubezpečuje zákazníka, že práce realizujú zaškolení technici Nissan s použitím originálnych dielov Nissan a najnovších informácií.

(b) Zvolávanie vozidiel a kampane

Všetky nevybavené zvolávacie alebo servisné kampane (S1 a S2) sa musia dokončiť pri prvej návšteve vozidla u predajcu po ohlásení kampane. Uvedené pravidlo sa vzťahuje na všetky vozidlá prichádzajúce do servisu za účelom opravy/servisných úkonov, ako aj na nové/jazdené vozidlá na sklade.

Výhody pre predajcu

 • Umožňuje predajcovi zbaviť sa zodpovednosti za zvolávanie vozidiel a kampane.
 • Zvyšuje mieru spokojnosti a dôvery zákazníka.
 • Prináša servisu viac práce.

Výhody pre spoločnosť Nissan

 • Umožňuje spoločnosti Nissan zbaviť sa svojej zodpovednosti za zvolávanie vozidiel a kampane.
 • Zvyšuje mieru spokojnosti a dôvery zákazníka.

(c) Predkladanie reklamačných nárokov

Všetky záručné reklamácie sa budú spoločnosti Nissan predkladať čo najskôr (v ideálnom prípade v deň dokončenia opravy), aby bolo možné promptne uhrádzať reklamačné nároky, čím sa zároveň zlepšuje cash flow predajcu a spoločnosti Nissan to umožňuje rýchlo reagovať na problémy s produktom. Bez ohľadu na vyššie uvedené skutočnosti sa reklamačné nároky musia v plnej miere spracovať vo vymedzenej časovej lehote podania.

Výhody pre predajcu

 • Denné zadávanie reklamačných nárokov znižuje riziko omeškania a nedorobenej práci, čím sa zlepšuje cash flow predajcu a znižuje sa riziko straty reklamačných nárokov.

Výhody pre spoločnosť Nissan

 Znižuje riziko toho, že predajcovia budú spoločnosť Nissan žiadať o revíziu neaktuálnych reklamačných nárokov. Uvedený proces môže byť časovo náročný pre všetkých zúčastnených.

(d) Vedenie dokumentácie

Všetky informácie (objednávky opráv, faktúry, kópia reklamačného nároku a pod.) sa musia uchovávať minimálne tri roky po dátume opravy na účely záručného auditu, prípadne aj dlhšie, ak si to vyžaduje zákon. Elektronické skenovanie je povolené pri použití zabezpečeného skenovacieho systému, ktorý má schopnosť označiť dokument časovou pečiatkou vo formáte deň/mesiac/rok/čas, napr. 4. október 2013, 8:15.

Výhody pre predajcu

 • Štruktúrovaná archivácia a vedenie dokumentácie napomáha efektívnosti popredajných činností.
 • Umožňuje vytvoriť dokumenty na vyžiadanie, napr. záručný audit (čím sa minimalizuje riziko spätného zúčtovania reklamačných nárokov) alebo v prípade vznesenia súdnej žaloby zo strany zákazníka.
 • V prípade uchovávania naskenovaných dokumentov je výhodou dátumovej a časovej pečiatky predchádzanie opakovanej tlači a úpravám dokumentov.

Výhody pre spoločnosť Nissan

 • Na vyžiadanie poskytuje dokumenty pre spoločnosť Nissan.
 • Umožňuje vytvoriť dokumenty na vyžiadanie, napr. Záručný audit alebo v prípade vznesenia súdnej žaloby zo strany zákazníka.

(e) Manažment procesov

Musia sa implementovať pravidelné kontroly, ktoré zabezpečia, že všetky postupy pred a po oprave/reklamačnom nároku prebiehajú efektívne a v súlade s predpismi spoločnosti Nissan. Predložením záručnej reklamácie predajca potvrdzuje, že reklamačný nárok spĺňa všetky požiadavky EWPPM vrátane podmienok na platbu a potenciálne spätné zúčtovanie.

Výhody pre predajcu

 • Zabezpečuje, že predajca dodržiava politiku spoločnosti Nissan a znižuje riziko spätného zúčtovania reklamačných nárokov pri audite.
 • Servisnému manažérovi umožňuje rozpoznať a reagovať na opakujúce sa problémy v rámci celého procesu opravy a reklamácie.
 • Umožňuje profitovať z výhod najlepšej praxe.
 • Manažérovi servisu alebo inej zodpovednej osobe dáva príležitosť na kontrolu integrity a platnosti podaných reklamačných nárokov.

Výhody pre spoločnosť Nissan

 • Zaručuje, že predajca má pod kontrolou záručný proces a oprávnenosť reklamačných platieb.
 • Napomáha rozvoju profesionality v rámci siete predajcov.
 • Potvrdzuje, že zodpovedná osoba v prevádzke predajcu skontrolovala reklamačné nároky a overila ich súlad so Záručnou politikou spoločnosti Nissan.

D3.8 KONTROLNÝ ZOZNAM NA RÝCHLU REFERENCIU – 1. apríl 2017

Cieľom kontrolných zoznamov na rýchlu referenciu je poskytnúť nástroj, ktorý personálu pomôže pri každodennej práci. Nemá nahrádzať popredajné štandardy záručnej kontroly.

(a) Kontrolný zoznam preberania

 • Všetky návštevy zákazníkov vrátane neohlásených návštev, obnovy a interných prác zaznamenávajte v dennom rezervačnom systéme.
 • Zákazníkom nahlásený podnet stručne a presne zaznačte do objednávky opravy, aby personál servisu dokázal uskutočniť presnú diagnostiku:
 • Čo zákazník zažil, videl, počul alebo cítil?
  • Kedy k tomu dochádza, napr. motor, pri jazde, podmienky na ceste alebo vplyv počasia a pod.?
  • Pokiaľ možno čo najpresnejšie – kde na vozidle sa problém spozoroval?
  • Ako často sa problém objavuje, napr. stále, prerušovane, odkedy je vozidlo nové a pod.?
 • Získajte podpis zákazníka (alebo ním oprávneného zástupcu) na vyjadrenie súhlasu s preskúmaním všetkých podnetov uvedených na objednávke opravy. Zahrňte aj “neočakávané návštevy”, “zvolávania”, prevzatia/doručenia a interné práce.
 • Po zaznamenaní posledného nahláseného podnetu a pred podpisom zákazníka vyčiarknite objednávku opravy.
 • Objednávka opravy musí obsahovať meno a celú adresu zákazníka. Prítomné musia byť všetky relevantné údaje vozidla vrátane kompletného označenia modelu a kódu VIN. Akékoľvek zmeny týchto informácií sa musia aktualizovať podľa potreby.
 • Do denného rezervačného systému a aktuálnej objednávky opravy zahrňte krížový odkaz na akúkoľvek relevantnú predchádzajúcu návštevu/objednávku opravy.
 • Pred dňom návštevy overte aktuálny stav záruky všetkých vozidiel vrátane prípadných nevybavených zvolaní alebo kampaní.
 • Overte servisnú históriu všetkých vozidiel pred zahájením záručných opráv, aby ste ustanovili, či porucha mohla byť spôsobená nedostatočným alebo nenáležitým servisom.
 • Vykonajte kontrolu vozidla a predtým, ako zákazníka informujete o tom, že požadovaná oprava je krytá zárukou, overte zodpovednosť výrobcu.
 • Ak sa na jedno vozidlo podávajú dve alebo viac objednávok opráv, zahrňte do nich príslušné krížové odkazy na ostatné objednávky.

(b) Kontrolný zoznam technika

 • Overte si, či kompletný kód VIN na objednávke opravy zodpovedá vozidlu, na ktorom sa pracuje.
 • Pokiaľ celý kód VIN nie je prítomný, príslušné podrobnosti zaznamenajte do objednávky opravy.
 • Do všetkých objednávok záručných opráv zaznamenajte aktuálny počet najazdených km uvedený na tachometri.
 • Pokiaľ bol počet najazdených km vopred vytlačený na nákupnej objednávke, musí sa podpísať na znak toho, že je správny alebo sa musí podľa potreby opraviť.
 • Do objednávky opravy presne a logicky zaznamenajte čas všetkých záručných opráv.
 • Do objednávky opravy zaznačte všetky časy začiatku/konca všetkých prestávok, dôb čakania na diely a nočných prerušení (v relevantnom prípade).
 • Zaznamenajte individuálne časy pre každú záručnú opravu a vytvorte krížový odkaz na tieto časové záznamy do Popisu prijatia a Správy od technika.
 • Vyplňte Správu od technika na objednávke opravy pre všetky realizované záručné opravy, pričom uveďte meno technika alebo číslo výplatnej pásky (výkaz podpíše príslušný technik). Správa má konkretizovať poruchu, príčinu a nápravu každej záručnej opravy, aby bolo možné ustanoviť zodpovednosť výrobcu alebo iných subjektov.
 • Porucha: potvrdenie podnetu nahláseného zákazníkom alebo inak, v podobe, v akej nedostatok identifikoval technik;
 • Príčina: diagnostika príčiny poruchy vrátane relevantných meraní alebo nasnímaných hodnôt/odkazov na bulletiny atď.;
 • Oprava: podrobnosti použitého spôsobu opravy a výsledky opravy, t. j. potvrdenie úspechu alebo neúspechu.
 • Do objednávky opravy zaznamenajte všetky výsledky testov zo systému Consult, ako aj diagnostických a iných testov, a priložte kópiu výtlačku zo systému Consult.
 • Vytvorte krížový odkaz na všetky Správy od technikov na položke opravy vytvorenú na úseku Príjmu.

(c) Kontrolný zoznam servisnej správy

 • Uveďte písomné oprávnenie pre každú individuálnu doplnkovú opravu, ktorú si pôvodne nevyžiadal zákazník, no bola identifikovaná v servise. Každá doplnková oprava musí byť pred realizáciou schválená podpisom manažéra servisu na objednávke opravy.
 • V súlade so záručnou politikou spoločnosti Nissan primerane označte a uschovajte všetky demontované záručne diely určené na vrátenie alebo likvidáciu.
 • Vygenerujte záručnú (internú) faktúru na všetky uplatňované opravy.
 • Zabezpečte, aby sa všetky záručné reklamácie predkladali spoločnosti Nissan v deň dokončenia opravy, aby bolo možné promptne spracovať všetky reklamačné nároky a dodržať časové lehoty podania.
 • Kompletne vyplňte a použite register záručných reklamácií na zaistenie promptnej reakcie na riešenie reklamačných podaní.
 • Pravidelne realizujte kontroly, ktoré zabezpečia, že všetky postupy pred a po oprave/reklamačnom nároku prebiehajú efektívne a v súlade s politikou spoločnosti Nissan.
 • Uplatňujte postup kontroly kvality všetkých servisných prác, ktorý identifikuje akékoľvek opakujúce sa servisné poruchy a zaznamenávajte kroky namierené na ich odstránenie.
 • Veďte záznamy o produktivite a efektívnosti celého produktívneho personálu a pravidelne ich podrobujte revízii.
 • Všetky informácie (objednávky opráv, faktúry, kópie reklamačných nárokov a pod.) uchovávajte minimálne po dobu troch rokov po úhrade platby spoločnosťou Nissan.
 • Zabezpečte, že všetky nevybavené bezpečnostné zvolávacie a technické kampane sa na vozidlách vybavujú hneď pri prvej návšteve u predajcu. Uvedené pravidlo sa vzťahuje na všetky vozidlá prichádzajúce do servisu za účelom opravy/servisných úkonov, ako aj na nové/jazdené vozidlá na sklade.

(d) Kontrolný zoznam predajného oddelenia

ZÁRUKA NA NOVÉ VOZIDLO – poskytuje krytie na celé vozidlo po špecifikované časové obdobie a počet najazdených km (podľa toho, čo nastane skôr) pre prípad materiálových alebo dielenských nedostatkov.

ZÁRUKA NA LAK – poskytuje záručné krytie na lak karosérie na počas určitého obdobia, bez obmedzenia počtom najazdených km, pre prípad materiálových alebo dielenských nedostatkov.

ZÁRUKA PRE PRÍPAD PERFORÁCIE ÚČINKOM KORÓZIE – vzťahuje sa na
perforáciu v smere zvnútra von kovových panelov karosérie na dobu 6 alebo 12 rokov (v závislosti od modelu), bez obmedzenia počtom najazdených km, spôsobenú materiálovými alebo dielenskými nedostatkami. Každoročné kontroly karosérie sú nevyhnutným predpokladom na zachovanie platnosti tejto záruky.

ZÁRUKA NA ORIGINÁLNE DIELY A PRÍSLUŠENSTVO – vzťahuje sa na všetky originálne diely a príslušenstvo Nissan po obdobie 1 roka, bez obmedzenia počtom najazdených km (výnimky sú uvedené v EWPPM – A1.3.2. Originálné diely a príslušenstvo). Originálne akumulátory Nissan – 3 roky/neobmedzený počet najazdených km.

DIELY SYSTÉMU EV – vzťahuje sa na všetky komponenty systému EV uvedené v časti A1.2.1.2 Komponenty systému elektromobilu (EV) počas určitého obdobia a pre určitý počet najazdených km, podľa toho, čo nastane skôr.

Paneurópska záruka Nissan nemá vplyv na štatutárne práva kupujúceho a predstavuje dodatok k akýmkoľvek ďalším ustanoveniam, ktoré kupujúcemu môžu vyplývať z nákupnej zmluvy.

Kompletné podrobnosti o krytí, výnimkách a povinnostiach vlastníka nájdete v Záručnej knižke. Dôkladne si ich preštudujte a ich obsah starostlivo vysvetlite zákazníkovi. Dôležité je aj to, aby zákazník následne podpisom v príslušnej časti záručného certifikátu v spomínanej knižke potvrdil, že porozumel záručným podmienkam.

D3.9 PREHĽAD PROGRAM ZÁRUČNÉHO AUDITU W1 1. september 2014

Program auditu vychádza z požiadaviek Popredajných štandardov Príručky európskych záručných predpisov a postupov (EWPPM).
Popredajné štandardy boli vytvorené na to, aby subjektom RBU/NSC a predajcom predostreli
postupy najlepšej praxe v podobe definovanej Záručným manažmentom v programe Warranty One Programme (W1).

Cieľom programu W1 je:

(a) Mať presný prehľad o úrovni súladu subjektu RBU/NSC a siete miestnych predajcov s ustanoveniami EWPPM spoločnosti Nissan a programom W1:

 • Revízia trhu (platí len pre trhy bez implementovaného auditného programu)

(b) Rozvoj pracovných praktík subjektov RBU/NSC a predajcov:

 • Program zaškoľovania (platí len pre trhy bez implementovaného auditného programu);
 • Validačné návštevy.

(c) Kontrolovať úroveň súladu predajcu s ustanoveniami EWPPM, navrhnúť akčný plán na zlepšenie postavenia predajcov a identifikovať spätné zúčtovanie pre uhradené reklamačné nároky, u ktorých sa preukáže nesúlad s EWPPM:

 • Auditné návštevy

Tento program nie je primárne určený na zabezpečenie spätného zúčtovania každého možného reklamačného nároku; spätné zúčtovanie sa má používať len ako stimul na zavedenie pozitívnych zmien v prevádzkových postupoch predajcu, čoho výsledkom bude všeobecné zdokonalenie obchodných procesov. Kontrola záručných nákladov sa dosahuje znižovaním budúcich výdavkov predajcov prostredníctvom implementácie postupov najlepšej praxe.

D3.9.1 VALIDAČNÉ NÁVŠTEVY – 1. september 2014

Cieľom je navštíviť predajcov na jeden deň pred oficiálnou auditnou návštevou predajcu a poskytnúť predajcovi rady pri príprave akčného plánu na implementáciu pred začiatkom auditnej návštevy.

Podobne ako v prípade oficiálnej auditnej návštevy, úlohou audítora bude identifikovať nevyhovujúce reklamačné nároky a informovať predajcu o možnosti spätného zúčtovania. Reklamačné nároky sa vyberajú v súčinnosti s predajcom počas návštevy (približne 10 reklamačných nárokov). Validačná návšteva sa má uskutočniť aspoň 3 mesiace pred auditnou návštevou.

Kvartálny plán pre validačné návštevy na nasledujúci rok musí byť predložený na schválenie subjektu RBU/NSC a spoločnosti Nissan Europe.

U predajcu bude ponechaná správa identifikujúca možné spätné zúčtovanie a akčný plán. Tento Akčný plán musí podpísať každý predajca a musí byť odkomunikovaný spoločnosti Nissan Europe a subjektu RBU/NSC.

Validačná návšteva je súčasťou školenia predajcu a Akčný plán zanechaný audítorom má plniť funkciu vodiaceho motívu pre predajcu na kontrolu všetkých svojich procesov v snahe o zaistenie súladu so všetkými Popredajnými štandardmi. Audítor predloží odporúčania na základe drobnej vzorky reklamačných nárokov preskúmaných počas návštevy. Výsledok validačnej návštevy nie je možné použiť na odôvodnenie nesúladu s Popredajnými štandardmi pri auditnej návšteve.

D3.9.2 AUDITNÉ NÁVŠTEVY – 1. september 2014

Spoločnosť Nissan realizuje auditné návštevy u predajcu za účelom revízie zvolených predajcov metodickým spôsobom v záujme zhodnotenia úrovne súladu s EWPPM.

Cieľom auditnej návštevy je ustanoviť príčiny nenáležitého správania a zaškoliť predajcu diskutovaním, zostavením a kontrolou Akčného plánu na odstránenie nedostatkov EWPPM.

Plánovanie auditnej návštevy riadi audítorská spoločnosť so súhlasom a plnou podporu spoločnosti Nissan Europe a subjektu RBU/NSC/iNSC.

V rámci programu W1 sa predajcovia kategorizujú do skupín zelených, oranžových a červených predajcov. Spoločnosť Nissan každý kvartál vystavuje nové zoradenie predajcov v rámci programu W1. V tomto čase môžu predajcovia zmeniť kategóriu.

V rámci programu W1 bude spoločnosť Nissan žiadať audítorskú spoločnosť o použitie flexibilnej auditnej jednotky na realizáciu auditu všetkých červených predajcov raz ročne, oranžových predajcov raz za 2 roky a zelených predajcov podľa potreby.

Audítor vykonáva podrobnú predauditnú analýzu nevyhovujúceho správania predajcu. Spoločnosť Nissan Europe poskytne audítorovi zoznam reklamačných nárokov v súlade s výsledkami DCR/DR2 so zameraním na:

 • Históriu vozidla/súvisiace reklamačné nároky;
 • Nevykonané opravy (napr. typ kampane);
 • Kontrolu histórie vozidla v prípade, ak je kampaň stále nevybavená;
 • Dôsledkové opravy.

Hlavné kontrolované KPI sú:

 • CPRU (náklady na opravenú jednotku)
 • Reklamačné nároky na jeden kód VIN
 • Náklady na jeden reklamačný nárok
 • Percentuálne vyjadrenie práce
 • Len percentuálne vyjadrenie práce
 • Percento subdodávateľského vybavenia
 • SOW % (reklamácie k začiatku záručnej doby)
 • EOW % (reklamácie ku koncu záručnej doby)
 • Nesúlad použitia PFP (frekvencia konkrétneho primárneho zlyhaného dielu)
 • Súvisiace/opakované opravy
 • WPR % (vracanie záručných dielov)
 • Výsledok previerky WIPS (vracanie dielov záručných incidentov)
 • Skontrolujte súlad s EWPPM a technickú opodstatnenosť opravy (t. j. audítor musí overiť, či je zo záručnej dokumentácie predajcu zjavné, že podnet zákazníka je dôsledkom výrobného nedostatku alebo materiálového nedostatku).

Všetky reklamačné nároky zvolené pre auditnú návštevu musia byť odoslané po dátume validačnej návštevy.

Každá návšteva má zahŕňať dve stretnutia s riaditeľom a manažérom servisu predajcu:

 1. Otváracie stretnutie na vysvetlenie príčin auditného procesu;
 2. Záverečné stretnutie na odsúhlasenie pokroku dosiahnutého predajcom, prekonzultovanie si identifikovaných problémov, zhrnutie výsledkov návštevy a odsúhlasenie nových činností vedúcich k ďalším zlepšeniam. Vyžaduje podpis riaditeľa predajcu.

Auditná návšteva bude trvať 2 až 3 dni v závislosti od počtu reklamačných nárokov predajcu.

D3.9.3 AUDITNÉ SPRÁVY – 1. september 2014

Po každom audite sa predajcovi zanechá koncept Akčného plánu. Audítor je povinný si uchovať tento Akčný plán podpísaný predajcom. Podrobná elektronická správa musí byť zaslaná subjektu RBU/NSC/iNSC do 14 dní za účelom prijatia finálneho rozhodnutia o spätnom zúčtovaní na základe stanovísk v politike o spätnom zúčtovaní odsúhlasených spoločnosťou Nissan Europe a subjektmi RBU/NSC/iNSC.

Správa uvádza podrobnú analýzu každého kontrolovaného nároku, výpočet spätného zúčtovania, hodnotenie uvádzajúce úroveň administratívneho súladu s EWPPM a technickú platnosť reklamačných nárokov spolu s Akčným plánom odsúhlaseným s predajcom.
Po dokončení auditu sa záverečná vytlačená správa musí zaslať/doručiť predajcovi. Subjekt RBU/NSC/iNSC je povinný overiť skutočné a odložené sumy spätného zúčtovania a zaslať záverečnú správu predajcovi, audítorskej spoločnosti a spoločnosti Nissan Europe. Proces zasielania správ sa môže v jednotlivých krajinách líšiť, príslušné časové lehoty však musia byť dodržané.

D3.9.4 SYSTÉM HODNOTENIA – 1. september 2014

Skóre vyjadrujúce úroveň administratívneho súladu s EWPPM a technickú opodstatnenosť reklamačných nárokov sa vypočíta počas auditného procesu. Každý reklamačný nárok sa kontroluje voči 10 kľúčovým oblastiam najlepšej praxe predajcu, s max. 100 bodmi pre každú oblasť, čo znamená, že predajca môže dosiahnuť maximálne hodnotenie 1000 bodov, pokiaľ sú všetky jeho procesy v súlade s EWPPM.

Body budú pridané do každej oblasti vtedy, keď je reklamačný nárok v súlade s EWPPM v rámci kontrolovanej oblasti, a to v percentuálnom vyjadrení. Ak predajca dosahuje súlad s pravidlami v 80 % reklamačných nárokov, za príslušnú oblasť dostane 80 bodov. Nižšie uvádzame príklady výpočtu indexu hodnotenia v rámci tohto administratívneho procesu:

Podpis zákazníka

 • % reklamačných nárokov predajcu, ktoré sú v poriadku: A – 100, B – 100, C – 80

Príjem

 • % reklamačných nárokov predajcu, ktoré sú v poriadku: A – 100, B – 50, C – 0

Technické aspekty

 • % reklamačných nárokov predajcu, ktoré sú v poriadku: A – 80, B – 45 C – 45

Časový záznam

 • % reklamačných nárokov predajcu, ktoré sú v poriadku: A – 85, B – 60, C – 56

VIN

 • % reklamačných nárokov predajcu, ktoré sú v poriadku: A – 100, B – 100, C – 50

Počet najazdených km

 • % reklamačných nárokov predajcu, ktoré sú v poriadku: A – 100, B – 100, C – 100

Diely

 • % reklamačných nárokov predajcu, ktoré sú v poriadku: A – 100, B – 75, C – 75

Dátum opravy

 • % reklamačných nárokov predajcu, ktoré sú v poriadku: A – 100, B – 98, C – 0

PFP

 • % reklamačných nárokov predajcu, ktoré sú v poriadku: A – 100, B – 100, C – 50

Správa

 • % reklamačných nárokov predajcu, ktoré sú v poriadku: A – 95, B – 40, C – 40

INDEX ADMIN. PROCESU

 • % reklamačných nárokov predajcu, ktoré sú v poriadku: A – 960, B – 768, C – 496

V tomto prípade predajca A dosiahol v rámci auditného procesu vynikajúce hodnotenie (960 bodov), kým predajca C nesplnil požiadavky EWPPM vo väčšine záručných reklamácií (496 bodov).

Medzi príklady položiek kontrolovaných v jednotlivých oblastiach patria:

 • Podpis zákazníka: schválil príslušnú opravu zákazník?
 • Diely: boli použité originálne diely Nissan? Je k dielom k dispozícii príslušná podkladová dokumentácia?

Spoločnosť Nissan si vyhradzuje právo na úpravu kategórií indexu hodnotenia administratívneho procesu uplatňované na položky identifikované ako nedosahujúce súlad podľa znenia časti D3 Popredajné štandardy na kontrolu kvality a EWPPM.

D3.9.5 AUDITNÉ STIMULY PRE PREDAJCOV NA ZÁKLADE VÝSLEDNÉHO HODNOTENIA AUDITU – 1. september 2014

Auditný program nie je primárne určený na zabezpečenie spätného zúčtovania každého možného reklamačného nároku; spätné zúčtovanie sa má používať len ako stimul na zavedenie pozitívnych zmien v prevádzkových postupoch predajcu, čoho výsledkom bude všeobecné zdokonalenie obchodných procesov.

V rámci auditného procesu sa bude jasne rozlišovať medzi reklamačnými nárokmi, ktoré nemali byť uhradené (napr. nevzťahuje sa na ne záruka) a reklamačnými nárokmi, ktoré nie sú v súlade s EWPPM.

Reklamačné nároky, ktoré nemali byť uhradené, sa spätne zúčtujú v plnej výške (100 % spätné zúčtovanie).

V prípade reklamačných nárokov, ktoré nie sú v súlade s EWPPM, sa spätné zúčtovanie bude násobiť faktorom, ktorý sa označuje ako % CB. Tento faktor vychádza z hodnotenia dosiahnutého predajcom pri auditnej návšteve a vypočítava sa podľa nižšie uvedeného vzorca:
% CB = 100% – (hodnotenie indexu – 500) / 500 x 100 %
– = > 950 hodnotenie povedie k nulovému spätnému zúčtovaniu
– = > 500 hodnotenie povedie k 100 % spätnému zúčtovaniu

Na základe predchádzajúceho príkladu bude výpočet %(CB) pre predajcov A, B a C nasledujúci:

Podpis zákazníka

 • % reklamačných nárokov predajcu, ktoré sú v poriadku: A – 100, B – 100, C – 80

Príjem

 • % reklamačných nárokov predajcu, ktoré sú v poriadku: A – 100, B – 50, C – 0

Technické aspekty

 • % reklamačných nárokov predajcu, ktoré sú v poriadku: A – 80, B – 45, C – 45

Časový záznam

 • % reklamačných nárokov predajcu, ktoré sú v poriadku: A – 85, B – 60, C – 56

VIN

 • % reklamačných nárokov predajcu, ktoré sú v poriadku: A – 100, B – 100, C – 50

Počet najazdených km

 • % reklamačných nárokov predajcu, ktoré sú v poriadku: A – 100, B – 100, C – 100

Diely

 • % reklamačných nárokov predajcu, ktoré sú v poriadku: A – 100, B – 75, C – 75

Dátum opravy

 • % reklamačných nárokov predajcu, ktoré sú v poriadku: A – 100, B – 98, C – 0

PFP

 • % reklamačných nárokov predajcu, ktoré sú v poriadku: A – 100, B – 100, C – 50

Správa

 • % reklamačných nárokov predajcu, ktoré sú v poriadku: A – 95, B – 40, C – 40

INDEX ADMIN. PROCESU

 • % reklamačných nárokov predajcu, ktoré sú v poriadku: A – 960, B – 768, C – 496

% CB NA ZÁKLADE HODNOTENIA

 • % reklamačných nárokov predajcu, ktoré sú v poriadku: A – 0, B – 46,4, C – 100

To znamená, že spätné zúčtovanie vyplývajúce z nevyhovujúcich reklamačných nárokov povedie k nasledujúcim výsledkom:

Predajca A = identifikované CB * % CB = 0 % identifikovaných CB
Predajca B = identifikované CB * % CB = 46,4 % identifikovaných CB
Predajca C = identifikované CB * % CB = 100 % identifikovaných CB

Celkový výpočet spätného zúčtovania sa bude realizovať na základe nižšie charakterizovaných výsledkov matice politiky spätného zúčtovania.

D3.9.6 POLITIKA SPÄTNÉHO ZÚČTOVANIA – 1. september 2014

Kompletné spätné zúčtovanie celého reklamačného nároku:

 • Žiadne odsúhlasenie opravy zákazníkom/opravu si nevyžiadal zákazník
 • Dôsledkové škody ako výsledok nedokončenia kampane alebo nekompletnej servisnej histórie
 • Vozidlo mimo záruky/nedá sa identifikovať vozidlo (napr. kód VIN)
 • Žiadne technické zdôvodnenie opravy/servisu alebo položka podliehajúca prirodzenému opotrebeniu
 • Použité diely inej značky ako Nissan/demontované diely po vyžiadaní nedostupné
 • Chybne podané údaje k reklamačnému nároku, napr. EO/dátum opravy/duplicitný reklamačný nárok
 • Pôvodná dokumentácia nie je k dispozícii
 • Oprava, na ktorú sa nevzťahuje záruka

Čiastočné spätné zúčtovanie jednotlivých položiek reklamačného nároku, napr. diely, práca alebo subdodávateľské vybavenie: 

 • Prevádzkové kódy nepodložené diagnostikou/Správou od technika/časovým záznamom
 • Diely nevzťahujúce sa na opravu
 • Suma subdodávateľského vybavenia nepodložená

Rozhoduje subjekt RBU/NSC/iNSC (reklamačný nárok do výšky 100 %):

 • Nesprávny postup opravy/neefektívna oprava/nejasná zodpovednosť výrobcu
 • Nedostatočný časový záznam na podloženie opravy
 • Oprava nebola vopred schválená
 • Opravu nevykonal autorizovaný predajca/realizátor opravy

Percento spätného zúčtovania z celého reklamačného nároku v závislosti od hodnotenia:

 • Povolenie zákazníka po oprave/chýbajú údaje zákazníka
 • Zistilo sa, že práce neboli schválené
 • Nekompletný popis zákazníka/technické zdôvodnenie/diagnostické informácie
 • Nevybavená kampaň/zvolanie sa neuskutočnilo
 • Meranie/výsledky testov nezaznamenané na karte pracovného úkonu
 • Chýbajúce/neúplné časové záznamy
 • Diely nepodložené dokumentáciou/demontované diely neoznačené
 • Kódovanie reklamačných nárokov sa nezhoduje s opravou/subdodávateľské práce nepodložené

Nedostatok – bez spätného zúčtovania, ale s dosahom na hodnotenie:

 • Údaje zákazníka neúplné/drobné chyby v spojitosti s kódom VIN
 • Anomálie príjmu služby napr. krížové odkazy, vyčiarknutie objednávky opravy, rezervačný denník
 • Anomálie v Správe od technika, napr. krížové odkazy, potvrdenie poruchy, spôsob opravy
 • Objednávka opravy a dátum vytlačenia zo systému Consult
 • Iné chyby časových záznamov (nie v 3)
 • Číslo nevýznamného dielu, chyba počtu najazdených km
 • Kódovanie reklamačného nároku a chyby subdodávateľského vybavenia

Úroveň správy – bez spätného zúčtovania, ale s dosahom na hodnotenie v niektorých prípadoch:

 • Zákazníci neboli informovaní o záruke a požiadavkách na údržbu
 • Personál nezaškolený/nedostatočný prístup k požadovaným informáciám
 • Pravidelný proces a hodnotenie produktivity sa nevykonávajú
 • Nedokončenie zvolávaní/kampaní
 • Nevyhovujúci systém DMS, napr. systém časových záznamov

Spoločnosť Nissan si vyhradzuje právo na úpravu výsledkov vyplývajúcich z uplatnenia Predpisov spätného zúčtovania aplikovaných na položky identifikované ako nevyhovujúce podľa Popredajných štandardov pre kontrolu záruky a EWPPM.

D4 PREDPREDAJNÉ ZÁRUČNÉ POŽIADAVKY (PSWR) – POSTUP 1. september 2014

D4.1 ÚVOD 1. september 2014

Cieľom Predpredajných záručných požiadaviek (PSWR) je zvýšiť mieru spokojnosti zákazníka. Ak sa tento postup dodržiava, je zárukou pozitívneho zážitku zákazníka v čase odovzdávania vozidla.

Zodpovednosťou predajcu bude zabezpečiť dodržiavanie všetkých krokov PSWR.

Táto časť charakterizuje postup PSWR, ktorý sa bude dodržiavať od privezenia vozidla k predajcovi po jeho odovzdanie zákazníkovi.

V záujme zdokonalenia procesu odovzdávania vozidla zákazníkovi je v systéme eNEWS pre subjekty RBU/NSC/iNSC a predajcov dostupná doplnková funkcionalita.

D4.2 PREDAJCA V POZÍCII REALIZÁTORA ODOVZDÁVKY – 1. september 2014

Zodpovednosťou predajcu odovzdávajúceho vozidlo je zabezpečiť vykonanie a zaznamenanie nasledujúcich úloh (v prípade potreby) do systému eNEWS.

 1. Vozidlo sa zaregistruje do skladových zásob predajcu po jeho skontrolovaní a prijatí od prepravcu.
 2. Prebehne kontrola, či sa pre príslušný kód VIN neevidujú nejaké nevybavené kampane (okrem kampaní S3). Akákoľvek nevybavená kampaň/modifikácia realizovaná predajcom sa musí uskutočniť pred odovzdaním vozidla zákazníkovi.
 3. Ak sa vozidlo neodovzdá zákazníkovi v lehote 30 dní, na 31. deň bude treba otestovať akumulátor a zadať výsledok testu “good” (v poriadku) vo fáze uskladnenia v module testovania akumulátora v systéme eNEWS.
 4. Ak sa vozidlo ponecháva na sklade, musia sa dodržiavať usmernenia pre nové vozidlo a akumulátor sa musí kontrolovať každých 60 dní a počas uskladnenia sa musí ponechať v odpojenom stave. Výsledok testu akumulátora sa musí zadať do fázy uskladnenia modulu testu akumulátora v systéme eNEWS.
 5. V systéme eNEWS musí byť pre vozidlo vyplnený formulár PDI a všetky položky zistené v priebehu PDI musia byť dokončené a podpísané manažérom servisu ešte pred odovzdaním vozidla zákazníkovi.
 6. Test akumulátora pri príležitosti odovzdania zákazníkovi musí byť uskutočnený pred odovzdaním vozidla zákazníkovi a kód z testu akumulátor “good” (v poriadku) uložený vo fáze odovzdávania zákazníkovi v module testu akumulátora v systéme eNEWS.
 7. Potvrďte správnosť údajov zákazníka uvedených na karte zákazníka v systéme eNEWS. Opravte údaje zákazníka, ak sú nesprávne alebo chýbajú.
 8. Dátum začiatku plynutia záruky (WSD) zadajte do systému eNEWS. WSD musí byť dátum odovzdania zákazníkovi alebo dátum prvého uvedenia vozidla do užívania na cestných komunikáciách.
 9. Vytlačte si kompletne nálepky Záručného certifikátu a Plánu údržby a nálepky nalepte do WBMR.

Zodpovednosťou predajcu odovzdávajúceho vozidlo je zabezpečiť vykonanie nasledujúcich úkonov na úrovni požadovanej spoločnosťou Nissan:
10. Všetky opravy v rámci zvolávacích a servisných kampaní.
11. Testovanie akumulátora podľa postupu testovania akumulátora nového vozidla.
12. Montáž a inštalácia všetkých dielov a príslušenstva objednaných zákazníkom.
13. Opravy nedostatkov zistených v rámci previerky PDI.
14. Akékoľvek opravy realizované Centrálnym strediskom PDI alebo v externom autoservise.

D4.3 PRIVEZENIE NOVÉHO VOZIDLA 1. september 2014

D4.3.1 KONTROLA VOZIDLA PO PRIVEZENÍ 1. september 2014

Prvý dojem z nového vozidla po dodaní má výrazný vplyv na mieru spokojnosti zákazníka, pričom spomínaný prvý dojem do veľkej miery závisí od toho, ako sa s vozidlom manipuluje pred odovzdaním zákazníkovi.

Keď predajca prevezme nové vozidlo Nissan a pred jeho uskladnením alebo odovzdaním zákazníkovi je dôležité vozidlo skontrolovať z hľadiska všeobecného stavu pri dodaní, chýbajúcich dielov a poškodenia. Túto kontrolu je potrebné vykonať v čase prevzatia vozidla a predstavuje poslednú príležitosť na identifikáciu akýchkoľvek nezrovnalostí, ktoré už následne nebude možné reklamovať. Pozrite si časť B4.1.1 Prevzatie nových vozidiel.

Predajca je povinný skontrolovať nevybavené kampane pri registrácii vozidla do skladových zásob predajcu. Zodpovednosťou predajcu odovzdávajúceho vozidlo je zabezpečiť dokončenie všetkých nevybavených kampaní (okrem kampaní rozšírenej záruky S3) ešte pred odovzdaním vozidla zákazníkovi.

Ak sa má vozidlo umiestniť na sklad, zodpovednosťou predajcu je zabezpečiť jeho starostlivé uskladnenie, aby do okamihu predaja a dodania zákazníkovi vozidlo zostalo v dokonalom stave.

Uvedené platí bez ohľadu na lokalitu uskladnenia vozidla, či už je to u predajcu alebo dodávateľa.

D4.3.2 KONTROLNÝ LIST DODÁVKY – 1. september 2014

Keď sa nové vozidlo Nissan dovezie do priestorov NSC/iNSC alebo k predajcovi, počas preberania vozidla od prepravcu sa musí vykonať kompletná prehliadka vozidla.
Subjekt NSC/iNSC alebo predajca Nissan musí kompletne preveriť vozidlo Nissan z hľadiska možného poškodenia, pokazených alebo chýbajúcich dielov. Akékoľvek chýbajúce diely, nedostatky alebo poškodenia sa musia zaznamenať na kontrolnom liste dodávky (keď je použiteľný) a na liste kontroly kvality pre dodávku nového vozidla (alebo podobného dokumentu), viď nižšie. Akékoľvek chýbajúce diely, nedostatky alebo poškodenia rozpoznané po dokončení odovzdávania sa nedajú spätne reklamovať prepravcovi.

D4.3.3 LIST KONTROLY KVALITY PRE DODÁVKU NOVÉHO VOZIDLA – 1. september 2014

Po privezení je potrebné uskutočniť úkony z Kontrolného zoznamu dodania nového vozidla (alebo jeho ekvivalentu), pričom tento kontrolný zoznam musí zostať vo vozidle až do dodania zákazníkovi. Kópiu Kontrolného listu kvality pre dodávku nového vozidla nájdete v sekcii Nissan Sales and Service Way (NSSW) – Sales Forms.

D4.3.4 TEST AKUMULÁTORA PO PRIVEZENÍ – 1. september 2014

Test akumulátora po privezení vozidla sa nepožaduje, keď sa predajcovi dodá nové vozidlo Nissan. Ak sa však nové vozidlo Nissan nedá naštartovať z dôvodu takmer alebo úplne vybitého či chybného akumulátora, predajca je povinný:

 1. Zaznamenať túto poruchu na kontrolnom liste vodiča prepravcu.
 2. Prepraviť vozidlo do servisu a otestovať 12 V akumulátor.
 3. Pokiaľ akumulátor je možné nabiť tak, aby sa dosiahol výsledok testu “GOOD– BATTERY”, nie sú potrebné žiadne ďalšie kroky.

V prípade chybného akumulátora si príslušný postup naštudujte v tabuľke s výsledkami testu akumulátora v časti D2 Postup testovania akumulátora nového vozidla, časť D2.2.7 Predkladanie reklamačného nároku. Predajca môže chybný akumulátor vymeniť kedykoľvek pred odovzdaním vozidla zákazníkovi, pričom však testový kód chybného akumulátora musí byť vložený v správnej fáze modulu testovania akumulátora v systéme eNEWS. Ak sa predajca rozhodne nevymeniť akumulátor v čase privezenia vozidla, použite buď fázu uskladnenia (keď vozidlo prechádza na sklad) alebo fázu odovzdania zákazníkovi (pri odovzdávaní vozidla zákazníkovi).

D4.3.5 ZAEVIDOVANIE PREDAJCU VOZIDLA DO SKLADOVÝCH ZÁSOB – 1. september 2014

Pri registrácii vozidla na sklad predajcu sa musia dodržať usmernenia pre uskladnenie nového vozidla a NSSW.

Ak sa nové vozidlo neodovzdá zákazníkovi do 30 dní odo dňa privezenia nového vozidla, na 31. deň bude treba otestovať akumulátor a zadať výsledok testu do fázy uskladnenia v module testovania akumulátora v systéme eNEWS. Naštudujte si časť D2.2.4 Údržba pri uskladnení v postupe testovania akumulátora nového vozidla.

D4.3.6 POISTNÝ NÁROK VOČI PREPRAVCOVI – 1. september 2014

Ak predajca spozoruje nedostatok alebo problém na vozidle po dodaní prepravcom a nedostatok alebo problém bol spôsobený pri preprave, predajca musí tento nedostatok alebo problém nahlásiť zaznamenaním na kontrolnom liste vodiča prepravcu. Predajca môže kontaktovať miestne zastupiteľstvo Tokio Marine, upovedomiť ho o nedostatku alebo probléme a predložiť reklamačný nárok voči spoločnosti prepravcu.

D4.3.7 NISSAN SALES AND SERVICE WAY (NSSW) – 1. september 2014

Naštudujte si NSSW časť 2 – Odbytové procesy: dodávka vozidla.

D4.4 USKLADNENIE NOVÉHO VOZIDLA – 1. september 2014

D4.4.1 USMERNENIE PRE USKLADNENIE NOVÉHO VOZIDLA – 1. september 2014

Akékoľvek vozidlo, ktoré nie je odovzdané zákazníkovi do 30 dní odo dňa privezenia nového vozidla, bude potrebné umiestniť na sklad. Časť D1 – Usmernenia o uskladnení nového vozidla musia byť dodržané, keď sa vozidlo umiestni do skladových zásob predajcu
alebo sa uskladní. Vozidlá je potrebné pravidelne kontrolovať, kým sa nachádzajú na sklade, aby sa zabránilo možnému poškodeniu účinkom vplyvov z externých zdrojov, ako popisuje časť D1 – Usmernenia pre uskladnenie nového vozidla.

D4.4.2 TEST AKUMULÁTORA PO USKLADNENÍ – 1. september 2014

Kým sa nové vozidlo uchováva na sklade, jeho akumulátor sa musí odpojiť a musí sa testovať každé dva mesiace. Kód z testu akumulátora sa musí zaznamenať vo fáze testovania akumulátora pri uskladnení v systéme eNEWS. Ak akumulátor zlyhá počas obdobia uskladnenia, kód z testovania akumulátora sa musí zaznamenať do systému eNEWS. Predajca môže ale nemusí vymeniť akumulátor v tejto fáze, pričom však musí naďalej dodržiavať usmernenia o uskladnení nového vozidla. Predajca je povinný zabezpečiť, že vozidlo je v čase odovzdania zákazníkovi vybavené funkčným akumulátorom; tzn. že akýkoľvek chybný akumulátor bude potrebné vymeniť ešte pred odovzdaním vozidla zákazníkovi.

D4.5 PREVIERKA PRED DODANÍM (PDI) – 1. september 2014

Previerku PDI na vozidle je potrebné vykonať pred odovzdaním vozidla zákazníkovi. Zodpovednosťou predajcu je zabezpečiť, že dátum previerky PDI a formulár PDI boli správne vyplnené v systéme eNEWS a všetky požadované činnosti/kontroly boli vykonané.

D4.5.1 ZVOLÁVACIE KAMPANE REALIZOVANÝCH PREDAJCOM A KAMPANE ÚPRAV – 1. september 2014

Keď sa vozidlo doručí predajcovi, pri registrovaní vozidla do skladových zásob predajcu a pred záverečným odovzdaním vozidla zákazníkovi sa musí vykonať kontrola nevybavených kampaní. Zodpovednosťou predajcu odovzdávajúceho vozidlo je zabezpečiť dokončenie všetkých nevybavených kampaní (okrem kampaní rozšírenej záruky S3) ešte pred odovzdaním vozidla zákazníkovi.

Kampane rozšírenej záruky S3 (Sťažnosť zákazníka) sa nesmú realizovať pred predajom a odovzdaním vozidla zákazníkovi. Kampane rozšírenia záruky S3 sa musia realizovať len v reakcii na sťažnosť zákazníka. Naštudujte si časť A2.1.12.6 Zodpovednosť predajcu.

D4.5.2 CENTRÁLNE STREDISKO PDI – 1. september 2014

Zodpovednosťou predajcu odovzdávajúceho vozidlo je zabezpečiť kompletné dokončenie previerky PDI realizovanej Centrálnym strediskom PDI a stredisku PDI poskytnúť úhradu za vykonanú previerku PDI a prípadné ďalšie práce realizované vo vzťahu k previerke PDI. Predajca odovzdávajúci vozidlo je tiež povinný zaistiť, že všetky nevybavené kampane (okrem kampaní S3) a problémy/požadované opravy identifikované počas úkonov previerky PDI sú vykonané/vybavené ešte pred odovzdaním vozidla zákazníkovi.

D4.5.3 FORMULÁR PDI – 1. september 2014

Formulár previerky PDI v systéme eNEWS sa musí kompletne vyplniť a akékoľvek ďalšie činnosti musia byť identifikované a realizované ešte pred odovzdaním vozidla zákazníkovi.
Políčko na zaškrtnutie na formulári PDI má byť označené len v prípade, ak nedostatky/poruchy identifikované počas aktivity PDI boli odstránené/dokončené.

Keď sa formulár previerky PDI vyplní (žiadne otvorené položky na korekcie alebo opravu) a uloží, musí sa vytlačiť zo systému eNEWS a jeho kópia sa musí umiestniť na sedadlo spolujazdca vo vozidle alebo priložiť do dokumentácie vozidla tvoriacej súčasť odovzdávania vozidla (závisí od príslušného trhu).

D4.5.4 DÁTUM PDI – 1. september 2014

Za dátum dokončenia previerky PDI sa bude považovať dátum realizácie previerky PDI, ktorý je potrebné zadať do systému eNEWS na formulári PDI. Predajca odovzdávajúci vozidlo je povinný zaistiť, že akékoľvek problémy alebo nedostatky/poruchy zistené počas úkonov previerky PDI boli odstránené ešte pred termínom odovzdania vozidla zákazníkovi. Dátum dokončenia previerky PDI tvorí povinnú súčasť prípravy vozidla a procesu odovzdávania a musí sa zadať do systému eNEWS. Nevykonanie previerky PDI a nezaznamenanie dátumu previerky PDI do systému eNEWS spôsobí vrátenie záručnej reklamácie. Naštudujte si časť B4.1.3 Previerka pred dodaním (PDI).

D4.5.5 OPRAVA PDI (ZÁRUČNÁ/MIMOZÁRUČNÁ) – 1. september 2014

Previerka PDI sa musí pre zákazníka uskutočniť bezplatne a kópia vyplneného formulára PDI sa musí predložiť zákazníkovi (s určitými rozdielmi na jednotlivých trhoch).
Akékoľvek nedostatky alebo poruchy identifikované počas previerky PDI môžu byť záručné (kryté zárukou) alebo mimozáručné (NIE SÚ kryté zárukou).
Nasledujúce nedostatky predstavujú príklady záručných a mimozáručných nedostatkov a porúch. Nejde však o kompletný zoznam, pričom predajca by mal nižšie uvedené príklady použiť pri rozhodovaní o tom, či je príslušný nedostatok krytý zárukou alebo prijatou platbou PDI.

Príklady mimozáručných nedostatkov alebo porúch.

Nevýznamné škrabance, odreniny a abrázie spôsobené nenáležitým dosadaním dvier, kapoty, veka batožinového priestoru alebo nedokonalou manipuláciou pri inštalácii odliatkov, nárazníkov a iných prvkov na montážnej linke, duté miesta “oranžového olupovania” a iné drobné nedokonalosti, ktoré môžu byť napravené leštením alebo korekciou štetcom, sú v zodpovednosti predajcu v rámci previerky pred dodaním. Tieto nevýznamné nedokonalosti nie sú zodpovednosťou prepravných spoločností ani výrobcu a nesmú sa uvádzať v Zázname o dodaní vozidla.

Nastavenia a úpravy pôvodného továrenského osadenia, geometrie, zarovnania a výkonu sa považujú za služby údržby a nie je možné si na ne uplatniť záručnú reklamáciu. Sem patria aj drobné korekcie hladiny kvapalín alebo koncentrácie chladiacich zmesí. Naštudujte si časť A1.5.2 Nastavenia.

Chýbajúce alebo nesprávne diely – naštudujte si časť EWPPM A1.4.8 chýbajúce alebo nesprávne diely

Príklady záručných nedostatkov alebo porúch

Chybná jednotka alebo sústava vinou výrobného nedostatku alebo zlyhania materiálu, napríklad (okrem iného):

 • Audio jednotka, ktorá bola správne diagnostikovaná ako chybná;
 • Popraskané alebo poškodené čalúnenie spôsobené chybným osadením v továrni;
 • Rozchádzanie čalúnenia sedadla;
 • Trhliny na kovových platniach spôsobené nedokonalým vylisovaním;
 • Známky drsného obrúsenia, nekvalitné povrchovo upravené alebo nezbrúsené zvary;
 • Lak nenáležitého farebného odtieňa na jednom alebo viacerých paneloch;
 • Stekajúca farba alebo nečistoty impregnované v laku, ktoré môžu vyžadovať korekciu v závislosti od závažnosti a toho či nedokonalosti sú významné z hľadiska všeobecného vzhľadu vozidla.

D4.5.6 REKLAMAČNÝ NÁROK PDI – 1. september 2014

V prípade akýchkoľvek opráv po previerke PDI sa musia použiť nasledujúce nastavenia predkladania reklamačných nárokov:

 • Hodnota počtu najazdených kilometrov z tachometra zadaná do reklamačného nároku musí byť “nula”. Akýkoľvek počet najazdených km pri dodaní zaznamenaný na tachometri sa musí v prípade reklamačného nároku PDI ignorovať. V prípade akéhokoľvek reklamačného nároku podaného po odovzdaní vozidla a WSD sa do systému eNEWS musí zadať správna hodnota z tachometra.
 • Dátum začiatku plynutia záručnej doby sa má použiť ako dátum opravy pre reklamačné nároky na záručnú opravu v rámci PDI. Previerku PDI je potrebné vykonať čo najkratšie pred odovzdaním vozidla zákazníkovi (výnimka: strediská PDI). Ihneď ako je dátum WSD známy, má sa použiť ako dátum opravy v prípade všetkých záručných opráv v rámci previerky PDI.

D4.5.7 MONTÁŽ PRÍSLUŠENSTVA – 1. september 2014

Akékoľvek príslušenstvo objednané zákazníkom pri predaji vozidla je potrebné skontrolovať po previerke PDI a pred odovzdaním vozidla zákazníkovi.

D4.5.8 NISSAN SALES AND SERVICE WAY (NSSW) – 1. september 2014

Naštudujte si NSSW časť 3 – Servisné procesy: dodávanie vozidla.

D4.6 ODOVZDANIE NOVÉHO VOZIDLA – 1. september 2014

D4.6.1 ÚDAJE O ZÁKAZNÍKOVI – 1. september 2014

Musí sa zabezpečiť, aby sa do systému eNEWS vložili údaje o zákazníkovi. Predajca má skontrolovať, či sú údaje o zákazníkovi dostupné na karte zákazníka v systéme eNEWS. Ak podrobnosti o zákazníkovi nie sú prítomné, zodpovednosťou predajcu odovzdávajúceho vozidlo zákazníkovi je zadať správne údaje o zákazníkovi do systému eNEWS, aby na Záručný certifikát bolo možné vytlačiť správne údaje.

D4.6.2 TEST AKUMULÁTORA PRED ODOVZDANÍM VOZIDLA ZÁKAZNÍKOVI – 1. september 2014

Záruka od výrobcu sa vzťahuje na nedostatky akumulátora len v prípade, ak akumulátor podstúpil povinný test charakterizovaný v postupe testovania akumulátora nového vozidla a ak výsledky testovania boli zaznamenané a overené v systéme eNEWS. Testovanie sa musí vykonať na všetkých vozidlách vybavených jednoduchými alebo dvojitými 12 V akumulátorovými systémami s použitím prístroja na testovanie akumulátorov Midtronics a nabíjanie musí prebehnúť s použitím nabíjačky na akumulátory schválenej spoločnosťou Nissan.

Keď sa nové vozidlo dovezie do priestorov predajcu, predajca má 30 dní na to, aby uskutočnil test akumulátora pri príležitosti odovzdávky vozidla a vozidlo odovzdal zákazníkovi. Ak sa vozidlo neodovzdá zákazníkovi v lehote 30 dní, na 31. deň bude treba vykonať test akumulátora vozidla v uskladnení a výsledky zaznamenať do fázy uskladnenia
v module testovania akumulátora v systéme eNEWS.

Predajca je pri ponechaní nového vozidla na sklade povinný dodržiavať usmernenia pre uskladnenie nového vozidla a postup testovania akumulátora nového vozidla. Test akumulátora bude platný po dobu 30 dní, kým vozidlo nie je na sklade, a 60 dní, kým sa vozidlo uchováva na sklade (s akumulátorom odpojeným od vozidla). Do 31 dní od dátumu maloobchodného predaja a pred dátumom začiatku plynutia záručnej doby sa musí vykonať test akumulátora pri príležitosti odovzdávania vozidla zákazníkovi s pozitívnym výsledkom.
Akýkoľvek test akumulátora realizovaný po WSD sa bude považovať za test akumulátora v užívaní a bude ho potrebné zaznamenať do fázy užívania v module akumulátora v systéme eNEWS.

V prípade vozidla, ktoré bolo zákazníkovi odovzdané bez testu akumulátora s pozitívnym výsledkom pri príležitosti odovzdania vozidla zákazníkovi, na akumulátor sa nebude vzťahovať záruka na nové vozidlo. Túto situáciu je možné napraviť realizáciou testu akumulátora a vložením kódu z testu akumulátora s pozitívnym výsledkom do fázy akumulátora v užívaní modulu akumulátora v systéme eNEWS. Na akumulátor sa bude následne vzťahovať záruka na nové vozidlo odo dňa vloženia testu akumulátora do
systému eNEWS.

D4.6.3 DÁTUM ZAČIATKU PLYNUTIA ZÁRUČNEJ DOBY (WSD) – 1. september 2014

WSD je dátum začiatku plynutia záruky na nové vozidlo a tento dátum má odzrkadľovať dátum odovzdania vozidla pôvodnému maloobchodnému kupujúcemu alebo dátum uvedenia vozidla do užívania, podľa toho, ktorý z prípadov nastane skôr. Pozrite si časť A1.3.1 Nové vozidlá a A1.3.8 Vozidlá pre tlačové médiá/predvádzacie vozidlá. Tento dátum musí nastať v lehote do 30 dní od maloobchodného predaja alebo registrácie vozidla. Keď sa vozidlo predá tretej strane mimo organizácie Nissan – napr. obchodné spoločnosti – dátum podnikovej faktúry spoločnosti Nissan bude dátumom začiatku plynutia záručnej doby. Ak je dátum faktúry nedostupný, bude použitý dátum expedovania vozidla zo závodu.

WSD sa musí zadať do systému eNEWS, pričom je k dispozícii 30-dňová rezervná lehota odo dňa vloženia prvotného WSD, počas ktorej má predajca čas na aktualizáciu WSD v prípadoch, keď sa odovzdanie vozidla neuskutočnilo k pôvodne odsúhlasenému dňu WSD. Keď predajca nie je schopný aktualizovať WSD v 30-dňovej lehote od prvotného vloženia dátumu WSD, bude musieť kontaktovať príslušný subjekt RBU/NSC/iNSC a požiadať ho o pomoc vzhľadom na skutočnosť, že príslušné vstupné pole bude uzamknuté.

D4.6.4 ZÁRUČNÁ KNIŽKA A ZÁZNAMY PREHLIADOK (WBMR) – 1. september 2014

WBMR obsahuje pokyny k záruke a údržbe pre zákazníka. Záručný certifikát predstavuje záručnú zmluvu medzi spoločnosťou Nissan a zákazníkom a musí byť zákazníkom podpísaný a označený dátumom na potvrdenie toho, že zákazník rozumie zmluvným podmienkam záruky na nové vozidlo a súhlasí s nimi. Plán údržby obsahuje položky harmonogramu údržby pre nové vozidlo Nissan.

Zodpovednosťou predajcov odovzdávajúcich vozidlo zákazníkovi je zabezpečiť, aby dokument WBMR obsahoval Záručný certifikát a Plán údržby v prednej časti WBMR. Predajca realizujúci odovzdávanie vozidla zákazníkovi je povinný vysvetliť mu obsah WBMR a požiadať ho o podpis Záručného certifikátu a jeho označenie dátumom; pozrite si časť D4.2 Odovzdanie zákazníkovi.

Záručný certifikát je možné vytlačiť zo systému eNEWS len po realizácii nasledujúcich úkonov:

 • Zvolávacie kampane a kampane úprav realizovaných predajcom;
 • Dátum previerky PDI a Formulár PDI;
 • WSD;
 • Údaje o zákazníkovi;
 • Test akumulátora (12 V).

D4.6.5 DOKUMENTÁCIA VOZIDLA – 1. september 2014

Dokumentácia vozidla poskytnutá pri odovzdávaní vozidla zákazníkovi sa môže v jednotlivých teritóriách líšiť. Avšak hlavné položky dokumentácie, ktoré majú byť odovzdané zákazníkovi spolu s vozidlom, sú nasledujúce:

 • Príručka vlastníka;
 • Záručná a servisná knižka so záručným certifikátom a samolepkami plánu údržby. WBRM vysvetlené zákazníkovi a Záručný certifikát podpísaný zákazníkom na potvrdenie toho, že zákazník rozumie záručným a servisným podmienkam;
 • Vyplnený formulár PDI;
 • Ďalšia dokumentácia vo vzťahu k špecifikáciám vozidla, napr. návod na obsluhu navigačnej jednotky;
 • Audio karta;
 • List kontroly kvality pre dodávku nového vozidla

D4.6.6 ODOVZDANIE VOZIDLA A VÝKON PREDPREDAJNÝCH ZÁRUČNÝCH POŽIADAVIEK (PSWR) – 1. november 2015

Keď všetky povinné kroky stanovené v eNEWS boli dokončené, dá sa vytlačiť Záručný certifikát a nalepiť do záručnej knižky. Pri analýze vozidiel s vytlačeným záručným certifikátom, na základe dokončených PSWR atribútov sa stanoví hodnotenie výkonnosti PSWR.

Štvrťročné PSWR hodnotenie dealera = Počet vozidiel v aktuálnom štvrťroku s dokončeným PSWR a vztlačený, Záručným certifikátom x 100

Počet vozidiel v aktuálnom štvrťroku s vytlačeným Záručným certifikátom

Dátum vytlačenia Záručného certifikátu určí štvrťroka, do ktorého sa započíta PSWR hodnotenie dealera. Hodnotenie výkonnosti sa meria dealerovi, ktorý Záručný certifikát vytlačil.

Postup a výkon PSWR sa tiež patria do programu Tréning a audit dealera, ako súčasť výkonu dealera.

D4.6.7 NISSAN SALES AND SERVICE WAY (NSSW) – 1. september 2014

Naštudujte si NSSW časť 3 – Servisné procesy: dodávka vozidla.

D5 PRASKNUTIE ČELNÉHO SKLA – REKLAMAČNÉ USMERNENIA – 1. september 2014

PREDMETNÉ VOZIDLÁ: Všetky modely

POZADIE
Účelom tohto dokumentu je predostrieť usmernenia pre predajcov Nissan, ktoré im pomôžu určiť, či je prasknutie čelného skla kryté zárukou alebo je v zodpovednosti zákazníka.

Spoločnosť Nissan International SA (NISA) nenesie zodpovednosť za poškodenia skla, ktoré vzniklo v dôsledku nárazu predmetov do skla alebo poškriabania skla. Spoločnosť NISA však nesie zodpovednosť za výrobné nedostatky, ako je zdeformované sklo a praskliny spôsobené nenáležitou inštaláciou alebo poškodenie skla vzniknuté pri konštrukcii vozidla.

Spoločnosť NISA zvyčajne neuzná žiadne praskliny na čelnom skle vplyvom únavy materiálu u vozidiel s viac ako 10 000 najazdenými km.

Poškodenie skla sa dá kategorizovať do 3 všeobecných oblastí:

 1. Praskliny spôsobené nárazmi predmetov do skla;
 2. Praskliny spôsobené poškriabaním povrchu skla;
 3. Deformácia alebo praskliny spôsobené nedostatkami vo výrobnom procese.

INFORMÁCIE K ZÁRUČNÝM REKLAMÁCIAM (v prípade reklamačných nárokov výlučne vo vzťahu na výrobné nedostatky)

Reklamačný nárok pre súvisiaci Primárny zlyhaný diel (PFP) predkladajte s použitím nasledujúcich kódov reklamačných nárokov:

Čelné sklo: PFP – (1), KÓD OP – UG10A* (2), KÓD CS – (3), KÓD CT – (3)

 1. Naštudujte si katalóg dielov WebFast a ako PFP použite príslušné katalógové číslo čelného skla.
 2. Nahliadnite do eNEWS FRS on-line a použite vyznačenú Paušálnu časovú sadzbu (FRT).
 3. Použite príslušné kódy CS/CT na základe nižšie charakterizovaných poruchových režimov.

Pripomienka k procesu vracania dielov
V prípade vyžiadania dielu sa od predajcov vyžaduje označenie skla a ostatných vracaných komponentov s “viditeľnými nedostatkami” pomocou pastilovej ceruzky alebo podobného nástroja na vymedzenie poškodenej oblasti.

Ako určiť, či je poškodenie skla spôsobené nárazom predmetov do skla

(a) Praskliny spôsobené nárazmi predmetov do skla.

Väčšina poškodení čelného skla, ktoré vznikajú v dôsledku nárazu, sa dá poľahky identifikovať nasledujúcim spôsobom:

 • Prasklina v tvare kužeľa
 • Značka rozdrvenia
 • Prasklina v tvare hviezdy

Praskliny sa môžu rozširovať a zväčšovať v smere od miesta nárazu alebo značky rozdrvenia účinkom:

 • tepelnej námahy v dôsledku kolísania teploty;
 • externej fyzickej sily, napr. dotykom ruky, účinkom vetra alebo vibráciami vozidla počas jazdy (výtlky);

POZNÁMKA: Čiara alebo prasklina vedúca od jedného z bodov nárazu v tvare hviezdice môže smerovať k okraju skla a javiť sa ako prasklina spôsobená únavou materiálu so začiatkom vonkajšom okraji skla.

(b) Jedna prasklina začínajúca alebo končiaca na okraji skla.

Samostatné praskliny sa musia skontrolovať po celej dĺžke, aby sa overilo, či nie sú prítomné známky nárazu.

 • Ak sa kdekoľvek po dĺžke praskliny nájdu známky nárazu, poukazuje to na skutočnosť, že poškodenie vzniklo v dôsledku nárazu predmetu do čelného skla. Na tento typ poškodenia sa záruka nevzťahuje.
 • Na identifikáciou známok nárazu v priemere menších ako 1 mm sa musí použiť lupa (s 10-násobným zväčšením).

POZNÁMKA: Čiara alebo prasklina od bodu nárazu môže smerovať k okraju skla a javiť sa ako prasklina spôsobená únavou materiálu so začiatkom na vonkajšom okraji skla.

(c) Zložená prasklina začínajúca alebo končiaca na okraji skla:

Tento typ praskliny je vždy spôsobený nárazom do skla: Bod nárazu sa nachádza na mieste, kde sa prasklina “rozvetvuje”.

(d) Praskliny, ktoré sa nachádzajú len v strede skla.

Tento typ praskliny sa nezačína ani nekončí na okraji skla.

Tieto praskliny sú vždy spôsobené nárazom do skla a nie sú kryté zárukou.

Ako určiť, či je poškodenie skla spôsobené poškriabaním na povrchu skla

(a) Praskliny spôsobené poškriabaním povrchu skla.

Sklo sa vyrába tavením rôznych materiálov do jedného celku (napr. kremeň, uhličitan sodný a vápenec) a dosahuje tvrdosť 5 až 6 na Mohsovej stupnici (diamant má napr. na tejto stupnici tvrdosť 10).

Keďže zem a piesok môže obsahovať zložky tvrdšie ako sklo, nasledujúce častice môžu sklo ľahko poškriabať:

 • Jemné čiastočky piesku;
 • Tvrdé kovy;
 • Trenie kontaminovaných gumičiek stieračov a čiastočky piesku zachytené medzi stieračom a sklom. Najmä pri používaní stieračov v suchých podmienkach.

Na identifikáciu škrabancov spôsobených stieračmi ako východiskového bodu vzniku prasklín na skle bude potrebné použiť lupu (s 10-násobným zväčšením).

 • Skontrolujte dráhy stieračov (môže ísť o jeden škrabanec alebo skupinu škrabancov);
 • Drobné škrabance môžu spôsobiť drobnú puklinu na vonkajšom povrchu skla, ktorá môže viesť k vzniku praskliny účinkom tepelných vplyvov, vibrácii vozidla počas jazdy a veterného tlaku.

Na identifikáciu škrabancov spôsobených kovovým predmetom ako východiskového bodu vzniku prasklín na skle bude potrebné použiť lupu (s 10-násobným zväčšením).

 • Škrabance môžu vznikať účinkom kovových predmetov, ako sú kľúče a kovové gombíky. Tieto škrabance sú zvyčajne ostré a môžu sa nachádzať kdekoľvek na povrchu skla.
 • Dôkladne preskúmajte celú dĺžku praskliny, aby ste identifikovali škrabanec tvoriaci východiskový bod.
 • Drobné škrabance môžu spôsobiť drobnú puklinu na vonkajšom povrchu skla, ktorá môže viesť k vzniku praskliny účinkom tepelných vplyvov, vibrácii vozidla počas jazdy a veterného tlaku.

Na identifikáciu škrabancov spôsobených kontaminovanou utierkou ako východiskového bodu vzniku prasklín na skle bude potrebné použiť lupu (s 10- násobným zväčšením).

 • Škrabance môžu vzniknúť pri utieraní skla utierkou, na ktorej sa nachádzajú čiastočky piesku alebo nečistôt.
 • Tieto škrabance sú zvyčajne dlhé a vyznačujú sa niekoľkými škrabancami koncentrovanými do jedného bodu.
 • Tieto škrabance sa môžu nachádzať kdekoľvek na povrchu skla.
 • Dôkladne preskúmajte celú dĺžku praskliny, aby ste identifikovali škrabanec tvoriaci východiskový bod.

Ako určiť, či bolo sklo zdeformované alebo sa prasklo z dôvodu nedostatkov vo výrobnom procese

(a) Deformácia alebo praskliny spôsobené nedostatkom vo výrobnom procese.

D6 DEFINÍCIE POJMOV – 1. apríl 2017

 • Nastavenia – Korekcie osadenia, geometrie, zarovnania a výkonu bez výmeny dielov.
 • Porucha – Nedostatok, ktorý sa odzrkadľuje na výkone produktu a spôsobuje nedobrovoľné narušenie prevádzky vozidla.
 • Obava – (vo vzťahu na produktu) nedostatok, u ktorého existuje podozrenie, že bude potrebné zaviesť nápravné opatrenia vo výrobe, prípadne sa toto podozrenie potvrdilo.
 • Poškodenie – Strata hodnoty alebo použiteľnosti produktu; finančný náklad na korekciu tohto stavu. Poznámka: Záruka sa nevzťahuje na všetky poškodenia. Nie všetky poškodenia vyvstávajúce zo záručného nedostatku sú kryté zárukou.
 • Predajca – Ak sa neuvádza inak, predajca autorizovaný regionálnou obchodnou jednotkou Nissan (NRB) alebo národnou odbytovou spoločnosťou Nissan (NSC).
 • Nedostatok – Nesúlad produktu so špecifikáciami, v dôsledku ktorého dochádza k zníženiu hodnoty a použiteľnosti produktu. Označuje sa aj pojmom “chyba”.

Poznámka: „Nedostatok“ a „chyba“ sú vo vzťahu k záruke neutrálne pojmy. “Záručný nedostatok” a “záručná chyba” vypovedajú o tom, že existuje oprávnený nárok na uplatnenie si záruky od výrobcu.

 • Chybné – Vykazujúce nedostatok alebo poruchu. Taktiež: vadné.
 • DMSManažérsky systém predajcu (Dealer Management System).
 • ECFEurópsky priebeh vykazovania (European Claim Flow – ECF)
 • EPLC – Európske stredisko logistiky dielov (European Parts Logistics Centre).
 • ESP – Elektronický stabilizačný program (Electronic Stabilisation Programme)
 • Európa – Európska záruka spoločnosti Nissan sa vzťahuje na nasledujúce trhy:

Ak sa neuvádza inak, európska kontinentálna geografická oblasť vrátane nasledujúcich krajín: Albánsko, Andorra, Belgicko, Bielorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Chorvátsko, Cyprus, Česká republika, Čierna Hora, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko (vrátane ostrovov Martinique, Guadeloupe, Francúzska Guayana, Reunion), Grécko, Holandsko, Island, Írsko, Izrael, Kazachstan, Kosovo, Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Macedónsko, Maďarsko, Malta, Moldavsko, Monako, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Rusko, San Maríno, Slovensko, Slovinsko, Spojené Kráľovstvo (vrátane ostrovov Guernsey a Jersey), Srbsko, Španielsko (vrátane ostrovov Ceuta a Melilla), Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko, Turecko, Ukrajina a Mestský štát Vatikán.

 • Zlyhať, v čom – Preukázanie nedostatku.
 • Zlyhanie – Zanedbanie alebo nedodržiavanie (ustanovenia).
 • Porucha/vada, vadný – Pozrite si pojem Nedostatok/chybný.
 • Originálne diely a príslušenstvo – Diely a príslušenstvo, ktoré sú navrhnuté na použitie vo vozidlách Nissan vyrobených spoločnosťou Nissan alebo pre spoločnosť Nissan a uvedené v aktuálnom hlavnom cenníku (dielov) alebo v prílohách vydaných Divíziou dielov Nissan alebo EPLC pre subjekty RBU/NSC/iNSC.
 • Goodwill – Služba nekrytá zárukou za nulovú alebo zníženú cenu pre zákazníka.
 • Paneurópsky servis – Nissan Program rozširujúci ponuku cestovnej asistencie. Ustanovený v úzkej kooperácii medzi subjektmi RBU/NSC/iNSC a spoločnosťou Nissan.
 • Kilometráž – Vzdialenosť v km reálne absolvovaná s vozidlom od okamihu výroby.
 • Porucha – Nedostatok s negatívnym vplyvom na výkon produktu.
 • Záruka od výrobcu – Kompletný balík záruk alebo ľubovoľná z komerčných obmedzených záruk vystavovaných spoločnosťou Nissan pri predaji svojich produktov. Medzi záruky od výrobcu patria: záruka na nové vozidlo; záruka na originálne diely a príslušenstvo a záruka na schválené príslušenstvo; záruka pre prípad perforácie účinkom korózie (kovové platne korózie); záruka na lak a pre prípad korózie (lak na karosérii). Nemýliť si so štatutárnymi právami zákazníka, ktoré môžu byť špecifické pre konkrétny trh.
 • Hlavný cenník (dielov) – Cenník dielov pre všetky diely Nissan zverejňovaný Európskym strediskom Nissan pre logistiku dielov.
 • Počet najazdených km – Vzdialenosť v km alebo míľach reálne absolvovaná s vozidlom od okamihu výroby.
 • NA – Nevzťahuje sa
 • Záruka na nové vozidlo – Ustanovenia relevantnej záruky na nové vozidlá Nissan ustanovené spoločnosťou Nissan pre subjekty RBU/NSC/iNSC.
 • Nissan – Nissan International SA.
 • Vozidlá Nissan – Vozidlá predávané ako vozidlá Nissan.
 • Vozidlá značky Nissan – Vozidlá predávané ako vozidlá Nissan.
 • NSSW – Nissan Sales and Service Way
 • NSC – Odbytová spoločnosť Nissan (Nissan Sales Company) autorizovaná spoločnosťou Nissan (predtým Distribútor).
 • Príručka vlastníka – Dokument koncipovaný a revidovaný subjektom RBU/NSC/iNSC na základe oprávnenia od spoločnosti Nissan a predložený zákazníkovi subjektom RBU/NSC/iNSC alebo predajcom. Ide o príručku pre zákazníkov, v ktorej sa popisuje správna údržba, prevádzkové postupy a technické parametre vozidla.
 • PDI – Previerka pred dodaním.
 • Paneurópsky servis – Pomenovanie pre poskytnutie záruky od výrobcu naprieč hranicami štátov, s doplnkovými ponukami pre mobilitu a ubytovanie (pozrite si pojmy Cestovná asistencia a Rozšírený paneurópsky servis).
 • Produkty – Vozidlá, diely a príslušenstvo.
 • PSWR – Predpredajné záručné požiadavky
 • RBU – Regionálna obchodná jednotka (Regional Business Unit) autorizovaná spoločnosťou Nissan.
 • Oprava – Diagnostika a náprava dielu Nissan vykazujúceho nedostatok alebo poruchu, prípadne výmena príslušného dielu, realizovaná subjektom RBU/NSC/iNSC alebo predajcom.
 • Servisný spotrebný materiál – Olej, mazivo, kvapaliny a chladiace zmesi.
 • Cestovná asistencia – Pôvodná ponuka mobility a ubytovania pre zákazníkov, u ktorých sa vyskytne porucha vozidla v zahraničí. Cestovná asistencia sa nahrádza Paneurópskym servisom Nissan.
 • Tranzitná záruka – Uplatnenie záruky od výrobcu v prípade vozidla registrovaného v cudzine.
 • Nákladné vozidlo – Modely TK0 (Atleon a New Atleon), G40 (NT500) a série L a M (376 až 379, 383 až 386).
 • Vozidlá – Všetky vozidlá Nissan okrem vysokozdvižných vozíkov.
 • VHF – Spis histórie vozidiel.
 • Záručný nedostatok – Pozrite si pojem Nedostatok.
 • Záručná oprava – Oprava záručného nedostatku, ktorá je v súlade s ustanoveniami EWPPM.
 • Záruka – V politike: krytie, vybavovanie alebo poskytovanie ľubovoľnej alebo všetkých záruk od výrobcu vzťahujúcich sa na produkty Nissan. Nemýliť si so zodpovednosťou.

V postupe: systém vybavovania, reklamovania a poskytovania náhrad pre záruku od výrobcu, kampaň alebo goodwill.

 • Záručná knižka a záznamy prehliadok (WBMR) – Dokument v minulosti označovaný pojmom Brožúra so záručnými informáciami (WIB) koncipovaný a revidovaný subjektom RBU/NSC/iNSC na základe oprávnenia od spoločnosti Nissan a predložený zákazníkovi subjektom RBU/NSC/iNSC alebo predajcom:
  • na certifikovanie záručných podmienok vzťahujúcich sa na vozidlo;
  • na certifikovanie dátumu začiatku plynutia záručnej doby na vozidlo;
  • na zaznamenanie servisnej údržby realizovanej na vozidle;
  • ako príručka k poberaniu záručného servisu;
  • na informovanie zákazníka o svojich povinnostiam vo vzťahu k starostlivosti, užívaniu a údržbe vozidla.
 • Záručná reklamácia – Reklamačný nárok vystavený predajcom za účelom získania úhrady za práce vykonané v súlade s touto príručkou.
 • Záručný servis – Akákoľvek služba vykonaná v súlade s EWPPM bezplatne pre zákazníka.
 • Záručný systém – Infraštruktúra pre spracovanie reklamačných nárokov vyplývajúcich zo záruky od výrobcu a poskytovanie príslušných náhrad, ako aj pre kampane, programy mobility a ubytovania, goodwill a iné odsúhlasené služby.
 • WBMR – Záručná knižka a záznamy prehliadok.
Náš blog

Novinky, recenzie a akcie

Infolinka
0800 700 500

Táto stránka používa cookies

Súbory cookie používame na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránok, na poskytovanie funkcií sociálnych médií a na vylepšenie a prispôsobenie obsahu a reklám. Viac o cookies

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.