Záručné postupy

Časť B – Záručné postupy

B1.1 VALIDÁCIA – 1. september 2014

Validácia záručných reklamácií sa realizuje systematickým spôsobom s použitím automatických prostriedkov, ako aj personálneho posudzovania. Predpokladá sa doba spracovania od 1 do 14 dní.

Validácia odzrkadľuje ustanovenia EWPPM sa neustále sa upravuje v záujme dosahovania optimálnych výsledkov. Schválenie reklamačného nároku nepredstavuje akceptáciu záväzku spoločnosťou Nissan ani nevytvára precedens pre budúce validácie.

B1.2 LIMIT PODANIA – 1. september 2014

Prenos reklamačných nárokov musí prebiehať bez omeškania. Časové limity pre odoslanie sú nasledujúce:

 • Spracovanie reklamácie nesmie začať neskôr ako 5 týždňov (35 dní) od dátumu opravy. Subjekt RBU/NSC/iNSC je povinný zabezpečiť, že reklamácie sa prenesú do spoločnosti Nissan načas na spracovanie v ustanovenej časovej lehote. Zohľadňovať sa bude akékoľvek prijateľné omeškanie, ktoré subjekt RBU/NSC/iNSC nedokáže ovplyvniť.
 • Pri opakovaných podaniach je k dispozícii 3-mesačné (90-dňové) okno medzi dátumom opravy a zahájením spracovania.
 • Povolených je max. 10 podaní.

Vyššie uvedené časové limity sú tie, ktoré spoločnosť Nissan všeobecne presadzuje na trhu, pričom však jednotlivé teritóriá môžu podľa vlastného uváženia uplatňovať prísnejšie limity.

B1.3 MNOŽSTVOVÝ LIMIT PODANIA – 1. november 2014

Množstvové limity pre podanie sú nasledujúce:

 • Ak sa reklamačný nárok predkladá na kód operácie, objem práce nemôže mať hodnotu 0.
 • Ak sa predkladá na číslo dielu, počet dielov nemôže mať hodnotu 0.
 • Ak sa uplatňuje kód subdodávateľského vybavenia, objem pre subdodávateľskú operáciu nemôže mať hodnotu 0.
 • Z uvedeného vyplýva, že celkové reklamované množstvo nemôže mať hodnotu 0.
 • Maximálne množstvá sú ustanovené na základe dostupných číslic v poli reklamačného nároku.

B1.4 PROGRAMY VÝMENY 1. september 2014

Úvod

V prípade určitej audio výbavy, navigačnej výbavy a čerpadiel na vstrekovanie nafty je poskytovateľom záruky výrobca pôvodných dielov. Záruku na tieto položky vybavuje spoločnosť Nissan prostredníctvom programu výmeny výrobcu pôvodných dielov (v
relevantnom prípade).

(a) Krajiny s programami výmeny

Ak sa na audio vybavení, navigačnom vybavení alebo systémoch vstrekovania nafty vyskytne nedostatok krytý zárukou, je potrebné použiť Program výmeny od výrobcu originálnych dielov. Predajcovia si môžu uplatňovať reklamačný nárok na prácu len u spoločnosti Nissan.

Ak je v dôsledku nedostatku dielov určitý diel Programu výmeny nedostupný na objednanie prostredníctvom Programu výmeny, predajca je povinný kontaktovať Plaftormu záručnej podpory spoločnosti Nissan Europe (WSP) prostredníctvom svojho lokálneho subjektu RBU/NSC/iNSC. Keď WSP potvrdí nedostatok, predajcovi sa povolí objednanie novej jednotky na záručnom základe. V tomto prípade si predajcovia môžu uplatniť reklamačný nárok na diely a prácu u spoločnosti Nissan.

Predajcom sa za žiadnych okolností nebudú poskytovať náhrady za nové jednotky na záručnom základe, pokiaľ je dostupný diel z Programu výmeny.

(b) Krajiny bez programov výmeny

Keď Program výmeny nie je k dispozícii, predajca je povinný diel vymeniť za nový. Tieto diely sa budú objednávať prostredníctvom NMPC podľa bežného záručného postupu. V tomto prípade si predajcovia môžu uplatniť reklamačný nárok na diely a prácu u spoločnosti Nissan.

(c) Programy výmeny

 

 • Dodávateľ: Bosch a Zexel, Diely: Vstrekovacie čerpadlá
 • Dodávateľ: Blaupunkt, Diely: Audio výbava
 • Dodávateľ: Clarion, Diely: Audio výbava
 • Dodávateľ: Xanavi, Diely: Navigačné vybavenie a displeje

Podpora od spoločnosti Nissan International SA

Ohľadom politík a postupov sa obracajte na Európsku záručnú skupinu. Ak sa vaša otázka týka výmeny dielu, obráťte sa na príslušný subjekt RBU/NSC/iNSC.

B1.5 ROZŠÍRENÝ PANEURÓPSKY SERVIS – 1. september 2014

B1.5.1 KRAJINY ROZŠÍRENÉHO PANEURÓPSKEHO SERVISU

Rozšírený program paneurópskeho servisu pokrýva nasledujúce krajiny:

Rakúsko, Island, Rusko, Belgicko, Írsko, Slovensko, Česká republika, Taliansko, Španielsko (vrátane Kanárskych ostrovov), Dánsko, Lotyšsko, Švédsko, Estónsko, Litva, Švajčiarsko, Fínsko, Luxembursko, Turecko, Francúzsko, Holandsko, Ukrajina, Nemecko, Nórsko, Spojené Kráľovstvo, Grécko, Poľsko, Maďarsko, Portugalsko

B1.5.2 TRANZITNÁ ZÁRUČNÁ OPRAVA – 1. september 2014

Ak tranzitný zákazník predloží správne vyplnenú a pečiatkou označenú Záručnú knižku a záznamy prehliadok (WBMR), ktorá preukazuje, že vozidlo je v záruke, bude vykonaná bezplatná tranzitná záručná oprava. Predajca môže primárne slobodne rozhodnúť na základe predloženého WBMR o tom, či je vozidlo v záruke a na základe toho môže záručnú opravu akceptovať alebo odmietnuť. Tento úkon je potrebné vykonať rýchlo a neformálne, aby zákazník dlho nečakal.

POZNÁMKA: WBMR informuje zákazníkov o tom, že keď ponúknu svoje vozidlo na opravu v zahraničí a je im odmietnutá záručná oprava, na ktorú podľa vlastného uváženia majú nárok, mali by za opravu zaplatiť a faktúru predložiť svojmu domovskému predajcovi. Domovský predajca následne rozhodne o tom, či bolo vozidlo v záruke a ak áno, zákazníkovi poskytne náhradu za vzniknuté náklady. Tejto situácii je potrebné predchádzať, pretože je náročná na prácu a kompromituje mieru spokojnosti zákazníka. Predajcovia by sa mali usilovať získať primeraný doklad o tom, že príslušná oprava je záručná. Ak má nastať táto situácia, kontaktujte subjekt RBU/NSC/iNSC.

Požadovaná oprava môže podliehať kampani alebo byť krytá zárukou na diely, a teda nie zárukou na nové vozidlo.

B1.5.3 KAMPANE A TRANZITNÉ VOZIDLÁ – 1. september 2014

Keď sa kampaň vykoná na tranzitnom vozidle, reklamačný nárok sa má predkladať podľa kódu triedy 1. Záruka na nové vozidlo nie je relevantná z hľadiska opravy, ktorá vyplýva z kampane. Predajca v pozícii realizátora opravy má skontrolovať, či zákazník nekonal nedbanlivo tým, že vozidlo neposkytol na opravu po doručení výzvy alebo pretože vozidlo nebolo podrobené servisu na základe ustanoveného harmonogramu údržby. Niektoré kampane si uplatňujú výluku na odtiahnutie; podrobnosti nájdete v príslušnom bulletine kampane.

B1.5.4 ZÁRUKA NA DIELY A TRANZITNÉ VOZIDLÁ – 1. september 2014

Diely, ktoré sú kryté zárukou na diely a boli vymenené na tranzitnom vozidle, sa majú uplatňovať s kódom triedy 3. Nezabúdajte však na to, že záruka na diely platí len v prípade, ak už vypršala záručná doba záruky na nové vozidlo. Aby predajca v pozícii realizátora opravy dokázal ustanoviť, či sa na opravu vzťahuje záruka, do WBMR je potrebné zaznamenať dátum inštalácie dielov. Ak tento dátum nie je k dispozícii, potom predajca v pozícii realizátora opravy má kontaktovať domovského predajcu a žiadať ho o podrobnosti.

B2.1 REKLAMAČNÉ ÚDAJE 1. september 2014

B2.1.1 KÓD TERITÓRIA 1. september 2014

3-ciferný alfanumerický kód odsúhlasený spoločnosťou Nissan, ktorý identifikuje subjekt RBU/NSC/iNSC, ktorý je autorom príslušného reklamačného nároku.

B2.1.2 ČÍSLO REKLAMÁCIE 1. september 2014

7-ciferný alfanumerický kód, ktorý identifikuje reklamačný nárok spomedzi ostatných od rovnakého subjektu RBU/NSC/iNSC, ktorý žiada o jeho uplatnenie. V prípade väčšiny subjektov RBU/NSC/iNSC ich generuje systém. Číslo reklamačného nároku musí byť jedinečné a musí sa vzťahovať len na jeden konkrétny incident. Musí zostať nezmenené aj v prípade opakovaného podania reklamačného nároku.

Štruktúra je nasledujúca:

 • 1. číslica označuje mesiac uplatnenia reklamačného nároku: 1 – január, 2 – február atď., 9 – september X – október, Y – november Z – december
 • 2. číslica označuje poslednú číslicu roku uplatnenia reklamačného nároku: 0 – 2010, 1 – 2011, 2 – 2012 atď. Čísla reklamačných nárokov sa resetujú každých 10 rokov.
 • Číslice 3 až 7 sú voľné, pričom sú však sekvenčné a numerické.
 • Číslo reklamačného nároku je jedinečné len v prípade, ak sa spája s príslušným kódom teritória.

Niekoľko záručných opráv v rámci jednej návštevy servisu sa interpretuje ako súbor úkonov pripadajúcich na rovnaký incident, ak sa vzťahujú na rovnaké PFP (prvých 5 číslic PFP). V tomto prípade si je tieto opravy potrebné uplatňovať prostredníctvom jedného reklamačného nároku/čísla reklamačného nároku. Ďalšie záručné opravy v rámci tej istej návštevy servisu sa musia uplatňovať prostredníctvom samostatného reklamačného nároku/čísla reklamačného nároku.

B2.1.3 IDENTIFIKAČNÉ ČÍSLO VOZIDLA (VIN) – 1. september 2014

Kód jedinečný pre konkrétne vozidlo. V prípade európskych destinácii ide o 17- ciferný alfanumerický kód, ktorý je vyrazený na štítku VIN upevnenom na vozidle, väčšinou v priestore motora. Presné umiestnenie nájdete v Servisnej príručke k vozidlu. Kódy VIN s odlišným formátom je potrebné vypĺňať so zarovnaním vpravo.

Pomlčky sa nezadávajú. Písmená I a O sa nepoužívajú; tieto je potrebné čítať ako čísla 1 a 0.

B2.1.4 HODNOTA NA POČÍTADLE NAJAZDENÝCH KM – 1. september 2014

7-ciferná hodnota uvádzajúca vzdialenosť (v kilometroch alebo míľach) absolvovanú s vozidlom od dátumu výroby do dátumu uplatňovanej opravy.

Reklamačné nároky podané na neodpredané vozidlá alebo počas previerky PDI musia na počítadle najazdených km vykazovať hodnotu nula, ako aj dátum opravy zhodujúci sa s dátumom začiatku plynutia záručnej doby.

V prípade, ak sa nahlási incident v záručnej dobe, pričom však z dôvodov mimo kontroly subjektu RBU/NSC/iNSC alebo predajcu opravu nie je možné vykonať pred skončením záručnej doby, potom hodnotu na počítadle najazdených km v deň nahlásenia incidentu je možné interpretovať ako hodnotu na počítadle najazdených km pre príslušnú opravu.

Keď bolo počítadlo najazdených km pozmenené alebo vymenené, táto skutočnosť sa musí zaznamenať do Spisu histórie vozidiel a do príslušnej oblasti v Záručnej knižke (WBMR).

Ak počítadlo najazdených km zlyhá, bolo pozmenené alebo vymenené, musí sa vypočítať reálna vzdialenosť a uviesť do reklamačného nároku.

B2.1.5 ZAČIATOK PLYNUTIA ZÁRUČNEJ DOBY – 1. september 2014

8-ciferná hodnota uvádzajúca dátum začiatku plynutia záručnej doby okrem nepredaných vozidiel, v prípade ktorých sa dátum začiatku plynutia záručnej doby rovná reálnemu dátumu opravy (pričom hodnota na počítadle najazdených km sa rovná 0).

B2.1.6 DÁTUM OPRAVY – 1. september 2014

Hodnota uvádzajúca dátum opravy (dátum dokončenia opravy) v podobe, v akej sa uvádza na Hárku objednávky opravy.

V prípade, ak sa nahlási incident v záručnej dobe, pričom však z dôvodov mimo kontroly subjektu RBU/NSC/iNSC alebo predajcu opravu nie je možné vykonať pred skončením záručnej doby, potom je deň nahlásenia incidentu možné interpretovať ako dátum opravy.

B2.1.7 KÓD TRIEDY 1. september 2014

 • Kód triedy 0: Záruka na nové vozidlo
 • Kód triedy 1: Kampaň – Vždy ide o výsledok pokynov uvedených v bulletine produktovej kampane, záručnom bulletine alebo bulletine s informáciami o produkte. Pozrite si časť A2.1 Kampaň.
 • Kód triedy 2: Goodwill – Musí sa aplikovať po dohode so spoločnosťou Nissan. Reklamačné nároky vo väzbe na goodwill v záručnej dobe majú mať taktiež kód triedy 2.
 • Kód triedy 3: Záruka na originálne diely a príslušenstvo – V záručnej dobe aj mimo záručnej doby záruky na nové vozidlo sa reklamačné nároky na originálne diely a príslušenstvo musia predkladať s použitím kódu triedy 3. Sem patrí aj lakované
  príslušenstvo.
 • Kód triedy 5: Personál americkej armády a ambasády – V záručnej dobe aj mimo záručnej doby záruky na nové vozidlo sa reklamačné nároky v rámci záruky pre personál americkej armády a ambasády musia predkladať s použitím kódu triedy 5.
 • Kód triedy 6: Záruka pre prípad perforácie účinkom korózie – V záručnej dobe aj mimo záručnej doby záruky na nové vozidlo sa reklamačné nároky v rámci záruky pre prípad perforácie účinkom korózie musia predkladať s použitím kódu triedy 6.
 • Kód triedy 7: Záruka na lak a pre prípad korózie – V záručnej dobe aj mimo záručnej doby záruky na nové vozidlo sa reklamačné nároky v rámci záruky na lak musia predkladať s použitím kódu triedy 7.
 • Kód triedy 8: Záruka na hnaciu sústavu – V rámci záručnej doby záruky na nové vozidlo sa musí používať kód triedy 0, mimo záručnej doby záruky na nové vozidlo a súčasne v rozsahu ustanovených podmienok záruky na hnaciu sústavu sa musí používať kód triedy 8.
 • Kód triedy X: Diely cezpultového predaja pre vozidlá iných značiek ako Nissan – Záručné reklamácie na diely cezpultového predaja pre vozidlá inej značky ako Nissan sa budú predkladať s použitím kódu VIN: OTCPXXXXXXXXXXXXX. Reklamačné nároky sa majú predkladať s použitím kódu triedy X.
 • Kód triedy #: Lízing akumulátora LiB – V prípade opráv a výmen krytých lízingovým kontraktom používajte kód triedy #. Bližšie podrobnosti o procese objednávania, reklamovania a vracania nájdete v Zaškoľovacej príručke pre predajcu poskytujúceho akumulátor pre Nissan Leaf formou lízingu, verzia 3.3.

B2.1.8 KÓD PRÍZNAKU – 1. september 2014

2-ciferný alfanumerický kód, ktorý popisuje, za akých okolností sa príslušný incident dostal do pozornosti. Zvyčajne to býva na sťažnosť zákazníka. Pozrite si časť C.1 Tabuľka s kódmi príznakov.

B2.1.9 KÓD PROBLÉMU – 1. september 2014

2-ciferný abecedný kód charakterizujúci povahu príčiny incidentu. Zvyčajne to býva výsledok diagnostiky technikom v pozícii realizátora opravy. Pozrite si časť C.2 Tabuľka s kódmi príznakov.

B2.1.10 PRIMÁRNY ZLYHANÝ DIEL (PFP) – 1. september 2014

Maximálne 12-ciferný alfanumerický kód označujúci diel, ktorý spôsobil poruchu, bez ohľadu na to, či došlo k jeho oprave alebo výmene. Diel, ktorý spôsobil poruchu, nemusí byť nevyhnutne identický s vymieňaným dielom.

Primárny zlyhaný diel (PFP) by mal predstavovať kompletné číslo zlyhaného dielu, ako sa uvádza v systéme FAST, Global Webfast, NISCAT alebo Global NISCAT (výnimky sú uvedené nižšie). Ak nie je možné určiť presný diel, ktorý spôsobil poruchu, PFP bude číslo dielu nasledujúcej najmenšej sústavy.

Ak vymenený diel následne zlyhá v záručnej dobe záruky na nové vozidlo, PFP bude celé číslo dielu zlyhaného vymeneného dielu a bude sa uplatňovať s kódom triedy 3.

PFP nikdy nemôže byť súprava ani sústava, pokiaľ je možné ako PFP identifikovať jeden z jej komponentov.

Záručné reklamácie poskytujú informácie o incidente, ktoré slúžia na analýzu a spätné zúčtovanie s dodávateľom. Ak tieto úkony majú byť úspešné, bude potrebných čo najviac podrobností. Z tohto dôvodu sa súpravy a sústavy neakceptujú ako primárne zlyhané diely, napr.:

 • súpravy ako spojka, ventil, upchávka, tesnenie a
 • sústavy ako motor, hlava valca, prevodovka, prevod, brzda, vykurovacia jednotka, chladiaca jednotka, dúchadlo, sedadlo a pod.

Výnimky

1 Štandardné diely

Matice, čapy, podložky, rozpery atď., ktoré sú uvedené v zozname štandardných dielov katalógu dielov Nissan, nikdy nemôžu byť vykazované ako PFP. Ak je primárnym zlyhaným dielom štandardný diel, potom je ako PFP potrebné uviesť celé číslo dielu, ku ktorému je štandardný diel upevnený.
2 Servisný spotrebný materiál

Ak primárny zlyhaný diel predstavuje servisný spotrebný materiál ako sú napr. oleje, kvapaliny, chladivá, chladiace zmesi atď., PFP používajte nasledovne:

 • Motorový olej: ENGINEOIL
 • Olej do automatickej prevodovky: ATRANSOIL
 • Spojková kvapalina: CLUTCHFLUID
 • Olej do manuálnej prevodovky: MTRANSOIL
 • Olej do diferenciálu: DIFFOIL
 • Olej do posilňovača riadenia: POWERSTOIL
 • Brzdová kvapalina: BRAKEFLUID
 • Kvapalina do aktívneho odpruženia: ACTSUSFLUID
 • Olej do kompresora (R134a alebo R12): COMPRESSOIL
 • Kvapalina do akumulátora: BATTERYFLUID
 • Chladivo: COOLANT
 • Chladiaca zmes (R13a alebo R12): REFRIGERANT

3 Akumulátory

PFP na použitie v prípade výmen akumulátora z dôvodu zlyhania pôvodného akumulátora (kód triedy 0) je číslo dielu pôvodnej výbavy (OE) získané zo systému FAST, Global WebFast, NESCAT alebo Global NISCAT. Ak vo výnimočných prípadoch číslo dielu OE nie je možné ustanoviť, bude potrebné použiť PFP 24410.

4 Reklamačné nároky na lak a perforáciu

Ak je jedna položka nalakovaná alebo opravená (blatník, kapota atď.), použite PFP nalakovaného alebo zlyhaného dielu. Ak sa opravuje viac ako jedna položka, použite:

PAINT – v prípade reklamačných nárokov, ktoré sú kryté zárukou na náter a pre prípad korózie, použite kód triedy 7 – záruka na lak a pre prípad korózie

PANEL – v prípade reklamačných nárokov, ktoré sú kryté zárukou pre prípad korózie a perforácie, použite kód triedy 6 – záruka pre prípad korózie a perforácie

5 Reklamačné nároky na presakovanie dažďovej vody

Ak sa opraví jedna položka s priesakom (čelné sklo, strešné okno atď.), použite PFP opraveného dielu. Ak sa opraví viac ako jedna položka, ako PFP sa použije pojem WATER. PFP WATER sa nesmie použiť v prípade presakujúcej matrice ohrievača, chladiča a pod.

B2.1.11 POČET NAJAZDENÝCH KM PRE DIELY – 1. september 2014

(vzťahuje sa len na záruku na originálne diely a príslušenstvo)

Počet najazdených km pre diely je možné charakterizovať aj ako “počet najazdených km vozidla v deň pôvodnej inštalácie dielu”. Ide o 7-cifernú hodnotu uvádzajúcu vzdialenosť v kilometroch alebo míľach najazdených s vozidlom.

Pozrite si aj časť B2.1.4 Hodnota na počítadle najazdených km.

B2.1.12 DÁTUM INŠTALÁCIE DIELU – 1. september 2014

6-ciferná hodnota označujúca dátum pôvodnej inštalácie dielu, na ktorý sa vzťahuje reklamačný nárok.
(vzťahuje sa len na záruku na originálne diely a príslušenstvo)

B2.1.13 PREVÁDZKOVÝ KÓD – 1. september 2014

6-ciferný alfanumerický kód označujúci typ činnosti nevyhnutnej a realizovanej počas záručnej opravy, pre ktorú sa žiada o náhradu pracovných nákladov. Prevádzkový kód musí byť získaný z Harmonogramu paušálnych sadzieb (FRS) alebo iného normatívu vydaného spoločnosťou Nissan.
Chyby a opomenutia FRS

Hoci sa vyvíja maximálne úsilie v snahe zachovať FRS v aktualizovanom stave, subjekty RBU/NSC/iNSC alebo predajcovia môžu v FRS postrehnúť chyby a opomenutia ako napr. chýbajúceho prevádzkové kódy, chýbajúci čas pre určitú operáciu/modelové kombinácie alebo nesprávny čas pre určitú operáciu/modelové kombinácie. V tomto prípade podrobnosti nahláste na úseku CA&W s použitím nástroja Otázka v systéme eNEWS.

Pokiaľ nedostanete konkrétny pokyn od úseku CA&W, použitie prevádzkového kódu
**9999 nie je povolené a povedie k zamietnutiu z dôvodu “neznámeho a nesprávneho prevádzkového kódu” (EP).

B2.1.14 DOBA OPERÁCIE – 1. september 2014

3-ciferná hodnota označujúca čas naviazaný na jednotlivé prevádzkové kódy v podobe zadanej prostredníctvom FRS. Čas sa vyjadruje v hodinách s jedným desatinným miestom. Prevádzkový kód musí byť získaný z FRS alebo iného normatívu vydaného spoločnosťou Nissan.

napr.:

 • Doba operácie s hodnotou 1,0 = 1,0 x 60 minút = 1 hodina Doba operácie s hodnotou 0,5 = 0,5 x 60 minút = 30 minút
 • Doba operácie s hodnotou 0,1 = 0,1 x 60 minút = 6 minút
 • Doba operácie s hodnotou 0,4 = 0,4 x 60 minút = 24 minút

Chyby a opomenutia FRS

Hoci sa vyvíja maximálne úsilie v snahe zachovať FRS v aktualizovanom stave, subjekty RBU/NSC alebo predajcovia môžu v FRS postrehnúť chyby a opomenutia ako napr. chýbajúce prevádzkové kódy, chýbajúci čas pre určitú operáciu/modelové kombinácie alebo nesprávny čas pre určitú operáciu/modelové kombinácie. V tomto prípade podrobnosti nahláste na úseku CA&W s použitím nástroja Otázka v systéme eNEWS.

B2.1.15 KÓD SUBDODÁVATEĽSKÉHO VYBAVENIA – 1. september 2014

3-ciferný alfanumerický kód označujúci kategóriu subdodávateľského vybavenia, v rámci ktorej sa uplatňuje suma subdodávateľského vybavenia. V žiadnom reklamačnom nároku maximálny počet použitých kódov subdodávateľského vybavenia nesmie prekročiť štyri. Pozrite si časť C3 Kódy subdodávateľského vybavenia.

B2.1.16 ČÍSLO DIELU – 1. september 2014

Max. 12-ciferný alfanumerický kód označujúci diely nevyhnutné a použité počas záručnej opravy, pre ktorú sa žiada o poskytnutie ú
hrady.

Pomlčky sa nezadávajú okrem čísel dielov, ktoré majú pomlčku ako prvú číslicu. Údaje je potrebné zarovnávať vľavo. Napríklad:

54618-0E000 je potrebné zadať ako 546180E000
-01109792-1 je potrebné zadať ako -01109792-1

Spotrebný materiál sa nesmie uplatňovať v zozname dielov. Má sa uplatňovať formou kódu subdodávateľského vybavenia 182 Iný spotrebný materiál.

B2.1.17 MNOŽSTVO DIELOV – 1. september 2014

Numerická hodnota označujúca počet na uplatňované Číslo dielu.

Napríklad:
Množstvo dielov 2 sa udáva v podobe 2.
V prípade kvapalín je množstvom počet použitých litrov bez ohľadu na veľkosť zásobníka.

B2.1.18 CENA NSC NETTO 1. september 2014

7-ciferná hodnota označujúca cenu NSC netto v eurách na uplatňované Číslo dielu.

B2.1.19 UPLATŇOVANÁ SUMA, DIELY (platí iba pre iNSCs) – 1. december 2017

Hodnota udávajúca súčet cien NSC netto vynásobená vymeranou sumou na záručné diely odsúhlasenou spoločnosťou Nissan.

B2.1.20 UPLATŇOVANÁ SUMA, PRÁCA – 1. september 2014

6-ciferná hodnota označujúca celkové množstvo uplatňované za prácu. Ide o počet uplatňovaných hodín vynásobený príslušnou odsúhlasenou sadzbou za záručné práce s vyjadrením v eurách. Vo VB sú to libry šterlingov a vo Švajčiarsku švajčiarske franky (po použití fixného výmenného kurzu). V súlade s miestnymi ustanoveniami sa môžu používať aj iné meny.

B2.1.21 UPLATŇOVANÁ SUMA, SUBDODÁVATEĽSKÉ VYBAVENIE – 1. september 2014

6-ciferná hodnota uvádzajúca uplatňovanú sumu formou výdavku subdodávateľského vybavenia s vyjadrením v eurách. Vo VB sú to libry šterlingov a vo Švajčiarsku švajčiarske franky (po použití fixného výmenného kurzu). V súlade s miestnymi ustanoveniami sa môžu používať aj iné meny.

B2.1.22 UPLATŇOVANÁ SUMA, SPOLU – 1. september 2014

6-ciferná hodnota označujúca matematický súčet hodnôt uplatňovaných súm na diely, prácu a subdodávateľské vybavenie. Táto hodnota nemá žiaden finančný význam.

Príklad: 003811 + 030589 + 006915 sa udáva ako 041315

B2.1.23 KÓD PREDAJCU – 1. september 2014

7-ciferný alfanumerický kód označujúci predajcu v pozícii realizátora opravy.

B2.1.24 VYKAZOVANIE KÓDU TERITÓRIA – 1. september 2014

3-ciferný alfanumerický kód, ktorý identifikuje subjekt RBU/NSC/iNSC, po odsúhlasení spoločnosťou Nissan. Tento kód je zvyčajne rovnaký ako Kód teritória. Pozrite si aj časť B2.1.1 Kód teritória.

B2.1.25 PRÍČINNÉ KÓDY 1. september 2014

Existujú 2 druhy príčinných kódov:

 • 4-ciferné príčinné kódy Nissan
 • 2-ciferné príčinné kódy NML

4-ciferné príčinné kódy boli zavedené v júni 2003 a zabezpečujú najpresnejšie vysvetlenie príčiny vrátenia alebo odmietnutia reklamačného nároku.

2-ciferné príčinné kódy sú kódy z obdobia pred júnom 2003. Spoločnosť Nissan pokračovala v používaní týchto kódov v záujme uspokojenia požiadaviek niektorých systémov lokálnych subjektov RBU/NSC/iNSC. Ide o kódy NML, ktoré sa majú používať len v prípade, ak nie je k dispozícii 4-ciferný kód Nissan.

Verifikačný proces RBU/NSC/iNSC musí skontrolovať 4-ciferný aj 2-ciferný kód, v závislosti od toho, ktorý z nich sa zobrazuje.

B2.1.26 DÁTUMY PODROBNÝCH VÝSLEDKOV HODNOTENIA (ERP) – 1. september 2014

Konkrétne výsledky hodnotenia (ERP) vytvorené validáciou sa rozdeľujú do výsledkových kategórií:

 • Schválené
 • Čakajúce na schválenie
 • Vrátené/zamietnuté

Ak sa reklamačný nárok zobrazuje pod položkou Vrátené/zamietnuté bez príčinného kódu s vysvetlením vrátenia/odmietnutia, rozhodujúci príčinný kód je možné nájsť v ERP z iného dňa. Je to spôsobené tým, že reklamačné nároky prechádzajú reťazcom po sebe nasledujúcich validácií, z ktorých každá môže vyprodukovať špecifický príčinný kód, ktorý sa zobrazuje v podobe nového riadku ERP. Keďže tento proces zvykne trvať 5 hodín až niekoľko dní, jedno podanie reklamačného nároku sa môže nachádzať na niekoľkých ERP s vykázaním príčinného kódu ihneď po aplikovaní. Princíp je taký, že ihneď ako sa aplikuje kód majúci za následok vrátenie alebo zamietnutie, príslušný reklamačný nárok sa bude od daného okamihu zobrazovať v časti Vrátené/Zamietnuté.

B3.1 SPRACOVANIE REKLAMAČNÝCH NÁROKOV OD PREDAJCOV – 1. september 2014

Efektívna správa je základným predpokladom riadenia a manažmentu celého procesu predkladania reklamačných nárokov. Reklamačné nároky sa registrujú za účelom analýzy a poskytovania náhrad.

B3.1.1 PRIJÍMANIE ZÁRUČNÝCH REKLAMÁCIÍ PREDAJCOV – 1. september 2014

Reklamačné nároky predajcov musia byť prijaté oddelením subjektu RBU/NSC/iNSC, ktoré je najvhodnejšie na úlohy, ktoré sú definované v tejto príručke.

B3.1.2 POSUDZOVANIE ZÁRUČNÝCH REKLAMÁCIÍ PREDAJCOV – 1. september 2014

Subjekt RBU/NSC/iNSC preskúma reklamačné nároky predajcu a určí sumu poskytnutej úhrady, pričom overí, či sú v súlade s EWPPM a prípadne ďalšími požiadavkami, ktoré môže mať subjekt RBU/NSC/iNSC definované.

 • Vozidlo: Má vozidlo nárok na záruku?
 • Oprava: Je oprava náležitá? Sú vykonané úkony a vymenené diely správne a náležité?
 • Množstvá: Sú množstvá správne?

B3.1.3 PLATBA ALEBO KREDIT PRE PREDAJCOV ZA ZÁRUČNÉ REKLAMÁCIE – 1. september 2014

Predajcovia musia byť informovaní o výsledku reklamačného nároku (schválený, čaká na schválenie, vrátený alebo zamietnutý). Ak sa reklamačný nárok schváli, predajcovi musí byť priznaný kredit alebo poukázaná platba.

B3.1.4 MONITOROVANIE ZÁRUČNÝCH OPERÁCIÍ U PREDAJCU – 1. september 2014

Štatistiky reklamačných nárokov predajcu môžu odhaliť potenciálne problémy a obavy v rámci záručných operácií určitých predajcov alebo na trhu vo všeobecnosti. Výrazné odchýlenie sa od priemeru naznačuje potenciálny problém alebo dôvod na znepokojenie. Musí prebehnúť vyšetrovanie na preskúmanie situácie a v prípade potreby je potrebné prijať rozhodnutia o nápravných opatreniach. V tejto súvislosti sú užitočné nasledujúce indikátory (priemer jedného predajcu voči priemeru všetkých predajcov; jeden predajca v súčasnosti v porovnaní s minulosťou):

 • Percento zamietnutých reklamačných nárokov;
 • Náklady na jeden reklamačný nárok;
 • Reklamačný nárok na vozidlo;
 • Profil reklamačného nároku (PFP alebo operačný výskyt).

B3.1.5 PREDLOŽENIE ZÁRUČNÝCH REKLAMÁCIÍ SPOLOČNOSTI NISSAN – 1. september 2014

Reklamačné nároky predajcov sa musia do spoločnosti Nissan zasielať v súlade s EWPPM a inými platnými nariadeniami vydanými spoločnosťou Nissan.

B3.2 LOGISTIKA ZÁRUČNÝCH DIELOV A VRACANIE ZÁRUČNÝCH DIELOV – 1. september 2014

Logistika záručných dielov (WPL) zodpovedá za pohyb záručných dielov od Európskej siete predajcov k dodávateľom a technikom z celého sveta vrátane poskytovania dokumentácie vo vzťahu k colným a právnym požiadavkám.

WPL tiež nesie zodpovednosť za logistiku vo vzťahu k Programu repasovania, pričom recykluje a sťahuje z obehu potenciálne chybné diely.

S použitím špecifikácií vytvorených dodávateľmi, bulletinov s produktovými informáciami, bulletinov o produktových kampaniach alebo pokynov od žiadateľov dielov WPL kontroluje vrátené diely v záujme zabezpečenia správneho spracovania reklamačných nárokov.

Spoločnosť Nissan sa môže rozhodnúť pre implementáciu čiastkového alebo 100 % vrátenia náhradných dielov. Bude to závisieť od konkrétnych dohôd.

Všetky diely určené na vrátenie musia byť pred expedovaním kompletne zbavené kvapalín (v relevantnom prípade). Zásielky motorov a prevodoviek prostredníctvom expresných prepravcov (proces Fast Track) musia byť zbavené kvapalín a zabalené v súlade s prijatými pokynmi na realizáciu balenia.

B3.2.1 DOBA VYBAVENIA PRE VRACANIE ZÁRUČNÝCH DIELOV – 1. september 2014

Spoločnosť Nissan si kladie za cieľ dosahovať štandardné doby vybavenia pre manažment vracania náhradných dielov v európskom priestore. Tým sa urýchľuje schvaľovanie reklamačných nárokov a poukazovanie platieb predajcom.

Zodpovednosťou predajcu je zabezpečiť, že k vráteniu záručných dielov dochádza v požadovanom čase vybavenia. Ak sa záručné diely nevrátia v odsúhlasenom čase vybavenia, záručná reklamácia bude zamietnutá.

B3.2.2 VRACANIE DIELOV LÍTIUM-IÓNOVÉHO AKUMULÁTORA ELEKTROMOBILU – 1. september 2014

Všetky vymenené lítium-iónové akumulátory a moduly (záručné aj mimozáručné) sa musia vrátiť. Predajca je povinný dodržiavať postup charakterizovaný v Príručke predajcu pre vracanie akumulátorov a modulárnych dielov.

POZNÁMKA

 1. Všetky ostatné diely EV sa musia riadiť bežným postupom vracania dielov.
 2. Otázky ohľadom procesu vracania je potrebné adresovať na útvar Logistiky záručných dielov.

B3.2.3 PROCES VÝZVY K VRÁTENIU ZÁRUČNÝCH DIELOV A REVERZNÁ LOGISTIKA – 1. september 2014

Ak sa žiada o vrátenie dielu, platba za reklamačný nárok bude závisieť od prijatia a kontroly požadovaného dielu/dielov. Diely budú skontrolované na základe informácií od dodávateľov, bulletinov s informáciami o produkte, bulletinov o produktovej kampani alebo pokynov od žiadateľa dielov.

Ak sa reklamačný nárok zamietne, proces odvolania je nasledovný:

 • 1. fáza Kód odmietnutia pre predajcu
 • 2. fáza Žiadosť predajcu/RBU o bližšie informácie s použitím Hárka na kontrolu dielov*
 • 3. fáza Hárok na kontrolu dielov vrátane vysvetlenia sprístupnený v systéme eNEWS alebo e-mailom zaslaný subjektu RBU/NSC/iNSC
 • 4. fáza Predajca kontaktuje subjekt RBU/NSC/iNSC s vysvetlením/dôkazmi
 • 5. fáza Revízia informácií
 • 6. fáza Schválenie alebo ponechanie reklamačného nároku v stave “Zamietnutý”.

* Ak modul reverznej logistiky v systéme eNEWS nie je implementovaný v rámci príslušného teritória, potom je Hárok na kontrolu dielov možné žiadať od útvaru Logistika záručných dielov.

Keď dôjde k zamietnutiu reklamačného nároku prostredníctvom systému eNEWS, budú platiť nasledujúce podmienky:

 • Keď sa reklamačný nárok zamietne, predajca má max. 14 dní na to, aby požiadal o Hárok na kontrolu dielov, ktorý bude vytvorený v systéme eNEWS Strediskom logistiky náhradných dielov (WPL) so sídlom v Amsterdame.
 • Keď sa Hárok na kontrolu dielov prijme od WPL, predajca má ďalších 14 dní na to vyžiadať si diel(y) späť.
 • Ak do 28 dní (2 x 14 dní) predajca neuskutoční žiaden úkon, diely viac nebudú k dispozícii na vrátenie.
 • Diely zo zamietnutého reklamačného nároku je možné na žiadosť vrátiť subjektu RBU/NSC/iNSC/predajcovi. Náklady na prepravu a alokácia nákladov budú konzultované prípad od prípadu so subjektom RBU/NSC/iNSC/predajcom a WPL.

B4.1 MANIPULÁCIA S NOVÝMI VOZIDLAMI PRED ODOVZDANÍM ZÁKAZNÍKOVI – 1. september 2014

Pri prijatí nových vozidiel od prepravcov sú predajcovia povinní dodržať postupy obsiahnuté v časti D1 Usmernenia pre uskladnenie nového vozidla a časti D2 Postup testovania akumulátora nového vozidla. Stručný prehľad uvádzame nižšie:

B4.1.1 PRIJÍMANIE NOVÝCH VOZIDIEL – 1. september 2014

Vozidlá musí v okamihu prevzatia od prepravcu/dopravnej spoločnosti okamžite skontrolovať primerane zaškolený personál. Zodpovednosťou predajcu je overiť, či údaje na štítku s kódom VIN zodpovedajú dokumentácii vozidla a či sa uvedený kód zhoduje s kódom VIN vyrazeným na karosérii vozidla.

Každé vozidlo sa musí skontrolovať z hľadiska možného poškodenia alebo chýbajúcich dielov, výbavy a dokumentácie. Poveternostné podmienky si môžu vyžadovať presun vozidiel do interiéru a vyčistenie v záujme zaistenia dôkladnosti prehliadky. Všetky poškodenia alebo chýbajúce diely je potrebné zaznamenať do Záznamu o dodaní vozidla. Predajca (alebo ním poverená osoba) a vodič prepravcu sú povinní podpísať Záznam o dodaní vozidla.

Poznámka: Poškodenie vzniknuté počas prepravy vozidla (vrátane chýbajúcich dielov, výbavy alebo dokumentácie), ktoré vznikne v čase medzi opustením závodu až do skončenia záručnej doby, nepredstavuje výrobný ani materiálový nedostatok, a preto sa naň nevzťahuje záručné krytie.

Na nových vozidlách je potrebné skontrolovať, či sa na laku, paneli karosérie, prípadne pevných a jemných častiach čalúnenia, nenachádzajú známky poškodenia či nedokonalého vyhotovenia. Nevýznamné škrabance, odreniny, abrázie spôsobené nekvalitným priliehaním dvier, kapoty, veka batožinového priestoru prípadne nedokonalou manipuláciou pri inštalácii
odliatkov, nárazníkov a iných dielov na montážnej linke, duté miesta “oranžového olupovania” a iné nevýznamné nedokonalosti, ktoré je možné napraviť leštením alebo skorigovať štetcom, sú zodpovednosťou predajcu v rámci Previerky pred dodaním (PDI).

Tieto nevýznamné nedokonalosti nie sú zodpovednosťou prepravných spoločností ani výrobcu a nesmú sa uvádzať v Zázname o dodaní vozidla. Trhliny na kovových platniach spôsobené nedokonalým vylisovaním, známky hrubého obrusovania, nekvalitne upravené alebo nezabrúsené zvárané spoje, lak nesprávneho odtieňa na jednom alebo viacerých paneloch, stekajúca farba alebo nečistotami impregnovaný povrch laku, ktoré si môžu vyžadovať nápravu v závislosti od závažnosti a podľa toho, či majú nedokonalosti celkový vplyv na všeobecný vzhľad vozidla, sú zodpovednosťou výrobcu. Naštudujte si Elektronickú príručku pre lak.

Zodpovednosťou predajcu je zabezpečiť, že všetky nové vozidlá vybavené jednoduchým alebo dvojitým 12 V systémom akumulátora sú v čase odovzdávania vozidla zákazníkovi vybavené riadne funkčným akumulátorom. Naštudujte si časť D2 – Postup testovania akumulátora nového vozidla, kde nájdete bližšie informácie.

B4.1.2 USKLADNENIE A OCHRANA NOVÉHO VOZIDLA – 1. september 2014

Ochrana nových vozidiel v držbe subjektu RBU/NSC/iNSC alebo predajcu je výhradne zodpovednosťou predmetného subjektu. Spoločnosť Nissan nebude uznávať reklamačné nároky na poškodenia vozidla vyvstávajúce z uskladnenia v priestoroch subjektu RBU/NSC/iNSC alebo predajcu. V záujme ochrany nových vozidiel je potrebné dodržiavať usmernenia o uskladnení nového vozidla – pozrite si časť D1 Usmernenia pre uskladnenie nového vozidla.

Pri uskladnení nového vozidla je zodpovednosťou predajcu zabezpečiť, že akumulátory sa uchovávajú v náležitom stave nabitia s použitím schválenej nabíjačky na akumulátory Nissan. Záručné reklamácie na akumulátory nových vozidiel je možné predkladať, pokiaľ boli dodržané ustanovenia časti D2 Postup testovania akumulátora nového vozidla.

B4.1.3 PREVIERKA PRED DODANÍM (PDI) – 1. november 2014

Predajca je povinný pred odovzdaním nového vozidla prvému zákazníkovi vykonať previerku PDI podľa postupov ustanovených v časti D1 Postupy uskladnenia nového vozidla a v časti D4 Predpredajné záručné požiadavky. Kontrolný zoznam previerky PDI v systéme eNEWS je potrebné vyplniť a všetky nedostatky zaznamenať do formulára. Akékoľvek nedostatky identifikované počas PDI sa musia odstrániť ešte pred odovzdaním vozidla zákazníkovi. Akékoľvek výsledné záručné opravy musí odsúhlasiť zodpovedný servisný manažér ešte pred zahájením samotnej opravy. Na zabezpečenie optimálneho stavu akumulátora pri odovzdávaní zákazníkovi sa akumulátor musí otestovať v súlade s ustanoveniami časti D2 Postup testovania akumulátora nového vozidla. Po dokončení previerky PDI sa musí kópia kontrolného zoznamu PDI priložiť ku karte úkonov PDI. Samotná previerka PDI nie je krytá zárukou (pozrite si časť A1.4.11 Previerka pred dodaním), pričom sa však musí zákazníkovi poskytovať bezplatne. Vozidlá nie sú kryté zárukou, pokiaľ sa nevykoná previerka PDI. Pozrite si časť A1.4.3 Poškodenie vyvstávajúce z nedbanlivosti alebo nenáležitého používania.

Predajca je pred dodaním vozidla zákazníkovi povinný identifikovať a vykonať všetky nevybavené opravy vyplývajúce z kampaní (okrem kampane typu S3 – rozšírenie záruky). Zodpovednosťou predajcu je zabezpečiť, že vozidlo sa zákazníkovi dodá bez akýchkoľvek nedostatkov, ktoré boli identifikované v rámci kampaní.

B4.2 ZÁRUČNÁ KNIŽKA A ZÁZNAMY PREHLIADOK (WBMR) 1. júl 2016

Spoločnosť publikuje svoju záruku od výrobcu v Záručnej knižke (WBMR), ktorá sa musí dodať s každým vozidlom pri odovzdaní prvému zákazníkovi.

Pri odovzdávaní je predajca povinný zákazníkovi objasniť obsah a použitie WBMR a postarať sa o to, aby zákazník rozumel príslušným právam a povinnostiam.

Písomné záruky sú jedinými výslovnými zárukami poskytovanými spoločnosťou Nissan, pričom spoločnosť Nissan nepovoľuje žiadnej osobe vytvárať ani pre seba odvodzovať akékoľvek záručné záväzky či zodpovednosti vo väzbe na vozidlá Nissan.

Predajcovia nesmú zabúdať na to, že záruky Nissan sa poskytujú nad rámec štatutárnych práv zákazníka.

Normatív WBMR je koncipovaný tak, aby informoval vlastníkov záručného krytia a servisných požiadaviek a identifikoval vlastníka a vozidlo pre záručný servis.

Pri predaji každého vozidla Nissan zákazníkovi písomná záruka od výrobcu platí v podobe, v akej je definovaná v EWPPM. Pri správnom vyplnení a doručení zákazníkovi Záručný certifikát plní funkciu dokladu o dátume a najazdených kilometroch ku dňu začiatku plynutia záručnej doby. Dátum začiatku plynutia záručnej doby na samolepke Záručného certifikátu umiestnenej vo WBMR má byť dátumom odovzdania vozidla zákazníkovi alebo dátumom prvého uvedenia vozidla do prevádzky. Tento dátum nesmie nastať neskôr ako 30 dní po dátume registrácie vozidla. Pozrite si časť A1.3.1 Položky kryté zárukou od výrobcu – nové vozidlá.

Použitie novej Záručnej knižky a samolepiek Záručného certifikátu je povinné. Od predajcov sa požaduje, aby:

 • dodržiavali postup pre akumulátor nového vozidla a pri odovzdaní vozidla zákazníkovi vložili platný výsledok testu akumulátora (akumulátor v náležitom stave),
 • dokončili všetky nevykonané zvolávacie kampane a kampane úprav realizovaných predajcom
 • vyplnili časti Údaje o zákazníkovi a Údaje o vozidle v systéme eNEWS,
 • zadali správny dátum začiatku plynutia záručnej doby (WSD),
 • správne vykonali celú previerku pred dodaním vozidla (PDI),
 • vytlačili samolepky záručného certifikátu a nalepili ich do novej Záručnej knižky.

V prípade, ak je potrebné objasnenie záručného vyhlásenia, predajcovia sa môžu obrátiť na Záručné oddelenie subjektu RBU/NSC/iNSC.

Je dôležité, aby predajca vyplnil nasledujúce časti WBMR a obsah dôkladne objasnil zákazníkovi.

B4.2.1 SAMOLEPKY ZÁRUČNÉHO CERTIFIKÁTU – 1. september 2014

Všetky polia samolepiek záručného certifikátu musia byť kompletne vyplnené. Samolepky záručného certifikátu majú byť pridané do WBMR, aby sa predišlo budúcim problémom z pohľadu zákazníka v prípade, ak bude potrebný záručný servis.

 • Predajca v pozícii subjektu, ktorý odpredal vozidlo

Predajca v pozícii subjektu, ktorý odpredal vozidlo, je povinný si overiť, či bola vykonaná previerka PDI v súlade so zásadami Nissan Sales and Service Way (NSSW) kompletným vyplnením všetkých polí a potvrdením pečiatkou predajcu.

 • nformácie o zákazníkovi

Predajca je povinný zabezpečiť, že na samolepke záručného certifikátu sa kompletne vyplní meno vlastníka a jeho úplná adresa. Zákazník svojím podpisom potvrdzuje, že mu boli kompletne vysvetlené záručné podmienky a obsah časti “Vaše povinnosti” a že mu pri odovzdávaní vozidla boli predvedené ovládacie prvky a obsluha vozidla. V tomto okamihu je potrebné vysvetliť aj servisné požiadavky.

 • Dátum začiatku plynutia záručnej doby (WSD)

Predajca musí zabezpečiť, že na samolepke záručného certifikátu sa zobrazí správny dátum začiatku plynutia záručnej doby. Ide o dátum odovzdania vozidla zákazníkovi alebo dátum prvého uvedenia vozidla do užívania.

 • Test akumulátora pred odovzdaním vozidla zákazníkovi

Predajca je povinný otestovať akumulátor pred dňom odovzdania zákazníkovi a postarať sa o to, aby na samolepke záručného certifikátu bol uvedený testovací kód akumulátora, stav akumulátora a dátum k stavu dodania akumulátora.

B4.2.2 VÝMENA TACHOMETRA – 1. september 2014

V prípade, ak na vozidle dôjde k výmene tachometra, zodpovednosťou predajcu v pozícii realizátora výmeny je zaistiť, aby sa táto informácia zaznamenala do WBMR. Servisný manažér predajcu je povinný si pred realizáciou opravy naštudovať tieto informácie v príslušnej časti WBMR. Ak tak neurobí, môže to mať za následok nevyplatenie následných záručných reklamácií z dôvodu nezrovnalostí s tachometrom alebo toho, že celkový počet najazdených km prekročil záručné krytie.

B4.2.3 SAMOLEPKY HARMONOGRAMU ÚDRŽBY VOZIDLA 1. september 2014

Samolepky harmonogramu údržby vozidla majú za účel pomáhať zákazníkovi identifikovať požiadavky na údržbu vozidla.

B4.2.4 SERVISNÉ ZÁZNAMY O PRAVIDELNEJ ÚDRŽBE – 1. september 2014

Zadajte všetky informácie požadované v príslušnom servisnom intervale. Kód VIN sa musí zadať na spodnej časti stránky. Tým sa zaručí, že zákazník disponuje certifikovaným záznamom o kompletnej realizácii pravidelnej údržby. Predajca je povinný vlastníkovi vštepiť dôležitosť kompletnej servisnej histórie, najmä s ohľadom na pretrvávajúce záručné krytie a eventuálnu odpredajnú hodnotu.

B4.2.5 SPRÁVA O ROČNEJ KONTROLE KAROSÉRIE – 1. september 2014

Na konci záručnej doby záruky na nové vozidlo sa musí raz ročne vykonávať kontrola karosérie a laku na overenie záruky pre prípad perforácie účinkom korózie, pričom však odporúčame, aby sa ročná kontrola realizovala hneď od začiatku plynutia záručnej doby. Táto správa musí byť z hľadiska nedostatkov opravených na náklady zákazníka overená predajcom zodpovedným za kontrolu a tiež predajcom zodpovedným za opravu. Nevykonanie tejto kontroly alebo opravárenských úkonov pri najbližšej možnej príležitosti spôsobí stratu platnosti záruky pre prípad perforácie účinkom korózie.

B4.2.6 OZNÁMENIE O ZMENE ADRESY A PREVODE VLASTNÍCTVA – 1. september 2014

Predajca je povinný vlastníkovi zdôrazniť význam upovedomenia spoločnosti Nissan o akýchkoľvek zmenách adresy alebo vlastníctva s použitím predplatenej návratnej karty. Uvedené je dôležité najmä preto, aby zákazníci mohli byť informovaní o prípadných servisných a bezpečnostných kampaniach.

B4.3 POSKYTNUTIE ÚDAJOV K REKLAMAČNÉMU NÁROKU – 1. september 2014

B4.3.1 REKLAMAČNÝ POSTUP PRE CHÝBAJÚCE ALEBO NESPRÁVNE DIELY – 1. september 2014

Pri prijatí distribútorom je každé nové vozidlo potrebné dôkladne skontrolovať z hľadiska konzistentnosti s objednanými a dohodnutými špecifikáciami. Všetky nápravy do tohto
okamihu boli dokončené pred dodaním vozidla prvému maloobchodnému zákazníkovi.

Ak diel chýba alebo sa nainštaluje nesprávny diel a opomenutie je dôsledkom chyby počas montáže vozidla, distribútor môže žiadať o náhradu výdavkov na nápravu.

Ak opomenutie predstavuje ojedinelý prípad, ktorý je predmetný len pre jedno či dve vozidlá, distribútor môže podať reklamáciu na nesprávny alebo chýbajúci diel. Takúto reklamáciu je potrebné do spoločnosti Nissan zaslať do 30 dní odo dňa prijatia vozidla. Po 30 dňoch sa reklamácie na nesprávne alebo chýbajúce diely nebudú akceptovať, pokiaľ nesprávny alebo chýbajúci diel nebol na mieste, ktoré je natoľko neviditeľné, že príslušný nedostatok pri kontrole jednoducho nebolo možné rozpoznať.

Ak sa opomenutie odhalí na viacerých vozidlách v skupine, obráťte sa na príslušné oddelenie predaja spoločnosti Nissan a žiadajte o komplexné riešenie.

Uvedomte si však, že tento postup sa vzťahuje len na diely nainštalované počas montáže vozidla alebo inštalácie v prístave. Ak je opomenutie dôsledkom chyby po montáži vozidla/inštalácii v prístave (napr. inštalácia u distribútora, predajcu atď.), v tomto prípade nie je možné spoločnosti Nissan vystaviť žiaden reklamačný nárok. Namiesto toho sa takýto reklamačný nárok musí vystaviť subjektu v pozícii realizátora inštalácie.

B4.4 ZÁRUKA A VOZIDLÁ Z INÝCH KRAJÍN – 1. september 2014

Európska záruka sa vzťahuje na vozidlá Nissan predávané spoločnosťou Nissan v Európe a používané v Európe (pozrite si časť A1.2.1 Základné podmienky záruky od výrobcu). Keď sa na záručnú opravu privezie vozidlo so zahraničnou európskou registráciou, predajca je povinný rozšíriť záručné krytie ako zvyčajne. Uvedené zahŕňa kontrolu všeobecného stavu vozidla, údržby vozidla a dokumentácie.

Záručný certifikát v Záručnej knižke sa musí použiť na ustanovenie dátumu začiatku plynutia záručnej doby. V prípade pochybností (WBMR nie je k dispozícii, nie je kompletne vyplnené, existuje podozrenie z chyby, manipulácie alebo zhabania) sa predajca musí ohľadom oprávnenosti záruky na vozidlo poradiť so subjektom RBU/NSC/iNSC ešte pred vyslovením záväzku zákazníkovi. Zákazníkovi, ktorý priviezol zahraničné registrované vozidlo na záručnú opravu, je potrebné vysvetliť, že sťažnosti vo vzťahu k špecifikácii nie sú kryté zárukou (pozrite si časť A1.4.6 Sťažnosti a problémy v spojitosti so špecifikáciou). Akékoľvek lokálne osadené príslušenstvo (nie originálne) nebude kryté zárukou. Taktiež, ľubovoľná časť záruky, ktorá je obsiahlejšia ako štandardná záruka od výrobcu poskytovaná spoločnosťou Nissan, bude zákazníkovi zamietnutá, ak sa tento krok nepreukáže byť neakceptovateľný v záujme zachovania spokojnosti zákazníka.

Ak spolu s vozidlom nebol predložený aj dokument WBMR, predajca bude požiadaný, aby zákazníkovi pomohol získať kópiu z domovskej krajiny. Druhou možnosťou je, že predajca požiada subjekt RBU/NSC/iNSC o potvrdenie ohľadom platnosti záruk a stavu údržby vozidla.

V prípade premiestnenia vozidla (t. j. zmeny registrácie do krajiny predajcu) sa podmienky a WBMR menia s registráciou nasledovne:

 • Predajca musí vziať pôvodný dokument WBMR a vymeniť ho za lokálnu verziu. Musí sa vyplniť pôvodnými údajmi a opatriť pečiatkou miestneho predajcu;
 • Dátum začiatku plynutia záručnej doby zostáva rovnaký. V prípade ak začiatok plynutia záručnej doby nie je k dispozícii, naštudujte si časť A1.3.1 Nové vozidlá.
 • Predajca je povinný skontrolovať všeobecný stav vozidla a históriu jeho údržby. V prípade novších vozidiel sú predajcovia povinní venovať mimoriadnu pozornosť previerke PDI. Ak zatiaľ nebola vykonaná, musí prebehnúť na náklady zákazníka a až následne je možné si uplatniť záruku.

Vozidlá s mimoeurópskou špecifikáciou, ktoré nie sú pôvodne predávané spoločnosťou Nissan International SA, hoci sú formálne kryté zárukou vystavenou subjektom RBU/NSC/iNSC spoločnosti Nissan alebo centrálou spoločnosti Nissan (NML), nie sú kryté Paneurópskou zárukou Nissan. Americký vojenský a vládny personál so sídlom v Európe však má nárok na krytie podľa znenia časti A1.7 Globálna záručná politika pre americký vojenský a vládny personál.

Náš blog

Novinky, recenzie a akcie

Infolinka
0800 700 500

Táto stránka používa cookies

Súbory cookie používame na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránok, na poskytovanie funkcií sociálnych médií a na vylepšenie a prispôsobenie obsahu a reklám. Viac o cookies

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.